Domů / Kapitola I / Rovnosti žen a mužů

Zásada 2

Rovnosti žen a mužů

Rozdíly v zaměstnání neklesají a mezi členskými státy přetrvávají velké rozdíly. Souhrnné zlepšování rozdílů v zaměstnanosti je spojeno s rostoucím rozdílem v rozdílech v mzdách a důchodech mezi muži a ženami. Monitorování Eurostatu a SDG ukazuje na nevýhody, které ženy pociťují, když nesou břemeno péče v domácnosti. Zatímco ženy dosahují ve vzdělávání lepších výsledků, jejich profesionální kariéra je méně úspěšná než u mužů. Ženy dominují v klíčových hospodářských odvětvích, jako je vzdělávání, péče, služby a maloobchod, nicméně jejich práce je oceňována méně než u mužů, a to jak ve stejném odvětví, tak napříč odvětvími. Populistické síly ohrožují pokrok, kterého evropská společnost dosáhla za posledních několik desetiletí. To by mohlo ohrozit účast žen na trhu práce (již je v celé EU zcela nerovnoměrné) a vybírat daň z možného růstu EU.

Cílem EU je: dosáhnout plné rovnosti žen a mužů, úplné rovnosti v odměňování za stejnou práci a práci stejné hodnoty a rovného sdílení pracovních a rodinných povinností mezi muži a ženami.

Na tomto pozadí se EKOS zasazuje o a legislativní iniciativa k boji proti rozdílům v odměňování žen a mužů, která by vyřešila nedostatky ve stávajícím acquis EU. EOK požaduje právně závazná opatření týkající se transparentnosti mezd, která vedou k legislativní konvergenci napříč členskými státy  lépe řešit rozdíly v odměňování žen a mužů.

EOK také požaduje zásadní směrnici zaručující zastoupení žen ze všech prostředí ve výkonných i nevýkonných orgánech společností se závaznou kvótou 40%.

Je také vhodné vydat a Průvodce implementací směrnice o vyvážení pracovního a osobního života. Takový průvodce by měl podpořit provedení směrnice EU prostřednictvím mezioborových dohod způsobem, který by zkrátil dobu mezi přijetím směrnice a jejím následným použitím.

Na základě Agendy 2030 - a cílů udržitelného rozvoje v oblasti chudoby, rovnosti žen a mužů a důstojné práce - by měl evropský semestr sledovat a podporovat investice do rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, zaplnit rozdíl mezi ženami a muži týkající se počtu dnů práce ztracených kvůli péči o rodinu a zaměřit se na zmenšení rozdílu mezi pohlavími v důchodovém. Doporučení pro eurozónu a pokyny pro jednotlivé země by měly vytvořit optimální podmínky pro veřejné investice do cenově dostupných a vysoce kvalitních zařízení péče o děti.

Akce zaměřené na stanovení minimální úrovně práv v EU, rovných podmínek na jednotném trhu

  1. Směrnice o transparentnosti odměňování žen a mužů - stejná odměna za stejnou práci a práci stejné hodnoty
  2. Provádění směrnice o vyvážení pracovního a osobního života
  3. Právní iniciativy k zajištění rovnosti žen a mužů a rozmanitosti ve správních radách společností (např. Schválení směrnice o ženách v dozorčích radách).
  4. Využití údajů založených na pohlaví a indexu rovnosti žen a mužů a vyhodnocení dopadu politiky z hlediska citlivého na pohlaví.
  5. Podpora přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o boji proti násilí na ženách + ratifikace a provádění Úmluvy MOP č. 190

Akce zaměřené na dosažení vzestupné konvergence životních a pracovních podmínek

  1. Zaměřte se a napravte nerovnováhu v důchodovém příjmu.
  2. Ve vztahu k cílům udržitelného rozvoje č. 5 a 8 se vytvářejí nová měřítka pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Povýšení žen na vysoké výkonné pozice v podnicích.
  3. V rámci semestru pomocí indexu rovnosti žen a mužů. Hodnocení implementace doporučení pro jednotlivé země z hlediska citlivého na rovnost žen a mužů.
  4. Omezit segregaci pohlaví na trhu práce výměnou zkušeností z komunikačních strategií k překonání genderových stereotypů ve vzdělávání a odborné přípravě.