Pagrindinis / II skyrius Socialinis dialogas ir darbuotojų dalyvavimas

8 principas

Socialinis dialogas ir darbuotojų dalyvavimas

Socialinis dialogas yra būtina sąlyga norint padoraus darbo ir teisingo atlyginimo, ir tai yra pagrindinis Europos socialinių teisių ramsčio principas. Įgyvendinant ramsčio veiksmų planą, ETUC pabrėžia, kad norint veiksmingo socialinio dialogo reikia, kad socialiniai partneriai turėtų pakankamai išteklių ir kompetencijos derėtis dėl susitarimų ir juos įgyvendinti. Parama gebėjimų stiprinimui yra labai svarbi, o norint atsigauti po precedento neturinčios COVID-19 krizės reikės stiprių socialinių partnerių organizacijų. Be to, abiem pramonės pusėms turi būti išsaugotos socialinio dialogo prerogatyvos, o tai reiškia, kad Komisija turi teikti pirmenybę socialinių partnerių konsultacijoms, o ne viešosioms konsultacijoms ir garantuoti, kad profesinės sąjungos būtų įtrauktos kaip darbo jėgos atstovai. Taip pat pilietinės visuomenės dialogo negalima painioti su socialiniu dialogu, pilietinės visuomenės dialogas turi būti skatinamas, bet ne tokiu būdu, kuris pakenktų profesinėms sąjungoms ar dvišaliam socialiniam dialogui. Socialinis dialogas vaidina pagrindinį vaidmenį stiprinant socialines teises ir skatinant tvarų ir integracinį augimą. Europos socialiniai partneriai turi atlikti savo vaidmenį siekdami ir įgyvendindami Europos socialinių teisių ramstį, atsižvelgdami į savo autonomiją ir prerogatyvas. Be to, labai svarbu, kad veiksmų plane būtų remiamas Europos socialinis dialogas ir jo rezultatai. Europos socialiniai partneriai gali prisidėti nustatant būtiniausias teises ir sustiprinti socialinę bendrosios rinkos dimensiją, pasitelkiant ES pozicijas, atliekant bendrą analizę ir, jei pageidaujama, pasirašant savarankiškus susitarimus, kuriais taip pat siekiama nustatyti ir naudoti novatoriškas ES priemones ir teisės aktus. Socialinio dialogo vaidmuo ankstyvaisiais, tarpiniais ir įgyvendinimo bei politikos kūrimo etapais turi būti išplėtotas į nuspėjamą ir garantuotą procesą, ir mums reikia garantuoti profesinės sąjungos, kaip socialinio partnerio, atstovaujančio darbuotojams, prerogatyvas.

ETUC ES semestro profesinių sąjungų dalyvavimo rodiklis rodo, kad pastangos, kuriomis siekiama įtvirtinti socialinių partnerių teisę dalyvauti ES semestre, neduoda rezultatų. Tai ypač susijusi su nacionaliniu Europos semestro aspektu. Europos taisyklė (galbūt priimant naują direktyvą arba pakeičiant Reglamentą 1466/1997) galėtų nustatyti nacionalinių vyriausybių pareigą konsultuotis su socialiniais partneriais semestro etapo metu kartu su kai kuriais kokybės kriterijais, pavyzdžiui, tinkamu laiku, tinkamu dialogo lygiu, prasminga prieiga prie informacijos ir socialinių partnerių materialinių ir nematerialių galimybių užtikrinimas.

Darbuotojų dalyvavimui priimant įmonės sprendimus kyla pavojus dėl įmonių mobilumo bendrojoje rinkoje. Įrodymai rodo, kad įmonės sprendimai dažnai priimami siekiant išvengti darbuotojų įsitraukimo. Pavyzdžiui, nacionalinių įstatymų, perkeliančių ES direktyvas ir ypač naujai išdėstytą EWC direktyvą, trūkumai trukdo teisei į informaciją ir konsultacijas. Nacionaliniuose įstatymuose numatytos sankcijos retai būna proporcingos, veiksmingos ir atgrasančios. Informavimo ir konsultavimosi teisės neleidžia darbuotojams dalyvauti ir juos apsaugoti. ES teisės aktai turėtų paskatinti aukštesnę konvergenciją Europoje.

