Domů / Kapitola II Informace o pracovních podmínkách a ochraně v případě propuštění

Zásada 7

Informace o pracovních podmínkách a ochraně v případě propuštění

Evropský semestr prosazoval reformy, které uvolňují nebo snižují ochranu pracovníků, jakož i zákony o individuálním propouštění na vnitrostátní úrovni (například omezení odstupného v případě nespravedlivého propuštění nebo vyloučení opětovného zařazení pracovníka do zaměstnání v případě nezákonné propuštění atd.). Mezi těmito reformami a sníženým přístupem ke kolektivnímu vyjednávání existuje pozitivní korelace.

Posouzení dopadů návrhu TPWCD poskytuje důkazy o všech hlavních výzvách týkajících se této zásady.

Jak bylo uvedeno výše, pandemie Covid-19 ještě více prokázala, že je třeba legálně pokrývat nové formy práce, aby měli pracovníci přístup k ochraně, kterou potřebují, a že pracovníci platformy jsou uznáváni jako pracovníci. Některá opatření jsou již součástí tohoto akčního plánu, například ohlášený právní nástroj o minimální mzdě a kolektivním vyjednávání, přístupu k sociální ochraně, snižování rozdílů v odměňování žen a mužů nebo provádění Doporučení o přístupu k sociální ochraně. Kromě toho Evropská komise oznámila připravované nařízení o nestandardních pracovnících a pracovnících v platformových společnostech.

Technologické, zelené a demografické přechody mění produktivní strukturu EU, ale pracovníci jsou zřídka chráněni před nepříznivými účinky, které mohou tyto změny mít na jejich individuální pozice.. Většina členských států nezaznamenává pokrok; jsou zapotřebí účinnější opatření, která zajistí spravedlivější přechody k posílení kolektivních a individuálních práv pracovníků zapojených do technologických nebo ekologických přechodů. Mohly by zahrnovat:

  • právo na odbornou přípravu nebo potvrzení kvalifikace pro zaměstnané pracovníky;
  • právo přijímat balíček ALMP během profesionálních přechodů;
  • an povinnost zaměstnavatele vyjednat plány přechodu s cílem předvídat změny a definovat strategie, které zajistí úroveň zaměstnanosti a omezí externality a negativní dopady na dodavatelský řetězec.
  • právo odborových organizací být informován a konzultován v případě rozhodnutí, která se týkají více než 5 osob v jedné nebo více zemích, jakož i povinnost zahájit jednání s reprezentativními odbory v případě rozhodnutí souvisejících s technologickými nebo environmentálními přechody, které ovlivnit pracovní pozici více než 5 osob.
  • Plány přechodu malých a středních podniků na místní úrovni pokrývající území nebo skupinu společností.

Akce zaměřené na stanovení minimální úrovně práv v EU, rovných podmínek na jednotném trhu

  1. Zajistit včasné a účinné provádění směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách (včetně podpory pro členy EKOS)
  2. Posílit kolektivní a individuální práva pracovníků zapojených do technologických nebo ekologických přechodů.
  3. Ratifikace Úmluvy MOP o ukončení pracovního poměru z roku 1982 (č. 158) + přijetí článků HSR o ochraně před nespravedlivým propouštěním a o písemných informacích všech členských států
  4. Rozhodnutí č. 573/2014 / EU o posílené spolupráci mezi veřejnými službami zaměstnanosti (SES), které bude oficiálně pozměněno rozhodnutím Rady na začátku roku 2021.

Akce zaměřené na dosažení vzestupné konvergence životních a pracovních podmínek

  1. Posouzení vnitrostátního acquis a acquis EU s ohledem na nové formy práce a příprava na budoucnost práce, jak je uvedeno v zásadě 5.