Sākumlapa / I nodaļa / Dzimumu līdztiesība

2. princips

Dzimumu līdztiesība

Nodarbinātības atšķirības nemazinās, un joprojām pastāv lielas atšķirības starp dalībvalstīm. Kopējie nodarbinātības atšķirību uzlabojumi ir saistīti ar pieaugošajām atšķirībām starp dzimumu algām un pensiju atšķirībām. Eurostat un SDG monitorings parāda trūkumus, ar kuriem saskaras sievietes, jo viņas sedz aprūpes slogu mājsaimniecībā. Lai gan sievietes sasniedz labākus rezultātus izglītībā, viņu profesionālā karjera ir mazāk veiksmīga nekā vīriešiem. Sievietes dominē nozīmīgās ekonomikas nozarēs, piemēram, izglītībā, aprūpē, pakalpojumos un mazumtirdzniecībā, tomēr viņu darbs tiek vērtēts mazāk nekā vīriešu veiktais darbs gan tajā pašā nozarē, gan dažādās nozarēs. Populistiskie spēki apdraud progresu, ko Eiropas sabiedrība ir sasniegusi pēdējās desmitgadēs. Tas varētu apdraudēt sieviešu līdzdalību darba tirgū (visā ES jau tā ir diezgan nevienmērīga) un ietekmēt potenciālo ES izaugsmi.

ES mērķis ir: panākt pilnīgu dzimumu līdztiesību, pilnīgu vienlīdzību atalgojumā par vienādu darbu un vienādas vērtības darbu, kā arī vienādu vīriešu un sieviešu dalījumu profesionālajos un ģimenes pienākumos.

Uz šī fona ETUC atbalsta a likumdošanas iniciatīva cīņai pret dzimumu atalgojuma atšķirībām, kas novērstu pašreizējā ES acquis nepilnības. ETUC pieprasa juridiski saistošus algas pārredzamības pasākumus, kas noved pie likumdošanas konverģences visās dalībvalstīs  labāk novērst dzimumu atalgojuma atšķirības.

ETUC pieprasa arī būtisku direktīvu, kas garantētu sieviešu pārstāvību no visām jomām gan valdēs, gan bez izpildpilnvarām, ievērojot saistošo 40% kvotu.

Ieteicams arī izdot a Darba un privātās dzīves līdzsvara direktīvas ieviešanas ceļvedis. Šādai vadlīnijai būtu jāveicina ES direktīvas transponēšana, izmantojot starpprofesionālus nolīgumus tādā veidā, kas samazinātu laiku starp direktīvas pieņemšanu un tās turpmāku piemērošanu.

Pamatojoties uz darba kārtību 2030. gadam - un IAM attiecībā uz nabadzību, dzimumu līdztiesību un pienācīgu darbu - Eiropas pusgadam vajadzētu uzraudzīt un atbalstīt ieguldījumus darba un privātās dzīves līdzsvarā, aizpildīt dzimumu atšķirību attiecībā uz darba dienu skaitu, kas zaudētas ģimenes aprūpes dēļ, un koncentrēties uz dzimumu atšķirības samazināšanu pensiju ienākumos. Eirozonas ieteikumiem un katrai valstij adresētām vadlīnijām būtu jārada optimālie apstākļi valsts ieguldījumiem pieejamu un augstas kvalitātes bērnu aprūpes iestādēs.

Darbības, kuru mērķis ir noteikt minimālo tiesību līmeni ES, vienlīdzīgus konkurences apstākļus vienotajā tirgū

  1. Direktīva par dzimumu darba samaksas pārredzamību - vienāds atalgojums par vienādu un vienādas vērtības darbu
  2. Darba un privātās dzīves līdzsvara direktīvas īstenošana
  3. Juridiskas iniciatīvas, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību un dažādību uzņēmumu valdēs (piemēram, Direktīvas par sievietēm uzraudzības padomēs apstiprināšana).
  4. Izmantojot uz dzimumu balstītus datus un dzimumu līdztiesības indeksu, un novērtējot politikas ietekmi no dzimuma viedokļa.
  5. Atbalstīt ES pievienošanos Stambulas Konvencijai par vardarbības pret sievietēm apkarošanu + SDO Konvencijas Nr. 190

Darbības, kuru mērķis ir izveidot augšupejošu dzīves un darba konverģenci

  1. Mērķis un pensiju ienākumu nelīdzsvarotības novēršana.
  2. Saistībā ar 5. un 8. SDG - jaunu kritēriju izveidošana darba un privātās dzīves līdzsvaram. Sieviešu virzīšana uz augstiem vadītājiem uzņēmumos.
  3. Semestra ietvaros, izmantojot dzimumu līdztiesības indeksu. KSA ieviešanas novērtēšana no dzimuma viedokļa.
  4. Ierobežot dzimumu segregāciju darba tirgū, apmainoties ar pieredzi komunikācijas stratēģijās, lai pārvarētu dzimumu stereotipus izglītībā un apmācībā.