Pagal 8 principą reikėtų išnagrinėti darbuotojų teisė (nepriklausomai nuo jų darbo sutarties pobūdžio) derėtis kolektyviai. Teisė į kolektyvines derybas yra pagrindinė teisė, kurią ES pripažino. Kolektyvinės socialinės naudos kolektyvinės sutartys reiškia sąžiningumą, vienodas sąlygas ir socialinę pažangą, nes tokie susitarimai apima nestandartinius darbuotojus ir platformos įmonių darbuotojus (įskaitant savarankiškai dirbančius), turėtų būti laikoma visiškai nepriklausančia SESV 101 straipsnio ir nacionalinių konkurencijos taisyklių taikymo sričiai. ES konkurencijos įstatymai ir nacionalinės konkurencijos taisyklės turi būti aiškinamos atsižvelgiant į pagrindines teises, pripažįstant visų darbuotojų, netipinių ir platformos darbuotojų (įskaitant savarankiškai dirbančius) teisę į kolektyvines derybas.

Veiksmai, kuriais siekiama nustatyti minimalų teisių lygį ES, vienodas sąlygas bendrojoje rinkoje

 1. Sustiprinta socialinių partnerių dalyvavimo ES semestro ir atkūrimo planuose sistema, galbūt įgyvendinant teisėkūros iniciatyvą.
 2. EWC direktyvos peržiūra siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai gerbiama darbuotojų teisė būti informuotam ir konsultuotam prieš priimant atitinkamus sprendimus.
 3. Teisėkūros iniciatyva dėl informavimo, konsultavimosi ir dalyvavimo, įskaitant teisiškai įpareigojančius būtiniausius darbuotojų atstovavimo valdyboje standartus
 4. 1971 m. TDO darbuotojų atstovų konvencijos ratifikavimas (Nr. 135
 5. Europos direktyva dėl išsamaus patikrinimo, daugiausia dėmesio skiriant pagarbai žmogaus teisėms, jų skatinimui ir vykdymui bei atsakingam verslo elgesiui.

Veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti aukštesnę gyvenimo ir darbo sąlygų konvergenciją

 1. Investuokite į socialinį dialogą, kad pagerintumėte sektorių ir sektorių socialinį dialogą Europos lygmeniu, kad išvystytumėte socialinių partnerių galimybes derėtis ir bendrauti su savo nariais, taip pat ir skaitmeninėje aplinkoje.
 2. Pateikite aiškias, skaidrias ir garantuotas taisykles, visapusiškai įtraukiant socialinius partnerius, kuriomis galima pasikliauti, kai kalbėsime apie veiksmus, kurių Komisija imsis siūlydama privalomų socialinių partnerių susitarimus.
 3. Gerbkite profesinių sąjungų, kaip socialinio partnerio, atstovaujančio darbuotojams, prerogatyvas
 4. Remti socialinius partnerius įgyvendinant autonominius pagrindų susitarimus skiriant tam tikslui skirtą finansavimą
 5. Teikti specialią finansinę paramą socialiniams partneriams, norint įveikti krizę COVID-19, kad jie galėtų atlikti visą savo vaidmenį sveikstant.
 6. Stiprinti darbuotojų teisę derėtis dėl kolektyvinių susitarimų nutraukiant profesinių sąjungų žlugdymo praktiką ir vykdant viešuosius pirkimus, kuriais sutartys sudaromos tik įmonėms, kurios taiko kolektyvinę sutartį.
 7. DFP didinti išteklius darbuotojams atstovaujančių įstaigų mokymui. Didinti išteklius iniciatyvoms, kuriomis siekiama remti Europos darbo tarybų ir kitų tarpvalstybinių darbuotojų darbuotojų informavimo ir konsultavimosi įstaigų steigimą ir tinkamą jų veikimą.