Domov / Kapitola II / Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Zásada 9

Vyváženie pracovného a súkromného života

V rámci rozsiahlejšieho boja proti diskriminácii na základe pohlavia je rovnováha medzi pracovným a súkromným životom jednou z výziev storočia. Zatiaľ čo sa postavenie žien na trhu práce zhoršuje, populistické sily zatvárajú oči pred ťažkosťami, ktorým ženy čelia na trhu práce a v spoločnosti. Inovatívne riešenia v rámci pracovnoprávneho vzťahu aj bez neho môžu podporovať domácnosti a zvyšovať rovnaké príležitosti medzi pracujúcimi členmi rodiny. Monitorovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja je obzvlášť účinné pri identifikácii týchto rodových nevýhod.

Je dôležité sledovať implementácie smernice o vyvážení pracovného a súkromného života, poskytuje poradenstvo sociálnym partnerom a podporuje medziodborové dohody, ktoré skracujú čas potrebný na transpozíciu smernice. „Súbor nástrojov EOK o implementácii a transpozícii smernice o vyvážení pracovného života”- pokyny pre pridružené organizácie ETUC - by mohli byť v tejto fáze užitočné.

Skúsenosti s pandémiou Covid19 by mali povzbudiť investície do verejnej starostlivosti a sociálnych služieb s cieľom umožniť ženám aktívnejšie sa zúčastňovať na trhu práce. Sociálni partneri by okrem toho mali monitorovať, či vnútroštátne právne predpisy stanovujú pružné pracovné podmienky, a mali by byť splnomocnení na vyjednávanie, aby sa zabezpečilo, že sa tieto dohody uskutočňujú bez negatívnych dôsledkov na kariéru alebo platy žien.

Semester EÚ by mohol preskúmať postupy EÚ, ktoré financujú nástroje na vyváženie pracovného a súkromného života (napr. Verejné prostriedky a opatrenia kolektívneho vyjednávania), aby sa podnietila konvergencia smerom nahor. Tento princíp bude spojený s inováciami v pracovnoprávnych predpisoch, ako sú zvrchovanosť pracovného času, záruky starostlivosti o deti a spravodlivé prechody k pracovným zmluvám na dobu neurčitú a na plný úväzok.

Opatrenia zamerané na stanovenie minimálnej úrovne práv v EÚ, rovnakých podmienok na jednotnom trhu

  1. Monitorovať včasné vykonávanie smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom vrátane zamerania na platené voľno.
  2. Rozvoj celoeurópskeho rámca EOK pre monitorovanie vplyvu kolektívnych zmlúv na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom na všetkých úrovniach.
  3. Posúdiť primeranosť a účinnosť smernice o materstve.

Akcie zamerané na zabezpečenie vzostupnej konvergencie životných a pracovných podmienok

  1. Výmena postupov EÚ na financovanie nástrojov na zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom (verejné prostriedky a opatrenia kolektívneho vyjednávania)
  2. Semester EÚ by mal monitorovať: i) účasť žien na trhu práce a uvádzať rozpis zamestnania na plný alebo čiastočný úväzok; ii) ženy a muži, ktorí nepracujú z dôvodu starostlivosti.
  3. Rozvíjať a monitorovať väzby medzi verejnými investíciami do vzdelávania a odbornej prípravy, aktivačnými politikami a službami a zamestnaním žien; používať index rodovej rovnosti.
  4. Podporovať a povzbudzovať sociálnych partnerov, aby rokovali / uzatvárali dohody vykonávajúce smernicu WLB. Vypracovať nástroje a školenie pre kolektívne zmluvy o opatreniach týkajúcich sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.