Home / Hoofdstuk I / Geslachtsgelijkheid

Principe 2

Geslachtsgelijkheid

De ongelijkheden op het gebied van werkgelegenheid nemen niet af en er blijven grote verschillen tussen de lidstaten bestaan. Geaggregeerde verbeteringen van de ongelijkheden op het gebied van werkgelegenheid gaan gepaard met toenemende divergentie in loon- en pensioenkloven tussen mannen en vrouwen. Monitoring van Eurostat en SDG toont de nadelen aan die vrouwen ervaren als zij de zorglast binnen het huishouden dragen. Terwijl vrouwen betere resultaten behalen in het onderwijs, is hun professionele loopbaan minder succesvol dan die van mannen. Vrouwen domineren in cruciale sectoren van de economie, zoals onderwijs, zorg, dienstverlening en detailhandel, maar toch wordt hun werk minder gewaardeerd dan dat van mannen, zowel binnen dezelfde sector als tussen sectoren heen. Populistische krachten brengen de vooruitgang die de Europese samenleving de afgelopen decennia heeft geboekt in gevaar. Dit zou de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt in gevaar kunnen brengen (al behoorlijk ongelijk verdeeld over de EU) en zijn tol eisen van de potentiële groei in de EU.

Het doel van de EU is om bereiken van volledige gendergelijkheid, volledige gelijkheid in beloning voor gelijk werk en werk van gelijke waarde, en een gelijke verdeling van professionele en gezinsverantwoordelijkheden tussen mannen en vrouwen.

Tegen deze achtergrond pleit het EVV voor een wetgevingsinitiatief ter bestrijding van beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen die de tekortkomingen in het huidige EU-acquis zouden oplossen. Het EVV eist juridisch bindende maatregelen voor loontransparantie die leiden tot convergentie van de wetgeving tussen de lidstaten  de loonkloof tussen mannen en vrouwen beter aanpakken.

Het EVV eist ook een substantiële richtlijn die de vertegenwoordiging van vrouwen met alle achtergronden in zowel uitvoerende als niet-uitvoerende raden van bestuur garandeert, in een bindend quotum van 40%.

Het is ook raadzaam om een Gids voor de implementatie van de richtlijn inzake het evenwicht tussen werk en privé​ Een dergelijke gids moet de omzetting van de EU-richtlijn aanmoedigen door middel van interprofessionele overeenkomsten op een manier die de tijd tussen de goedkeuring van de richtlijn en de latere toepassing ervan zou verkorten.

Op basis van de Agenda 2030 - en de SDG's met betrekking tot armoede, gendergelijkheid en fatsoenlijk werk - moet het Europees Semester toezicht houden op en investeringen in het evenwicht tussen werk en privé ondersteunen, de genderkloof opvullen met betrekking tot het aantal verloren werkdagen als gevolg van gezinszorg en focussen op het verkleinen van de genderkloof in het pensioeninkomen​ Aanbevelingen voor de eurozone en landspecifieke richtsnoeren moeten de optimale voorwaarden scheppen voor publieke investeringen in betaalbare en hoogwaardige kinderopvangvoorzieningen.

Maatregelen om een ​​minimum aan rechten in de EU vast te stellen, een gelijk speelveld op de eengemaakte markt

  1. Richtlijn inzake loontransparantie tussen mannen en vrouwen - gelijk loon voor gelijk werk en gelijkwaardig werk
  2. Implementatie van de richtlijn inzake het evenwicht tussen werk en privéleven
  3. Juridische initiatieven om gendergelijkheid en diversiteit in raden van bestuur te waarborgen (bijv. Goedkeuring van de richtlijn vrouwen in raden van commissarissen).
  4. Gebruikmakend van gendergebaseerde gegevens en een gendergelijkheidsindex, en evaluatie van de beleidsimpact vanuit een gendersensitief perspectief.
  5. Steun de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul ter bestrijding van geweld tegen vrouwen + ratificatie en uitvoering van IAO-verdrag nr. 190

Acties gericht op het bewerkstelligen van opwaartse convergentie in levens- en arbeidsomstandigheden

  1. Onevenwichtigheden in pensioeninkomen aanpakken en verhelpen.
  2. Met betrekking tot SDG's 5 en 8: nieuwe benchmarks creëren voor de balans tussen werk en privé. Bevordering van vrouwen naar hoge leidinggevende posities in ondernemingen.
  3. Binnen het semester, gebruikmakend van de gendergelijkheidsindex. Evaluatie van de uitvoering van CSR's vanuit een gendergevoelig perspectief.
  4. Gendersegregatie op de arbeidsmarkt beperken door ervaringen uit te wisselen met communicatiestrategieën om genderstereotypen in onderwijs en opleiding te overwinnen.