Domů / Kapitola II / Sociální dialog a zapojení pracovníků

Zásada 8

Sociální dialog a zapojení pracovníků

Sociální dialog je předpokladem důstojné práce a spravedlivých mezd a je klíčovou zásadou evropského pilíře sociálních práv. V souvislosti s prováděním akčního plánu pilíře EOK zdůrazňuje, že účinný sociální dialog vyžaduje, aby sociální partneři měli dostatečné zdroje a odborné znalosti k vyjednávání a provádění dohod. Podpora budování kapacit je klíčová a zotavení z bezprecedentní krize COVID-19 bude vyžadovat silné organizace sociálních partnerů. Dále musí být zachována privilegia sociálního dialogu pro obě strany průmyslu, což znamená, že Komise musí upřednostnit konzultace sociálních partnerů před veřejnými konzultacemi a musí zaručit, že odborové organizace budou zahrnuty jako zástupci pro stranu práce. Stejně tak nesmí být zaměňován dialog s občanskou společností se sociálním dialogem, musí být podporován dialog s občanskou společností, avšak nikoli způsobem, který podkopává odbory nebo bipartitní sociální dialog. Sociální dialog hraje ústřední roli při posilování sociálních práv a posilování udržitelného a inkluzivního růstu. Evropští sociální partneři mají hrát úlohu při prosazování a provádění evropského pilíře sociálních práv v souladu s jejich autonomií a výsadními právy. Kromě toho je nezbytné, aby akční plán podporoval evropský sociální dialog a jeho výsledky. Evropští sociální partneři mohou přispět k zavedení minimálních práv a posílení sociální dimenze jednotného trhu prostřednictvím pozic na úrovni EU, společné analýzy a, je-li to žádoucí, podpisem autonomních dohod zaměřených také na stanovení zavedení a fungování inovativních nástrojů a právních předpisů EU. Role sociálního dialogu v raných, prozatímních a prováděcích fázích politického a legislativního vývoje se musí rozvinout do předvídatelného a zaručeného procesu a potřebujeme záruku výsad odborů jako sociálního partnera zastupujícího pracovníky.

Index účasti odborových svazů EOK v semestru EU ukazuje, že úsilí zaměřené na stanovení práva pro zapojení sociálních partnerů do semestru EU nepřináší výsledky. Týká se to zejména národního rozměru evropského semestru. Evropské pravidlo (případně prostřednictvím nové směrnice nebo prostřednictvím změn nařízení 1466/1997) by mohlo stanovit povinnost národních vlád konzultovat sociální milníky na milníku semestru spolu s některými kritérii kvality, jako je vhodné načasování, vhodná úroveň dialogu, smysluplný přístup k informacím a zajištění hmotných a nehmotných kapacit sociálních partnerů.

Zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů společnosti je ohroženo z důvodu podnikové mobility na jednotném trhu. Důkazy ukazují, že podniková rozhodnutí jsou často přijímána, aby se zabránilo zapojení zaměstnanců. Například nedostatky ve vnitrostátních právních předpisech provádějících směrnice EU, a zejména přepracovaná směrnice o EWC, brání právu na informace a konzultace. Sankce stanovené vnitrostátními právními předpisy jsou zřídka přiměřené, účinné a odrazující. Práva na informace a konzultace neumožňují zapojení a ochranu pracovníků. Právní předpisy EU by měly v Evropě vyvolat vzestupnou konvergenci.

Podle zásady 8 je třeba učinit případ právo pracovníků (nezávisle na povaze jejich pracovní smlouvy) kolektivně vyjednávat. Právo na kolektivní vyjednávání je základním právem a EU jej jako takové uznává. Společenské výhody kolektivní smlouvy přinášejí ve smyslu spravedlnosti, rovných podmínek a sociálního pokroku, takové dohody pokrývající nestandardní pracovníky a pracovníky v platformových společnostech (včetně samostatně výdělečně činných) by mělo být považováno za zcela nespadající do oblasti působnosti článku 101 SFEU a vnitrostátních pravidel hospodářské soutěže. Právní předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže a vnitrostátní pravidla hospodářské soutěže je třeba vykládat ve světle základních práv, přičemž je třeba uznat právo na kolektivní vyjednávání pro všechny pracovníky, atypické pracovníky a pracovníky na platformě (včetně osob samostatně výdělečně činných).

Akce zaměřené na stanovení minimální úrovně práv v EU, rovných podmínek na jednotném trhu

 1. Posílený rámec pro zapojení sociálních partnerů do plánů EU pro semestr / obnovu, případně prostřednictvím legislativní iniciativy.
 2. Revize směrnice o ERZ s cílem zajistit, aby bylo plně respektováno právo zaměstnanců na informace a konzultace před přijetím příslušných rozhodnutí
 3. Legislativní iniciativa v oblasti informací, konzultací a účasti, včetně právně závazných minimálních norem pro zastoupení zaměstnanců na úrovni rad
 4. Ratifikace Úmluvy zástupců pracovníků MOP z roku 1971 (č. 135
 5. Evropská směrnice o náležité péči se zaměřením na dodržování, prosazování a vymáhání lidských práv a odpovědné obchodní jednání.

Akce zaměřené na dosažení vzestupné konvergence životních a pracovních podmínek

 1. Investujte do sociálního dialogu za účelem zlepšení meziodvětvového a odvětvového sociálního dialogu na evropské úrovni s cílem rozvíjet kapacity sociálních partnerů pro vyjednávání a spolupráci se svými členy, a to i v digitálním prostředí.
 2. Poskytněte jasná, transparentní a zaručená pravidla s plným zapojením sociálních partnerů, na která se lze spolehnout, pokud jde o opatření, která Komise přijme, aby předložila závazné formy dohod sociálních partnerů k přijetí
 3. Respektujte výsady odborů jako sociálního partnera zastupujícího pracovníky
 4. Podporovat sociální partnery při provádění autonomních rámcových dohod prostřednictvím vyhrazeného financování spojeného s dohodami
 5. Poskytovat vyhrazenou finanční podporu sociálním partnerům při řešení krize COVID-19, aby mohli při obnově hrát svou plnou roli.
 6. Posílit právo pracovníků na kolektivní vyjednávání tím, že se ukončí praktiky omezování odborů a prostřednictvím postupů zadávání veřejných zakázek, které zadávají zakázky pouze společnostem, které uplatňují kolektivní smlouvu.
 7. Zvýšit zdroje ve VFR pro školení orgánů zastupujících zaměstnance. Zvýšit zdroje pro iniciativy na podporu zřízení a správného fungování ERZ a dalších nadnárodních orgánů pro informování zaměstnanců a konzultace s nimi.