Strona główna / Rozdział II / Dialog społeczny i zaangażowanie pracowników

Zasada 8

Dialog społeczny i zaangażowanie pracowników

Dialog społeczny jest warunkiem wstępnym godnej pracy i godziwych zarobków oraz jest kluczową zasadą Europejskiego filaru praw socjalnych. W kontekście wdrażania planu działania filaru EKZZ podkreśla, że ​​skuteczny dialog społeczny wymaga od partnerów społecznych wystarczających zasobów i wiedzy fachowej do negocjowania i wdrażania umów. Wsparcie w budowaniu potencjału ma kluczowe znaczenie, a wyjście z bezprecedensowego kryzysu związanego z COVID-19 będzie wymagało silnych organizacji partnerów społecznych. Ponadto prerogatywy dialogu społecznego muszą zostać zachowane dla obu stron przemysłu, a to oznacza, że ​​Komisja musi nadać priorytet konsultacjom z partnerami społecznymi nad konsultacjami publicznymi i musi zagwarantować, że związki zawodowe zostaną uwzględnione jako przedstawiciele po stronie pracowników. Podobnie, dialogu społeczeństwa obywatelskiego nie należy mylić z dialogiem społecznym, należy promować dialog społeczeństwa obywatelskiego, ale nie w sposób podważający związki zawodowe lub dwustronny dialog społeczny. Dialog społeczny odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu praw socjalnych i zwiększaniu trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Europejscy partnerzy społeczni mają do odegrania rolę w realizacji i wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych, zgodnie ze swoją autonomią i prerogatywami. Ponadto ważne jest, aby plan działania wspierał europejski dialog społeczny i jego wyniki. Europejscy partnerzy społeczni mogą przyczynić się do ustanowienia minimalnych praw i wzmocnienia społecznego wymiaru jednolitego rynku poprzez stanowiska na szczeblu UE, wspólną analizę oraz, w razie potrzeby, podpisywanie niezależnych umów, które również mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie innowacyjnych narzędzi i prawodawstwa UE. Rola dialogu społecznego na wczesnych, przejściowych i wdrożeniowych etapach rozwoju polityki i prawodawstwa musi zostać przekształcona w przewidywalny i gwarantowany proces i potrzebujemy gwarancji prerogatyw związku zawodowego jako partnera społecznego reprezentującego pracowników.

Wskaźnik zaangażowania związków zawodowych EKZZ w semestrze UE pokazuje, że wysiłki mające na celu ustanowienie prawa partnerów społecznych do udziału w semestrze UE nie przynoszą rezultatów. Dotyczy to w szczególności krajowego wymiaru europejskiego semestru. Zasada europejska (ewentualnie poprzez nową dyrektywę lub poprawki do rozporządzenia 1466/1997) mogłaby nakładać na rządy krajowe obowiązek konsultowania się z partnerami społecznymi na etapie milowym semestru, wraz z pewnymi kryteriami jakości, takimi jak odpowiedni harmonogram, odpowiedni poziom dialogu, znaczący dostęp do informacji oraz zapewnienie materialnych i niematerialnych zdolności partnerów społecznych.

Zaangażowanie pracowników w procesy decyzyjne przedsiębiorstwa jest zagrożone ze względu na mobilność przedsiębiorstw w ramach jednolitego rynku. Dowody wskazują, że decyzje korporacyjne są często podejmowane w celu uniknięcia zaangażowania pracowników. Na przykład wady w przepisach krajowych transponujących dyrektywy UE, aw szczególności w przekształconej dyrektywie o ERZ, utrudniają prawo do informacji i konsultacji. Sankcje przewidziane w prawie krajowym rzadko są proporcjonalne, skuteczne i odstraszające. Prawa do informacji i konsultacji nie pozwalają na zaangażowanie i ochronę pracowników. Prawodawstwo UE powinno wywołać konwergencję w górę w Europie.

Zgodnie z zasadą 8 należy zgłosić sprawę do prawo pracowników (niezależnie od charakteru ich umowy o pracę) do rokowań zbiorowych. Prawo do rokowań zbiorowych jest prawem podstawowym i jako takie jest uznawane przez UE. Korzyści społeczne układy zbiorowe przynoszą pod względem uczciwości, równych warunków działania i postępu społecznego, takie porozumienia obejmujące pracowników niestandardowych i pracowników firm platformowych (w tym osoby samozatrudnione), należy uznać, że całkowicie wykracza on poza zakres art. 101 TFUE i krajowych reguł konkurencji. Unijne prawo konkurencji i krajowe reguły konkurencji należy interpretować w świetle praw podstawowych, uznających prawo do rokowań zbiorowych dla wszystkich pracowników, pracowników nietypowych i pracowników platform (w tym osób samozatrudnionych).

Działania mające na celu ustalenie minimalnego progu praw w UE, równych szans na jednolitym rynku

 1. Wzmocnione ramy zaangażowania partnerów społecznych w semestr UE / plany naprawy, być może za pośrednictwem inicjatywy ustawodawczej.
 2. Zmiana dyrektywy o ERZ w celu zapewnienia pełnego poszanowania prawa pracowników do informacji i konsultacji przed podjęciem odpowiednich decyzji
 3. Inicjatywa ustawodawcza dotycząca informacji, konsultacji i uczestnictwa, w tym prawnie wiążące minimalne standardy dotyczące reprezentacji pracowników na szczeblu zarządczym
 4. Ratyfikacja Konwencji MOP dotyczącej przedstawicieli pracowników z 1971 r. (Nr 135
 5. Europejska dyrektywa w sprawie należytej staranności, koncentrująca się na poszanowaniu, promowaniu i egzekwowaniu praw człowieka i odpowiedzialnego postępowania w biznesie.

Działania zmierzające do uzyskania pozytywnej konwergencji warunków życia i pracy

 1. Inwestuj w dialog społeczny, aby poprawić międzysektorowy i sektorowy dialog społeczny na szczeblu europejskim, aby rozwinąć zdolności partnerów społecznych do negocjowania i angażowania swoich członków, w tym w środowisku cyfrowym.
 2. Zapewnij jasne, przejrzyste i gwarantowane zasady, przy pełnym zaangażowaniu partnerów społecznych, na których można polegać, jeśli chodzi o działania, które Komisja podejmie w celu przedstawienia porozumień partnerów społecznych do przyjęcia w wiążących formach
 3. Szanuj prerogatywy związków zawodowych jako partnera społecznego reprezentującego pracowników
 4. Wspierać partnerów społecznych we wdrażaniu autonomicznych umów ramowych poprzez specjalne finansowanie powiązane z umowami
 5. Zapewnij dedykowane wsparcie finansowe partnerom społecznym, aby poradzili sobie z kryzysem COVID-19, aby mogli odegrać pełną rolę w odbudowie.
 6. Wzmocnienie prawa pracowników do rokowań zbiorowych poprzez zaprzestanie niszczenia związków zawodowych oraz poprzez procesy udzielania zamówień publicznych, w ramach których kontrakty przyznawane są tylko firmom stosującym układ zbiorowy.
 7. Zwiększenie środków w WRF na szkolenie organów przedstawicielskich pracowników. Zwiększenie zasobów na inicjatywy wspierające tworzenie i prawidłowe funkcjonowanie ERZ i innych organów ponadnarodowych w zakresie informacji i konsultacji z pracownikami.