Eiropas sociālo tiesību pīlārs ES darba kārtības 2024.–2029. gadam pamatā: ETUC prioritātes

I nodaļa 

VIENĀDAS IESPĒJAS UN PIEEJA DARBA TIRGŪ

II nodaļa

GODĪGI DARBA NOSACĪJUMI

III nodaļa

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN IEKĻAUŠANA

Sociālajai Eiropai nākamajos gados ir jābūt programmas un Eiropas iestāžu darba centrā.

Eiropas Savienībai ir jāpilda tās solījums uzlabot dzīves un darba apstākļus. Pilnīga Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana ir būtiska, lai nodrošinātu Eiropu, kas ir lieliska vieta, kur dzīvot, strādāt, audzināt bērnus, rūpēties par saviem mīļajiem, doties pensijā un novecot. Eiropa, kas aizsargā cilvēka pamattiesības un plaukst, lai panāktu dzimumu līdztiesību. Eiropa ar spēcīgu zaļo rūpniecības politiku ar sociāliem nosacījumiem. Eiropa, kas izstrādā darba tirgus politiku, kas ir cieši saistīta ar atbalstu kvalitatīvām darbavietām visās nozarēs. Eiropa, kas patiesi atbalsta darbiniekus, lai viņi varētu izteikties savā darba vietā, ar labi funkcionējošu sociālo dialogu un darba koplīguma slēgšanu kā veidu, kā paredzēt un pārvaldīt pārmaiņas. Eiropa, kas pilnībā atbalsta arodbiedrības un cīnās pret arodbiedrību likvidēšanu. Eiropa, kuras pamatā ir godīgas dienas, maksā par godīgu darbu, nodarbinātības drošību, progresu, cieņu un vienlīdzību visiem darbiniekiem neatkarīgi no viņu izcelsmes vai darba. Eiropa, ar kuru varam lepoties, nododot to nākamajām paaudzēm. Tas ir nepieciešams arī, lai aizsargātu un stiprinātu demokrātiju Eiropā.

Eiropas sociālo tiesību pīlārs: ES oficiālā lapa

EIROPAS SOCIĀLO TIESĪBU PILĀRA ĪSTENOŠANA: ETUC PRIEKŠLIKUMS 2021. GADAM

I nodaļa (2021)

VIENĀDAS IESPĒJAS UN PIEEJA DARBA TIRGŪ

II nodaļa (2021)

GODĪGI DARBA NOSACĪJUMI

III nodaļa (2021) 

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN IEKĻAUŠANA

Rīcības plānam Eiropas sociālo tiesību pīlāra (“EPSR”) ieviešanai vajadzētu kalpot par instrumentu dalībvalstīm, lai risinātu labi zināmās problēmas, ar kurām saskaras Eiropa (piemēram, digitalizācija, zaļā pāreja, migrācija un demogrāfiskās izmaiņas). Tajā ir sniegti norādījumi un ierosināti arī kopīgi tiesību akti, kas jāpieņem, pamatojoties uz kopīgiem mērķiem ciešākas sadarbības, koordinācijas un solidaritātes ietvaros. Tas tagad ir vēl jo vairāk vajadzīgs, jo mēs saskaramies ar COVID-19 pandēmijas negatīvo ietekmi uz veselības, nodarbinātības, sociālajiem un ekonomiskajiem aspektiem.

“Taisnīga un taisnīga pāreja” ļautu mums apvienot vides un veselības aizsardzību ar sociālo taisnīgumu un pilna laika kvalitatīvu nodarbinātību.  Tas sākas ar nodarbinātības saglabāšanu. Lai atbalstītu pārmaiņas (digitālās un zaļās) un pielāgotos krīzes laikā, darbiniekiem ir jāpārliecinās, ka viņiem arī turpmāk būs stabils darbs vai ienākumi, kas ir pietiekami, lai saglabātu labu dzīves līmeni viņiem un viņu darba ņēmējiem. ģimenes.