Sākumlapa / I nodaļa / Vienādas iespējas

3. princips

Vienlīdzīgas iespējas

Piekļuve iespējām biežāk ir atkarīga no konkrētās grupas, kurai pieder darba ņēmējs. Mērķis ir iekļaut politiku, kuras mērķis ir diskriminācijas novēršana (ex-post), kā arī proaktīva politika, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas (ex-ante). Aizsardzības samazināšana darba vietā palielina diskrimināciju darbā. Pasākumi, kas mīkstina sankcijas pret negodīgu atlaišanu, samazina arodbiedrību (vai darba padomju) varu darbavietā vai izplata nestandarta darba līgumus, vājina pašreizējo antidiskriminācijas acquis, kas paredz stingras sankciju sistēmas.

Darba tirgus atstumtība vai noteiktu grupu nepietiekama veiktspēja apdraud ekonomisko un sociālo stabilitāti. Diskriminācija tāpēc ir īpaši jāuzrauga un jāziņo LGBTQI *, kuru aizsardzībai valstu tiesību aktos ir nepilnības. Būtu jāveicina vienlīdzīgas iespējas, izmantojot ekonomiskās darbības rādītājus. Tiesiskās aizsardzības līdzekļiem vajadzētu būt no pastiprināta tiesiskā regulējuma. Viņiem būtu jānovērš diskriminējoša prakse darba platformās. Šādu praksi var atturēt arodbiedrību uzraudzība. Arodbiedrības jau ir nosodījušas šādas tendences, galvenokārt saistībā ar darba ņēmēju diskrimināciju attiecībā uz viņu piekļuvi “koncertiem” pēc tam, kad viņi ir veikuši jebkāda veida kolektīvus pasākumus. Kolektīvās sarunas norāda uz priekšu, lai nodrošinātu labāku LGBTQI * aizsardzību darba vietā.

Horizontālā direktīva par nediskrimināciju var būt piemērotāka, kaut arī līdz šim Padome nav vienojusies. Vienlīdzīgas iespējas jāpiešķir arī patvēruma meklētājiem, kuri pašlaik ir izslēgti no diskriminācijas novēršanas direktīvu darbības jomas. Īpaša nozīme ir materiālo un nemateriālo resursu izmantošanai, lai pastiprinātu sabiedrības diskusiju pret ksenofobiju un rasismu.

Sociālie partneri var kopīgi vai vienpusēji izstrādāt rīkus diskriminācijas atpazīšanai, novēršanai un sodīšanai, koncentrējoties uz aktīviem pasākumiem nelabvēlīgā situācijā esošām grupām. Viņi var izveidot ciešāku sadarbību ar valstu līdztiesības struktūrām un balstīties uz Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) attīstību.

Darbības, kuru mērķis ir noteikt minimālo tiesību līmeni ES, vienlīdzīgus konkurences apstākļus vienotajā tirgū

  1. Horizontālā direktīva par nediskrimināciju, kas atzīst, novērš un sankcionē diskrimināciju.
  2. Noņemt izņēmumus esošajā antidiskriminācijas direktīvā trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri meklē aizsardzību.
  3. Gaidāmais Padomes ieteikums par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību.
  4. Gaidāmā jaunā ES stratēģija invaliditātes jomā.

Darbības, kuru mērķis ir izveidot augšupejošu dzīves un darba konverģenci

  1. Arodbiedrību rīkkopa diskriminācijas atpazīšanai, novēršanai un sodīšanai; atbalstīt līdztiesības struktūras un balstīties uz FRA pētījumiem un rezultātiem.
  2. Inovatīva komunikācijas stratēģija un kampaņas pret ksenofobiju
  3. Izceļot saikni starp arodbiedrību tiesībām, darba likumdošanu un vienlīdzību un nediskrimināciju, sākot ar koplīgumu slēgšanas praksi.