Domov / Kapitola I / Rovnosť pohlaví

Zásada 2

Rovnosť pohlaví

Rozdiely v zamestnanosti sa neznižujú a medzi členskými štátmi pretrvávajú veľké rozdiely. Celkové zlepšovanie rozdielov v zamestnanosti je spojené s narastajúcimi rozdielmi v rozdieloch v mzdových a dôchodkových rozdieloch medzi mužmi a ženami. Monitorovanie Eurostatu a SDG ukazuje nevýhody, ktorým čelia ženy, keď znášajú bremeno starostlivosti v domácnosti. Zatiaľ čo ženy dosahujú lepšie výsledky vo vzdelávaní, ich profesionálna kariéra je menej úspešná ako u mužov. Ženy dominujú v rozhodujúcich odvetviach hospodárstva, ako sú vzdelávanie, starostlivosť, služby a maloobchod, napriek tomu je ich práca menej hodnotná ako práca, ktorú vykonávajú muži, a to v rovnakom sektore aj v rámci rôznych sektorov. Populistické sily ohrozujú pokrok, ktorý európska spoločnosť dosiahla za posledných niekoľko desaťročí. To by mohlo ohroziť účasť žien na trhu práce (v EÚ je už dosť nerovnomerné) a vyberať si to daň z potenciálneho rastu EÚ.

Cieľom EÚ je: dosiahnuť úplnú rodovú rovnosť, úplnú rovnosť v odmeňovaní za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty a rovnaké rozdelenie pracovných a rodinných povinností medzi mužov a ženy.

Na tomto pozadí sa EKOS zasadzuje o: legislatívna iniciatíva na boj proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov, ktorá by vyriešila nedostatky v súčasnom acquis EÚ. EOK požaduje, aby boli právne záväzné opatrenia týkajúce sa transparentnosti platov vedúce k zbližovaniu právnych predpisov vo všetkých členských štátoch  lepšie riešiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov.

EOK tiež požaduje dôkladnú smernicu, ktorá zaručí zastúpenie žien z každého prostredia vo výkonných aj nevýkonných predstavenstvách spoločností so záväznou kvótou 40%.

Je tiež vhodné vydať a Sprievodca implementáciou smernice o vyvážení pracovného a súkromného života. Takýto sprievodca by mal podporiť transpozíciu smernice EÚ prostredníctvom medziodborových dohôd spôsobom, ktorý by skrátil čas medzi prijatím smernice a jej následným uplatňovaním.

Na základe Agendy 2030 - a cieľov trvalo udržateľného rozvoja v oblasti chudoby, rodovej rovnosti a dôstojnej práce - by mal európsky semester monitorovať a podporiť investície do rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, vyplniť rodový rozdiel v počte stratených dní práce v dôsledku starostlivosti o rodinu a zamerať sa na znižovanie rodového rozdielu v dôchodkových príjmoch. Odporúčania pre eurozónu a špecifické pokyny pre jednotlivé krajiny by mali vytvoriť optimálne podmienky pre verejné investície do cenovo dostupných a kvalitných zariadení starostlivosti o deti.

Opatrenia zamerané na stanovenie minimálnej úrovne práv v EÚ, rovnakých podmienok na jednotnom trhu

  1. Smernica o transparentnosti odmeňovania žien a mužov - rovnaká odmena za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty
  2. Vykonávanie smernice o vyvážení pracovného a súkromného života
  3. Právne iniciatívy na zabezpečenie rodovej rovnosti a rozmanitosti v správnych radách spoločností (napr. Schválenie smernice o ženách v dozorných radách).
  4. Využívanie údajov založených na pohlaví a indexu rodovej rovnosti a hodnotenie vplyvu politiky z hľadiska rodovo citlivého.
  5. Podpora pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru o boji proti násiliu na ženách + ratifikácia a vykonávanie dohovoru MOP č. 190

Akcie zamerané na zabezpečenie vzostupnej konvergencie životných a pracovných podmienok

  1. Zamerajte sa a napravte nerovnováhu v dôchodkovom príjme.
  2. Vo vzťahu k cieľom trvalo udržateľného rozvoja č. 5 a 8 sa vytvárajú nové kritériá pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Povýšenie žien na vysoké výkonné pozície v podnikoch.
  3. V rámci semestra použitie indexu rodovej rovnosti. Hodnotenie implementácie odporúčaní pre jednotlivé krajiny z rodového hľadiska.
  4. Obmedziť rodovú segregáciu na trhu práce výmenou skúseností z komunikačných stratégií s cieľom prekonať rodové stereotypy vo vzdelávaní a odbornej príprave.