Domov / Kapitola II Informácie o podmienkach zamestnania a ochrane v prípade prepustenia

Zásada 7

Informácie o pracovných podmienkach a ochrane v prípade prepustenia

Európsky semester podporil reformy, ktoré zmierňujú alebo znižujú ochranu pracovníkov, ako aj zákony o individuálnom prepúšťaní na vnútroštátnej úrovni (napríklad obmedzenie odstupného v prípade nespravodlivého prepustenia alebo vylúčenie opätovného zaradenia pracovníka do zamestnania v prípade nezákonné prepustenie atď.). Medzi týmito reformami a zníženým prístupom k kolektívnemu vyjednávaniu existuje pozitívna korelácia.

Posúdenie vplyvu návrhu TPWCD poskytuje dôkazy o všetkých hlavných výzvach týkajúcich sa tejto zásady.

Ako bolo uvedené vyššie, pandémia Covid-19 ešte viac preukázala, že je potrebné právne pokryť nové formy práce, aby mali pracovníci prístup k potrebnej ochrane a aby boli pracovníci platforiem uznávaní ako pracovníci. Niektoré opatrenia sú už súčasťou tohto akčného plánu, napríklad oznámený právny nástroj o minimálnej mzde a kolektívnom vyjednávaní, prístup k sociálnej ochrane, znižovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov alebo implementácia Odporúčanie o prístupe k sociálnej ochrane. Európska komisia okrem toho oznámila pripravované nariadenie o neštandardných pracovníkoch a pracovníkoch v platformových spoločnostiach.

Technologické, ekologické a demografické zmeny menia produktívnu štruktúru EÚ, ale pracovníci sú zriedka chránení pred nepriaznivými účinkami, ktoré môžu mať tieto zmeny na ich jednotlivé pozície.. Väčšina členských štátov nezaznamenáva pokrok; sú potrebné účinnejšie opatrenia na zabezpečenie spravodlivejších prechodov na posilnenie kolektívnych a individuálnych práv pracovníkov zapojených do technologických alebo ekologických prechodov. Tieto by mohli zahŕňať:

  • právo na odborné vzdelávanie alebo potvrdenie platnosti zručností pre zamestnancov v pracovnom pomere;
  • právo prijímať balík ALMP počas profesionálnych prechodov;
  • an povinnosť zamestnávateľa rokovať o plánoch prechodu s cieľom predvídať zmeny a definovať stratégie, ktoré zabezpečia úroveň zamestnanosti a obmedzia externality a negatívne vplyvy na dodávateľský reťazec.
  • právo na informácie a konzultácie s odborovými zväzmi v prípade rozhodnutí, ktoré sa týkajú viac ako 5 osôb v jednej alebo viacerých krajinách, ako aj povinnosť začať rokovania s reprezentatívnymi odborovými zväzmi v prípade rozhodnutí týkajúcich sa technologických alebo environmentálnych zmien, ktoré ovplyvňujú pracovnú pozíciu viac ako 5 osôb.
  • Plány prechodu MSP na miestnej úrovni pokrývajúce územie alebo skupinu spoločností.

Opatrenia zamerané na stanovenie minimálnej úrovne práv v EÚ, rovnakých podmienok na jednotnom trhu

  1. Zabezpečiť včasné a účinné vykonávanie smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach (vrátane podpory členom EOK)
  2. Posilniť kolektívne a individuálne práva pracovníkov zapojených do technologických alebo ekologických zmien.
  3. Ratifikácia Dohovoru o ukončení zamestnania MOP z roku 1982 (č. 158) + prijatie článkov HSR o ochrane pred nespravodlivým prepustením a o písomných informáciách všetkých členských štátov
  4. Rozhodnutie č. 573/2014 / EÚ o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (SES), ktoré bude oficiálne zmenené a doplnené rozhodnutím Rady začiatkom roku 2021.

Akcie zamerané na zabezpečenie vzostupnej konvergencie životných a pracovných podmienok

  1. Posúdenie vnútroštátneho acquis a acquis EÚ vo svetle nových foriem práce a príprava na budúcnosť práce, ako je uvedené v zásade 5.