Αρχική / Κεφάλαιο Ι / Ισότητα των φύλων

Αρχή 2

Ισότητα των φύλων

Οι ανισότητες στην απασχόληση δεν μειώνονται και εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Οι συνολικές βελτιώσεις των ανισοτήτων στην απασχόληση συνδυάζονται με την αυξανόμενη απόκλιση των διαφορών μεταξύ των μισθών και των συντάξεων. Η παρακολούθηση της Eurostat και της SDG δείχνει τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες καθώς φέρουν το βάρος της φροντίδας εντός του νοικοκυριού. Ενώ οι γυναίκες επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα στην εκπαίδευση, η επαγγελματική τους σταδιοδρομία είναι λιγότερο επιτυχημένη από εκείνη των ανδρών. Οι γυναίκες κυριαρχούν σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως η εκπαίδευση, η φροντίδα, οι υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο, ωστόσο, η εργασία τους εκτιμάται λιγότερο από εκείνη που επιτελούν οι άνδρες, τόσο στον ίδιο τομέα όσο και σε διάφορους τομείς. Οι λαϊκές δυνάμεις θέτουν σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει σημειώσει η ευρωπαϊκή κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας (ήδη αρκετά άνιση σε ολόκληρη την ΕΕ) και να επηρεάσει τη δυνητική ανάπτυξη της ΕΕ.

Ο στόχος της ΕΕ είναι να επίτευξη πλήρους ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, πλήρους ισότητας στην αμοιβή για ίση εργασία και εργασία ίσης αξίας και ίση κατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών επαγγελματικών και οικογενειακών ευθυνών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ETUC υποστηρίζει ένα νομοθετική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση των διαφορών στις αμοιβές των φύλων που θα επιλύσουν τις ελλείψεις στο ισχύον κοινοτικό κεκτημένο. Η ETUC απαιτεί νομικά δεσμευτικά μέτρα διαφάνειας των αμοιβών που οδηγούν σε νομοθετική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να γίνει  καλύτερη αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων.

Η ETUC απαιτεί επίσης μια ουσιαστική οδηγία που να εγγυάται την εκπροσώπηση των γυναικών από όλα τα υπόβαθρα τόσο στα εκτελεστικά όσο και στα μη εκτελεστικά διοικητικά συμβούλια εταιρειών, με δεσμευτική ποσόστωση 40%.

Συνιστάται επίσης η έκδοση α Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής. Ένας τέτοιος οδηγός θα πρέπει να ενθαρρύνει τη μεταφορά της οδηγίας της ΕΕ μέσω διεπαγγελματικών συμφωνιών με τρόπο που θα μείωνε το χρονικό διάστημα μεταξύ της έγκρισης της οδηγίας και της επακόλουθης εφαρμογής της.

Με βάση την Ατζέντα του 2030 - και τους ΣΒΑ για τη φτώχεια, την ισότητα των φύλων και την αξιοπρεπή εργασία - το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να παρακολουθεί και να υποστηρίξει τις επενδύσεις στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, να καλύψει το κενό μεταξύ των φύλων σχετικά με τον αριθμό των ημερών εργασίας που χάθηκαν λόγω της οικογενειακής φροντίδας και να επικεντρωθεί στη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στο εισόδημα από σύνταξη. Οι συστάσεις της Ευρωζώνης και η καθοδήγηση για κάθε χώρα θα πρέπει να δημιουργούν τις βέλτιστες συνθήκες για δημόσιες επενδύσεις σε προσιτές και υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών.

Δράσεις που αποσκοπούν στον καθορισμό ενός ελάχιστου ορίου δικαιωμάτων στην ΕΕ, ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά

  1. Οδηγία για τη διαφάνεια στις αμοιβές φύλου - ίση αμοιβή για ίση εργασία και εργασία ίσης αξίας
  2. Εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής
  3. Νομικές πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ισότητας και της διαφορετικότητας των φύλων στα διοικητικά συμβούλια (π.χ. έγκριση της οδηγίας για τις γυναίκες για τα εποπτικά συμβούλια).
  4. Χρήση δεδομένων βάσει φύλου και δείκτη ισότητας των φύλων και αξιολόγηση του αντίκτυπου της πολιτικής από την άποψη του φύλου.
  5. Υποστήριξη της προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών + κύρωση και εφαρμογή της σύμβασης της ΔΟΕ αρ. 190

Δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη ανοδικής σύγκλισης στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

  1. Στόχος και αποκατάσταση ανισορροπιών στο συνταξιοδοτικό εισόδημα.
  2. Σε σχέση με τα SDGs 5 και 8, δημιουργώντας νέα σημεία αναφοράς για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Προώθηση γυναικών σε υψηλές εκτελεστικές θέσεις σε επιχειρήσεις.
  3. Μέσα στο Εξάμηνο, χρησιμοποιώντας τον δείκτη ισότητας των φύλων. Αξιολόγηση της εφαρμογής των ΕΚΕ από την άποψη του φύλου.
  4. Να περιοριστεί ο διαχωρισμός των φύλων στην αγορά εργασίας με την ανταλλαγή εμπειριών από στρατηγικές επικοινωνίας για να ξεπεραστούν τα στερεότυπα των φύλων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.