Európsky pilier sociálnych práv ako jadro Agendy EÚ 2024 – 2029: priority EOK

Kapitola I 

ROVNÉ PRÍLEŽITOSTI A PRÍSTUP NA TRH PRÁCE

Kapitola II

FAIR PRACOVNÉ PODMIENKY

Kapitola III

SOCIÁLNA OCHRANA A ZAČLENENIE

Sociálna Európa musí byť v nasledujúcich rokoch stredobodom programu a práce európskych inštitúcií.

Európska únia musí splniť svoj sľub o zlepšení životných a pracovných podmienok. Úplná implementácia Európskeho piliera sociálnych práv je kľúčom k zabezpečeniu Európy, ktorá je skvelým miestom na život, prácu, výchovu detí, starostlivosť o našich blízkych, odchod do dôchodku a starnutie. Európa, ktorá chráni základné ľudské práva a darí sa jej dosahovať rodovú rovnosť. Európa so silnou ekologickou priemyselnou politikou so sociálnymi podmienkami. Európa rozvíja politiky trhu práce, ktoré sú úzko spojené s podporou kvalitných pracovných miest vo všetkých sektoroch. Európa, ktorá skutočne podporuje pracovníkov, aby mali možnosť vyjadriť sa na svojom pracovisku, s dobre fungujúcim sociálnym dialógom a kolektívnym vyjednávaním ako spôsobom, ako predvídať a riadiť zmeny. Európa, ktorá plne podporuje odbory a bojuje proti rozbíjaniu odborov. Európa založená na spravodlivých dňoch platí za spravodlivé dni práce, istotu zamestnania, postup, rešpekt a rovnosť pre všetkých pracovníkov bez ohľadu na to, odkiaľ sú alebo akú prácu vykonávajú. Európa, na ktorú môžeme byť hrdí, že ju odovzdávame budúcim generáciám. Je to potrebné aj na obranu a posilnenie demokracie v Európe.

Európsky pilier sociálnych práv: oficiálna stránka EÚ

IMPLEMENTÁCIA EURÓPSKEHO PILIERA SOCIÁLNYCH PRÁV: NÁVRHY ETUC 2021

Kapitola I (2021)

ROVNÉ PRÍLEŽITOSTI A PRÍSTUP NA TRH PRÁCE

Kapitola II (2021)

FAIR PRACOVNÉ PODMIENKY

Kapitola III (2021) 

SOCIÁLNA OCHRANA A ZAČLENENIE

Akčný plán na implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv („EPSR“) by mal slúžiť ako nástroj pre členské štáty pri riešení známych výziev, ktorým Európa čelí (napr. Digitalizácia, zelený prechod, migrácia a demografické zmeny). Poskytuje usmernenie a tiež navrhuje prijať spoločné právne predpisy založené na spoločných cieľoch v rámci posilnenej spolupráce, koordinácie a solidarity. To je teraz ešte potrebnejšie, pretože čelíme negatívnym účinkom pandémie COVID-19 na zdravie, zamestnanosť, sociálne a ekonomické aspekty.

„Spravodlivý a spravodlivý prechod“ by nám umožnil spojiť ochranu životného prostredia a zdravia so sociálnou spravodlivosťou a kvalitným zamestnaním na plný úväzok.  Začína sa to zachovaním zamestnanosti. Na podporu zmeny (digitálnej a zelenej) a na prispôsobenie sa v čase krízy je potrebné pracovníkov ubezpečiť, že budú mať aj naďalej stabilné zamestnanie alebo príjem, ktorý je dostatočný na zachovanie dobrej životnej úrovne ich a ich rodiny.