Home / Rozdział I / Równość płci

Zasada 2

Równość płci

Różnice w zatrudnieniu nie zmniejszają się i utrzymują się duże różnice między państwami członkowskimi. Łącznej poprawie dysproporcji w zatrudnieniu towarzyszy rosnąca rozbieżność w różnicach w wynagrodzeniach i emeryturach ze względu na płeć. Monitorowanie Eurostatu i SDG pokazuje wady, jakie doświadczają kobiety, ponosząc ciężar opieki w gospodarstwie domowym. Podczas gdy kobiety osiągają lepsze wyniki w nauce, ich kariery zawodowe są mniej udane niż kariery mężczyzn. Kobiety dominują w kluczowych sektorach gospodarki, takich jak edukacja, opieka, usługi i handel detaliczny, niemniej jednak ich praca jest ceniona mniej niż praca wykonywana przez mężczyzn, zarówno w tym samym sektorze, jak i we wszystkich sektorach. Siły populistyczne zagrażają postępowi, jakiego dokonało społeczeństwo europejskie w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci. Może to zagrozić udziałowi kobiet w rynku pracy (już dość nierównym w całej UE) i odcisnąć swoje piętno na potencjalnym wzroście w UE.

Celem UE jest osiągnięcie pełnej równości płci, pełnej równości wynagrodzeń za taką samą pracę i pracę o jednakowej wartości oraz równego podziału obowiązków zawodowych i rodzinnych między mężczyznami i kobietami.

W tym kontekście ETUC opowiada się za inicjatywa ustawodawcza mająca na celu zwalczanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, która rozwiązałaby braki w obecnym dorobku prawnym UE. EKZZ domaga się prawnie wiążących środków przejrzystości płac prowadzących do zbieżności ustawodawczej w państwach członkowskich  lepiej radzić sobie z różnicami w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

EKZZ domaga się również obszernej dyrektywy gwarantującej reprezentację kobiet ze wszystkich środowisk zarówno w zarządach, jak i zarządach spółek niewykonawczych, w wiążącej ilości 40%.

Wskazane jest również wydanie pliku Przewodnik dotyczący wdrażania dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Taki przewodnik powinien zachęcać do transpozycji dyrektywy UE poprzez porozumienia międzybranżowe w sposób, który skróciłby czas między przyjęciem dyrektywy a jej późniejszym stosowaniem.

W oparciu o Agendę 2030 - oraz cele zrównoważonego rozwoju dotyczące ubóstwa, równości płci i godnej pracy - europejski semestr powinien monitorować i wspierać inwestycje w równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, wypełnić lukę między płciami dotyczącą liczby dni utraconych w pracy z powodu opieki rodzinnej i skupić się na zmniejszaniu zróżnicowania dochodów emerytalnych ze względu na płeć. Zalecenia dla strefy euro i wytyczne dla poszczególnych krajów powinny stworzyć optymalne warunki na inwestycje publiczne w niedrogie i wysokiej jakości placówki opieki nad dziećmi.

Działania mające na celu ustalenie minimalnego progu praw w UE, równych szans na jednolitym rynku

  1. Dyrektywa w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć - równe wynagrodzenie za taką samą pracę i pracę tej samej wartości
  2. Wdrożenie dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
  3. Inicjatywy prawne mające na celu zapewnienie równości płci i różnorodności w zarządach spółek (np. Zatwierdzenie dyrektywy w sprawie kobiet w radach nadzorczych).
  4. Korzystanie z danych uwzględniających płeć i wskaźnika równości płci oraz ocena wpływu polityki z perspektywy płci.
  5. Wspieranie przystąpienia UE do Konwencji Stambulskiej w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet + ratyfikacja i wdrożenie Konwencji MOP nr. 190

Działania zmierzające do uzyskania pozytywnej konwergencji warunków życia i pracy

  1. Wyeliminuj nierównowagę dochodów emerytalno-rentowych i zlikwiduj je.
  2. W odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju 5 i 8, stworzenie nowych punktów odniesienia dla równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Awansowanie kobiet na wysokie stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach.
  3. W ramach semestru z wykorzystaniem wskaźnika równości płci. Ocena wdrażania zaleceń dla poszczególnych krajów z perspektywy płci.
  4. Ograniczenie segregacji płciowej na rynku pracy poprzez wymianę doświadczeń ze strategii komunikacyjnych w celu przezwyciężenia stereotypów związanych z płcią w edukacji i szkoleniach.