Početna / Poglavlje II / Socijalni dijalog i uključivanje radnika

Načelo 8

Socijalni dijalog i uključenost radnika

Socijalni dijalog preduvjet je dostojnog rada i poštenih plaća i ključno je načelo Europskog stupa socijalnih prava. U kontekstu provedbe akcijskog plana stupa, ETUC naglašava da učinkovit socijalni dijalog zahtijeva od socijalnih partnera dovoljno resursa i stručnosti za pregovaranje i provedbu sporazuma. Podrška izgradnji kapaciteta ključna je, a za oporavak od neviđene krize COVID-19 bit će potrebne jake organizacije socijalnih partnera. Nadalje, prerogativi socijalnog dijaloga moraju se sačuvati za obje strane industrije, a to znači da Komisija mora dati prioritet savjetovanjima o socijalnim partnerima u odnosu na javne konzultacije i mora zajamčiti da su sindikati uključeni kao predstavnici za stranu rada. Isto tako, dijalog civilnog društva ne smije se miješati sa socijalnim dijalogom, dijalog civilnog društva mora se promicati, ali ne na način koji podriva sindikate ili bipartitni socijalni dijalog. Socijalni dijalog igra središnju ulogu u jačanju socijalnih prava i jačanju održivog i uključivog rasta. Europski socijalni partneri moraju igrati ulogu u provođenju i provedbi Europskog stupa socijalnih prava, u skladu s njihovom autonomijom i privilegijama. Štoviše, bitno je da Akcijski plan podupire Europski socijalni dijalog i njegove ishode. Europski socijalni partneri mogu doprinijeti uspostavljanju minimalnih prava i jačanju socijalne dimenzije jedinstvenog tržišta putem pozicija na razini EU-a, zajedničkim analizama i, po želji, potpisivanjem autonomnih sporazuma također usmjerenih na uspostavljanje i funkcioniranje inovativnih alata i zakona EU-a. Uloga socijalnog dijaloga u ranoj, privremenoj i provedbenoj fazi razvoja politike i zakonodavstva mora se razviti u predvidljiv i zajamčen proces i trebamo jamstvo prerogativa sindikata kao socijalnog partnera koji zastupa radnike.

ETUC-ov indeks uključenosti sindikata za EU semestar pokazuje da napori usmjereni na uspostavljanje prava socijalnih partnera da budu uključeni u EU semestar ne daju rezultate. To se posebno odnosi na nacionalnu dimenziju europskog semestra. Europsko pravilo (moguće novom Direktivom ili izmjenama i dopunama Uredbe 1466/1997) moglo bi uspostaviti obvezu nacionalnih vlada da se u prekretnici semestra savjetuju sa socijalnim partnerima, zajedno s nekim kriterijima kvalitete, poput primjerenog vremena, odgovarajuće razine dijaloga, značajan pristup informacijama i osiguravanje materijalnih i nematerijalnih kapaciteta socijalnih partnera.

Uključivanje zaposlenika u procese odlučivanja u tvrtki ugroženo je zbog korporativne mobilnosti na jedinstvenom tržištu. Dokazi pokazuju da se korporativne odluke često donose kako bi se izbjeglo sudjelovanje zaposlenika. Na primjer, nedostaci u nacionalnim zakonima kojima se prenose smjernice EU-a, a posebno preinačena Direktiva o radnom vijeću, ometaju prava na informiranje i savjetovanje. Sankcije predviđene nacionalnim zakonima rijetko su proporcionalne, učinkovite i odvraćajuće. Prava na informiranje i savjetovanje ne dopuštaju uključivanje i zaštitu radnika. Zakoni EU-a trebali bi potaknuti konvergenciju prema gore u Europi.

Prema načelu 8, treba napraviti slučaj za pravo radnika (neovisno o prirodi radnog ugovora) na kolektivno pregovaranje. Pravo na kolektivno pregovaranje temeljno je pravo i kao takvo ga priznaje EU. Kolektivni ugovori o društvenim koristima donose u smislu poštenosti, jednakih uvjeta i društvenog napretka takve sporazume koji obuhvaćaju nestandardne radnike i radnike u tvrtkama s platformama (uključujući samozaposlene), treba smatrati da u potpunosti izvan opsega članka 101. UFEU-a i nacionalnih pravila tržišnog natjecanja. Pravo konkurencije EU-a i nacionalna pravila tržišnog natjecanja moraju se tumačiti u svjetlu temeljnih prava, priznajući pravo na kolektivno pregovaranje za sve radnike, netipične radnike i radnike s platforme (uključujući samozaposlene).

Akcije usmjerene na uspostavljanje minimalnog dna prava u EU, jednakih uvjeta na jedinstvenom tržištu

 1. Ojačani okvir za sudjelovanje socijalnih partnera u EU semestru / planovima oporavka, moguće putem zakonodavne inicijative.
 2. Revizija Direktive o ERV-u kako bi se osiguralo da se u potpunosti poštuje pravo radnika na informiranje i savjetovanje prije donošenja odgovarajućih odluka
 3. Zakonodavna inicijativa o informiranju, savjetovanju i sudjelovanju, uključujući zakonski obvezujuće minimalne standarde o zastupljenosti na radničkom odboru
 4. Ratifikacija Konvencije MOR-a o predstavnicima radnika, 1971 (br. 135
 5. Europska direktiva o dubinskoj pažnji s naglaskom na poštivanje, promicanje i provedbu ljudskih prava i odgovorno poslovno ponašanje.

Akcije usmjerene na uspostavljanje konvergencije prema gore u uvjetima života i rada

 1. Uložite u socijalni dijalog kako biste poboljšali međusektorski i sektorski socijalni dijalog na europskoj razini kako biste razvili kapacitete socijalnih partnera za pregovaranje i angažiranje sa svojim članovima, uključujući u digitalnom okruženju.
 2. Dostaviti jasna, transparentna i zajamčena pravila, uz puno sudjelovanje socijalnih partnera, na koja se može osloniti kada su u pitanju radnje koje će Komisija poduzeti u svrhu iznošenja sporazuma o socijalnim partnerima na usvajanje u obvezujućim oblicima
 3. Poštujte prerogative sindikata kao socijalnog partnera koji zastupa radnike
 4. Podržati socijalne partnere u provedbi autonomnih okvirnih sporazuma kroz namjensko financiranje povezano sa sporazumima
 5. Pružiti namjensku financijsku potporu socijalnim partnerima u suočavanju s krizom COVID-19 kako bi mogli igrati svoju punu ulogu u oporavku.
 6. Ojačati pravo radnika na kolektivno pregovaranje ukidanjem praksi propadanja sindikata i kroz postupke javne nabave koji dodjeljuju ugovore samo tvrtkama koje primjenjuju kolektivni ugovor.
 7. Povećati resurse u VFO-u za osposobljavanje predstavničkih tijela radnika. Povećati resurse za inicijative za potporu uspostavi i ispravnom funkcioniranju ERV-a i drugih transnacionalnih tijela za informiranje i savjetovanje radnika.