Domov / I. poglavje / Enakost med spoloma

Načelo 2

Enakost med spoloma

Razlike v zaposlovanju se ne zmanjšujejo in velike razlike med državami članicami ostajajo. Skupna izboljšanja razlik v zaposlovanju se povezujejo z vse večjimi razlikami v razlikah v plačah in pokojninah med spoloma. Spremljanje Eurostata in SDG kaže na pomanjkljivosti žensk, ki nosijo breme oskrbe v gospodinjstvu. Medtem ko ženske dosegajo boljše rezultate v izobraževanju, je njihova poklicna kariera manj uspešna kot moška. Ženske prevladujejo v ključnih gospodarskih sektorjih, kot so izobraževanje, oskrba, storitve in trgovina na drobno, kljub temu pa je njihovo delo vrednoteno manj kot delo moških, tako v istem sektorju kot med sektorji. Populistične sile ogrožajo napredek, ki ga je evropska družba dosegla v zadnjih nekaj desetletjih. To bi lahko ogrozilo udeležbo žensk na trgu dela (ki je že precej neenakomerno po vsej EU) in vplivalo na potencialno rast EU.

Cilj EU je doseči popolno enakost spolov, polno enakost plačil za enako delo in delo enake vrednosti ter enakopravno delitev poklicnih in družinskih odgovornosti med moškimi in ženskami.

V teh okoliščinah ETUC zagovarja a zakonodajna pobuda za boj proti razlikam v plačah med spoloma, ki bi odpravile pomanjkljivosti sedanjega pravnega reda EU. ETUC zahteva pravno zavezujoče ukrepe za preglednost plačil, ki vodijo k zbliževanju zakonodaj med državami članicami  bolje odpraviti razlike v plačilu med spoloma.

ETUC zahteva tudi bistveno direktivo, ki bi zagotovila zastopanost žensk iz vseh okolij v izvršnih in neizvršnih odborih podjetij v zavezujoči kvoti 40%.

Prav tako je priporočljivo izdati a Priročnik za izvajanje Direktive o ravnovesju poklicnega in zasebnega življenja. Takšen vodnik bi moral spodbujati prenos direktive EU z medprofesionalnimi sporazumi na način, ki bi skrajšal čas med sprejetjem direktive in njeno nadaljnjo uporabo.

Evropski semester bi moral na podlagi Agende 2030 - in ciljev trajnostnega razvoja glede revščine, enakosti spolov in dostojnega dela - spremljati in podpirati naložbe v ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, zapolniti vrzel med spoloma glede števila izgubljenih delovnih dni zaradi družinske oskrbe in se osredotočiti na zmanjšanje razlik med spoloma v pokojninskem dohodku. Priporočila za evroobmočje in smernice za posamezne države bi morale ustvariti optimalne pogoje za javne naložbe v cenovno ugodne in kakovostne otroške ustanove.

Ukrepi, katerih cilj je določiti minimalno dno pravic v EU, enake pogoje na enotnem trgu

  1. Direktiva o preglednosti plač med spoloma - enako plačilo za enako delo in delo enake vrednosti
  2. Izvajanje direktive o ravnovesju poklicnega in zasebnega življenja
  3. Pravne pobude za zagotovitev enakosti spolov in raznolikosti v upravnih odborih podjetij (npr. Odobritev direktive o ženskah v nadzornih odborih).
  4. Uporaba podatkov na podlagi spola in indeksa enakosti spolov ter ocenjevanje vpliva politike z vidika spola.
  5. Podpirati pristop EU k Istanbulski konvenciji za boj proti nasilju nad ženskami + ratifikacija in izvajanje konvencije ILO št. 190

Ukrepi, katerih cilj je vzpostavitev konvergence navzgor v življenjskih in delovnih pogojih

  1. Usmerite in odpravite neravnovesja v pokojninskem dohodku.
  2. V zvezi s cilji trajnostnega razvoja 5 in 8 se ustvarjajo nova merila za uravnoteženje poklicnega in zasebnega življenja. Napredovanje žensk na visoke vodstvene položaje v podjetjih.
  3. V okviru semestra z uporabo indeksa enakosti spolov. Ocenjevanje izvajanja DOP z vidika spola.
  4. Omejiti ločevanje spolov na trgu dela z izmenjavo izkušenj iz komunikacijskih strategij za premagovanje spolnih stereotipov v izobraževanju in usposabljanju.