Baile / Caibidil I. Comhionannas inscne

Prionsabal 2

Comhionannas inscne

Níl na difríochtaí fostaíochta ag laghdú agus tá difríochtaí móra ann idir na Ballstáit. Déantar feabhsuithe comhiomlána ar dhifríochtaí fostaíochta a mheaitseáil le héagsúlacht mhéadaitheach i bpá inscne agus bearnaí pinsin. Taispeánann monatóireacht Eurostat agus SDG na míbhuntáistí a bhíonn ag mná agus iad ag iompar ualach an chúraim sa teaghlach. Cé go mbaineann mná torthaí níos fearr amach san oideachas, is lú rath a ngairmeacha gairmiúla ná gairmeacha na bhfear. Is iad na mná is mó atá in earnálacha ríthábhachtacha den gheilleagar, mar oideachas, cúram, seirbhísí agus miondíol, mar sin féin, tá luach níos lú ar a gcuid oibre ná an obair a dhéanann fir, laistigh den earnáil chéanna agus ar fud earnálacha. Tá fórsaí poblachtánacha i mbaol an dul chun cinn atá déanta ag sochaí na hEorpa le cúpla scór bliain anuas. D’fhéadfadh sé seo rannpháirtíocht na mban sa mhargadh saothair a chur i mbaol (míchothrom go leor ar fud an AE cheana féin) agus dochar a dhéanamh d’fhás féideartha an AE.

Is é aidhm an AE comhionannas inscne iomlán a bhaint amach, comhionannas iomlán i bpá as obair chomhionann agus obair ar luach comhionann, agus comhroinnt chothrom idir fir agus mná maidir le freagrachtaí gairmiúla agus teaghlaigh.

Ina choinne sin, tá ETUC ag moladh a tionscnamh reachtach chun bearnaí pá inscne a chomhrac a réiteodh easnaimh in éadan reatha an AE. Éilíonn ETUC bearta trédhearcachta pá atá ceangailteach ó thaobh dlí as a dtiocfaidh cóineasú reachtach ar fud na mballstát d’fhonn  dul i ngleic níos fearr leis an mbearna pá inscne.

Éilíonn an ETUC treoir shubstaintiúil lena ráthaítear ionadaíocht na mban ó gach cúlra ar bhoird cuideachtaí feidhmiúcháin agus neamhfheidhmiúcháin, i gcuóta ceangailteach de 40%.

Tá sé inmholta freisin a Treoir maidir le cur i bhfeidhm na Treorach um Chothromaíocht Oibre is Saoil. Ba cheart go spreagfadh treoir den sórt sin traschur Threoir an AE trí chomhaontuithe idirghairmiúla ar bhealach a laghdódh an méid ama idir glacadh na treorach agus a cur i bhfeidhm ina dhiaidh sin.

Bunaithe ar Chlár Oibre 2030 - agus na SDGanna maidir le bochtaineacht, comhionannas inscne agus obair mhaith - ba cheart don Seimeastar Eorpach monatóireacht agus tacú le hinfheistíochtaí i gcothromaíocht oibre is saoil, an bhearna inscne a líonadh maidir le líon na laethanta oibre a chailltear mar gheall ar chúram teaghlaigh agus díriú ar an mbearna inscne in ioncam pinsin a laghdú. Ba cheart go gcruthódh Moltaí Limistéar an Euro agus treoir tír-shonrach na coinníollacha is fearr le haghaidh infheistíochtaí poiblí in áiseanna cúram leanaí ar phraghas réasúnta agus ar ardchaighdeán.

Caingne atá dírithe ar íos-urlár cearta a leagan síos san AE, cothrom na Féinne sa Mhargadh Aonair

  1. Treoir maidir le trédhearcacht pá inscne - pá comhionann as obair chomhionann agus obair ar luach comhionann
  2. An Treoir um Chothromaíocht Oibre is Saoil a Chur i bhFeidhm
  3. Tionscnaimh dhlíthiúla chun comhionannas inscne agus éagsúlacht a chinntiú i mboird cuideachtaí (m.sh. ceadú na Treorach maidir le Mná ar Bhoird Maoirseachta).
  4. Sonraí bunaithe ar inscne agus innéacs comhionannais inscne a úsáid, agus an tionchar beartais ó pheirspictíocht atá íogair ó thaobh inscne de a mheas.
  5. Tacú le haontachas an AE le Coinbhinsiún Iostanbúl a chomhrac foréigean in aghaidh na mban + daingniú agus cur i bhfeidhm choinbhinsiún ILO uimh. 190

Gníomhartha atá dírithe ar chóineasú aníos a bhunú i ndálaí maireachtála agus oibre

  1. Díriú ar mhíchothromaíochtaí in ioncam pinsin agus iad a leigheas.
  2. Maidir le SDGanna 5 agus 8, tagarmharcanna nua a chruthú maidir le cothromaíocht oibre is saoil. Mná a chur chun cinn chuig poist ardfheidhmiúcháin i bhfiontair.
  3. Laistigh den Seimeastar, ag úsáid an innéacs comhionannais inscne. Measúnú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm CSRanna ó thaobh inscne-íogair de.
  4. Deighilt inscne sa mhargadh saothair a theorannú trí thaithí ó straitéisí cumarsáide a mhalartú chun steiréitíopaí inscne san oideachas agus san oiliúint a shárú.