Hem / Kapitel I / Jämställdhet mellan könen

Princip 2

Jämställdhet mellan könen

Arbetsskillnaderna minskar inte och stora skillnader mellan medlemsstaterna kvarstår. Sammantagna förbättringar av skillnaderna i sysselsättning matchas med ökande skillnader i löner och pensionsklyftor mellan könen. Eurostat och SDG-övervakning visar de nackdelar som kvinnor upplever när de bär vårdbördan inom hushållet. Medan kvinnor uppnår bättre resultat i utbildningen är deras yrkeskarriärer mindre framgångsrika än för män. Kvinnor dominerar i viktiga sektorer av ekonomin, såsom utbildning, vård, tjänster och detaljhandel, men deras arbete värderas dock mindre än det som utförs av män, både inom samma sektor och inom olika sektorer. Populistiska krafter äventyrar de framsteg som det europeiska samhället har uppnått under de senaste decennierna. Detta kan äventyra kvinnors deltagande på arbetsmarknaden (redan ganska ojämn i hela EU) och ta sitt prägel på potentiell EU-tillväxt.

EU: s mål är att uppnå full jämställdhet, full lön för lika arbete och arbete av lika värde och lika fördelning mellan män och kvinnor av yrkes- och familjeansvar.

Mot denna bakgrund förespråkar ETUC en lagstiftningsinitiativ för att bekämpa löneskillnader mellan kvinnor och män som skulle lösa brister i det nuvarande EU-regelverket. ETUC kräver juridiskt bindande åtgärder för lönetransparens som leder till lagkonvergens mellan medlemsstaterna för att  bättre hantera löneskillnaderna mellan könen.

ETUC kräver också ett väsentligt direktiv som garanterar kvinnors representation i alla bakgrunder i både verkställande och icke-verkställande företagsstyrelser, i en bindande kvot på 40%.

Det rekommenderas också att utfärda ett Handbok för genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv. En sådan vägledning bör uppmuntra införlivandet av EU-direktivet genom interprofessionella avtal på ett sätt som minskar tiden mellan antagandet av direktivet och dess senare tillämpning.

Baserat på 2030-agendan - och målen för fattigdom, jämställdhet och anständigt arbete - bör den europeiska terminen övervaka och stödja investeringar i balans mellan arbete och privatliv, fylla könsskillnaden angående antalet arbetsdagar som förlorats på grund av familjevård och fokusera på att minska könsskillnaden i pensionsinkomster. Euroområdets rekommendationer och landsspecifik vägledning bör skapa de bästa förutsättningarna för offentliga investeringar i prisvärd och högkvalitativ barnomsorg.

Åtgärder som syftar till att fastställa ett minimumsnivå för rättigheter i EU, lika villkor på den inre marknaden

  1. Direktiv om öppenhet i könslön - lika lön för lika arbete och arbete av lika värde
  2. Genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv
  3. Juridiska initiativ för att säkerställa jämställdhet och mångfald i företagsstyrelser (t.ex. godkännande av direktivet om kvinnor i tillsynsnämnder).
  4. Använda könsbaserade data och ett jämställdhetsindex och utvärdera policypåverkan ur ett könskänsligt perspektiv.
  5. Stöd EU: s anslutning till Istanbulkonventionen mot våld mot kvinnor + ratificering och genomförande av ILO-konvention nr. 190

Åtgärder som syftar till att skapa konvergens uppåt i levnads- och arbetsförhållanden

  1. Rikta och åtgärda obalanser i pensionsinkomster.
  2. I förhållande till SDG 5 och 8, skapa nya riktmärken för balans mellan arbete och privatliv. Främjande av kvinnor till höga ledande befattningar i företag.
  3. Inom terminen använder man jämställdhetsindex. Utvärdera CSR: s implementering ur ett könskänsligt perspektiv.
  4. Att begränsa könssegregering på arbetsmarknaden genom att utbyta erfarenheter från kommunikationsstrategier för att övervinna könsstereotyper i utbildning.