Domov / Kapitola II Sociálny dialóg a zapojenie pracovníkov

Zásada 8

Sociálny dialóg a účasť pracovníkov

Sociálny dialóg je predpokladom dôstojnej práce a spravodlivých miezd a je kľúčovou zásadou európskeho piliera sociálnych práv. V súvislosti s vykonávaním akčného plánu piliera EOK zdôrazňuje, že efektívny sociálny dialóg vyžaduje, aby sociálni partneri mali dostatok zdrojov a odborných znalostí na rokovania a vykonávanie dohôd. Podpora budovania kapacít je kľúčová a zotavenie sa z bezprecedentnej krízy COVID-19 si bude vyžadovať silné organizácie sociálnych partnerov. Ďalej musia byť zachované výsady sociálneho dialógu pre obidve priemyselné strany, čo znamená, že Komisia musí uprednostniť konzultácie so sociálnymi partnermi pred verejnými a musí zaručiť, aby boli ako zástupcovia pracovnej sily zastúpené odbory. Rovnako sa nesmie zamieňať dialóg s občianskou spoločnosťou so sociálnym dialógom, musí sa podporovať dialóg s občianskou spoločnosťou, ale nie spôsobom, ktorý podkopáva odbory alebo dvojstranný sociálny dialóg. Sociálny dialóg hrá ústrednú úlohu pri posilňovaní sociálnych práv a pri podpore udržateľného a inkluzívneho rastu. Pri presadzovaní a implementácii európskeho piliera sociálnych práv majú v súlade so svojou autonómiou a výsadnými právomocami úlohu európski sociálni partneri. Okrem toho je nevyhnutné, aby akčný plán podporoval európsky sociálny dialóg a jeho výsledky. Európski sociálni partneri môžu prispieť k ustanoveniu minimálnych práv a posilneniu sociálneho rozmeru jednotného trhu prostredníctvom pozícií na úrovni EÚ, spoločnej analýzy a podľa potreby podpisom autonómnych dohôd zameraných tiež na stanovenie zavedenia a fungovania inovatívnych nástrojov a právnych predpisov EÚ. Úloha sociálneho dialógu v počiatočných, prechodných a realizačných fázach vývoja politiky a právnych predpisov sa musí rozvinúť do predvídateľného a zaručeného procesu a potrebujeme záruku výsad odborového zväzu ako sociálneho partnera zastupujúceho pracovníkov.

Index účasti odborových zväzov EOK na semestri EÚ ukazuje, že úsilie zamerané na zabezpečenie práva na zapojenie sociálnych partnerov do semestra EÚ neprináša výsledky. Týka sa to najmä národného rozmeru európskeho semestra. Európske pravidlo (možno prostredníctvom novej smernice alebo prostredníctvom zmien a doplnení nariadenia 1466/1997) by mohlo ustanoviť povinnosť národných vlád konzultovať so sociálnymi partnermi na medzníku semestra spolu s niektorými kritériami kvality, ako je vhodné načasovanie, primeraná úroveň dialógu, zmysluplný prístup k informáciám a zabezpečenie hmotných a nehmotných kapacít sociálnych partnerov.

Zapojenie zamestnancov do rozhodovacích procesov spoločnosti je ohrozené z dôvodu podnikovej mobility na jednotnom trhu. Dôkazy ukazujú, že podnikové rozhodnutia sa často prijímajú s cieľom zabrániť zapojeniu zamestnancov. Napríklad nedostatky vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa transponujú smernice EÚ, a najmä prepracovaná smernica o EZR, bránia právu na informácie a konzultácie. Sankcie stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch sú zriedka primerané, účinné a odradzujúce. Práva na informácie a konzultácie neumožňujú zapojenie a ochranu pracovníkov. Právne predpisy EÚ by mali v Európe viesť k vzostupnej konvergencii.

Podľa zásady 8 by sa malo konať v prípade právo pracovníkov (nezávisle od povahy ich pracovnej zmluvy) kolektívne vyjednávať. Právo na kolektívne vyjednávanie je základným právom a ako také ho uznáva EÚ. Spoločenské výhody vyplývajúce z kolektívnych zmlúv spočívajú v spravodlivosti, rovnakých podmienkach a sociálnom pokroku, ako sú dohody týkajúce sa neštandardných pracovníkov a pracovníkov v platformových spoločnostiach (vrátane samostatne zárobkovo činných osôb), by sa malo považovať za úplne nespadajúce do rozsahu pôsobnosti článku 101 ZFEÚ a vnútroštátnych pravidiel hospodárskej súťaže. Právne predpisy EÚ v oblasti hospodárskej súťaže a vnútroštátne pravidlá hospodárskej súťaže sa musia vykladať vo svetle základných práv, pričom sa musí uznať právo na kolektívne vyjednávanie pre všetkých pracovníkov, atypických pracovníkov a pracovníkov platforiem (vrátane samostatne zárobkovo činných osôb).

Opatrenia zamerané na stanovenie minimálnej úrovne práv v EÚ, rovnakých podmienok na jednotnom trhu

 1. Posilnený rámec pre účasť sociálnych partnerov na plánoch semestra / obnovy EÚ, možno prostredníctvom legislatívnej iniciatívy.
 2. Revízia smernice o EZR s cieľom zabezpečiť, aby bolo v plnej miere rešpektované právo pracovníkov na informácie a konzultácie pred prijatím príslušných rozhodnutí.
 3. Legislatívna iniciatíva v oblasti informovania, konzultácií a účasti vrátane právne záväzných minimálnych noriem pre zastúpenie na úrovni zamestnancov
 4. Ratifikácia Dohovoru zástupcov pracovníkov MOP z roku 1971 (č. 135
 5. Európska smernica o náležitej starostlivosti zameraná na rešpektovanie, podporu a presadzovanie ľudských práv a zodpovedné obchodné správanie.

Akcie zamerané na zabezpečenie vzostupnej konvergencie životných a pracovných podmienok

 1. Investujte do sociálneho dialógu s cieľom zlepšiť medziodvetvový a odvetvový sociálny dialóg na európskej úrovni s cieľom rozvíjať kapacity sociálnych partnerov na rokovania a rokovania s ich členmi, a to aj v digitálnom prostredí.
 2. Vytvorte jasné, transparentné a zaručené pravidlá s plným zapojením sociálnych partnerov, na ktoré sa možno spoľahnúť, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré Komisia podnikne na účely prijatia záväzných foriem dohôd o sociálnych partneroch na prijatie.
 3. Rešpektovať výsady odborových zväzov ako sociálneho partnera zastupujúceho pracovníkov
 4. Podporovať sociálnych partnerov pri vykonávaní autonómnych rámcových dohôd prostredníctvom osobitného financovania súvisiaceho s dohodami
 5. Poskytovať osobitnú finančnú podporu sociálnym partnerom pri riešení krízy COVID-19, aby mohli v plnej miere hrať svoju úlohu pri obnove.
 6. Posilniť právo pracovníkov na kolektívne vyjednávanie ukončením praktík obviňovania z odborov a prostredníctvom procesov verejného obstarávania, ktoré zadávajú zákazky iba spoločnostiam, ktoré uplatňujú kolektívnu zmluvu.
 7. Zvýšiť zdroje vo VFR na školenie orgánov zastupujúcich zamestnancov. Zvýšiť zdroje pre iniciatívy na podporu zriadenia a správneho fungovania EZR a iných nadnárodných orgánov pre informovanie a konzultácie pracovníkov.