Αρχική / Κεφάλαιο Ι / Ισες ευκαιρίες

Αρχή 3

Ισες ευκαιρίες

Η πρόσβαση σε ευκαιρίες συχνότερα εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ομάδα στην οποία ανήκει ένας εργαζόμενος. Ο στόχος είναι να ενσωματωθεί μια πολιτική που αποσκοπεί στην άρση των διακρίσεων (εκ των υστέρων) μαζί με προληπτικές πολιτικές που παρέχουν ίσες ευκαιρίες (εκ των προτέρων) Η μείωση της προστασίας στο χώρο εργασίας αυξάνει τις διακρίσεις στην εργασία. Μέτρα που απαλύνουν τις κυρώσεις κατά των αθέμιτων απολύσεων, μειώνουν τη δύναμη των συνδικαλιστικών οργανώσεων (ή των συμβουλίων εργασίας) στον χώρο εργασίας ή διαδίδουν μη τυπικές συμβάσεις εργασίας, αποδυναμώνουν το ισχύον κεκτημένο κατά των διακρίσεων που προβλέπει αυστηρά συστήματα κυρώσεων.

Ο αποκλεισμός στην αγορά εργασίας ή η χαμηλή απόδοση συγκεκριμένων ομάδων θέτει σε κίνδυνο την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα. Διάκριση Επομένως, πρέπει να παρακολουθείται και να αναφέρεται, ειδικά LGBTQI *, για τα οποία υπάρχουν κενά όσον αφορά την προστασία στην εθνική νομοθεσία. Οι ίσες ευκαιρίες πρέπει να προωθηθούν χρησιμοποιώντας δείκτες οικονομικής απόδοσης. Τα διορθωτικά μέτρα πρέπει να προέρχονται από ενισχυμένο νομικό πλαίσιο. Πρέπει να καταργήσουν τις διακριτικές πρακτικές στις πλατφόρμες εργασίας. Τέτοιες πρακτικές μπορεί να αποφευχθούν ως αποτέλεσμα της συνδικαλιστικής εποπτείας. Τα συνδικάτα έχουν ήδη καταγγείλει τέτοιες τάσεις, κυρίως στο πλαίσιο διάκρισης εναντίον των εργαζομένων σε σχέση με την πρόσβασή τους σε «συναυλίες» αφού έχουν αναλάβει κάθε είδους συλλογική δράση. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις δείχνουν το δρόμο μπροστά για καλύτερη προστασία LGBTQI * στο χώρο εργασίας.

Μια οριζόντια οδηγία για την απαγόρευση των διακρίσεων μπορεί να είναι καταλληλότερη, παρόλο που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε συναίνεση από το Συμβούλιο. Ίσες ευκαιρίες πρέπει επίσης να παρέχονται στους αιτούντες άσυλο, οι οποίοι σήμερα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών κατά των διακρίσεων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η χρήση υλικών και άυλων πόρων για την ενίσχυση του δημόσιου λόγου κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.

Οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν, από κοινού ή μονομερώς, να αναπτύξουν εργαλεία για την αναγνώριση, την πρόληψη και την επιβολή κυρώσεων στις διακρίσεις ενώ εστιάζουν σε ενεργά μέτρα για μειονεκτούσες ομάδες. Μπορούν να δημιουργήσουν στενότερη συνεργασία με τους εθνικούς φορείς ισότητας και να στηρίξουν τις εξελίξεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA).

Δράσεις που αποσκοπούν στον καθορισμό ενός ελάχιστου ορίου δικαιωμάτων στην ΕΕ, ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά

  1. Οριζόντια οδηγία για την απαγόρευση των διακρίσεων που αναγνωρίζει, αποτρέπει και επιβάλλει κυρώσεις στις διακρίσεις.
  2. Κατάργηση παρεκκλίσεων στην υφιστάμενη οδηγία κατά των διακρίσεων για υπηκόους τρίτων χωρών που ζητούν προστασία.
  3. Επερχόμενη σύσταση του Συμβουλίου για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά.
  4. Επερχόμενη νέα στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία.

Δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη ανοδικής σύγκλισης στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

  1. Συνδικαλιστική εργαλειοθήκη για την αναγνώριση, την πρόληψη και την επιβολή κυρώσεων σε διακρίσεις. να υποστηρίξει φορείς ισότητας και να στηρίξει την έρευνα και τα αποτελέσματα του FRA.
  2. Καινοτόμος στρατηγική επικοινωνίας και εκστρατείες κατά της ξενοφοβίας
  3. Τονίζοντας τους δεσμούς μεταξύ των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, της εργατικής νομοθεσίας και της ισότητας και της μη διάκρισης, ξεκινώντας από τις συλλογικές διαπραγματευτικές πρακτικές.