Αρχική / Κεφάλαιο ΙΙ / Κοινωνικός διάλογος και συμμετοχή των εργαζομένων

Αρχή 8

Κοινωνικός διάλογος και συμμετοχή των εργαζομένων

Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί προϋπόθεση για αξιοπρεπή εργασία και δίκαιους μισθούς και αποτελεί βασική αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου δράσης του πυλώνα, η ETUC υπογραμμίζει ότι ο αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος απαιτεί από τους κοινωνικούς εταίρους να διαθέτουν επαρκείς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη για τη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή συμφωνιών. Η υποστήριξη ανάπτυξης ικανοτήτων είναι το κλειδί και η ανάκαμψη από την άνευ προηγουμένου κρίση COVID-19 θα απαιτήσει ισχυρές οργανώσεις κοινωνικών εταίρων. Επιπλέον, τα προνόμια του κοινωνικού διαλόγου πρέπει να διατηρηθούν και για τις δύο πλευρές της βιομηχανίας, και αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να δώσει προτεραιότητα στις διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους σε σχέση με τις δημόσιες διαβουλεύσεις και πρέπει να εγγυηθεί ότι τα συνδικάτα συμπεριλαμβάνονται ως εκπρόσωποι για την πλευρά της εργασίας. Ομοίως, ο διάλογος της κοινωνίας των πολιτών δεν πρέπει να συγχέεται με τον κοινωνικό διάλογο, ο διάλογος της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να προωθείται αλλά όχι με τρόπο που υπονομεύει τα συνδικάτα ή τον διμερή κοινωνικό διάλογο. Ο κοινωνικός διάλογος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να διαδραματίσουν ρόλο στην επιδίωξη και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την αυτονομία και τα προνόμιά τους. Επιπλέον, είναι σημαντικό το σχέδιο δράσης να υποστηρίζει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο και τα αποτελέσματά του. Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να συμβάλουν στην καθιέρωση ελάχιστων δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ενιαίας αγοράς μέσω θέσεων σε επίπεδο ΕΕ, από κοινού ανάλυση και, όταν είναι επιθυμητό, ​​να υπογράψουν αυτόνομες συμφωνίες που αποσκοπούν επίσης στον καθορισμό της δημιουργίας και της λειτουργίας καινοτόμων εργαλείων και νομοθεσίας της ΕΕ. Ο ρόλος του Κοινωνικού Διαλόγου στα πρώιμα, ενδιάμεσα και στάδια εφαρμογής της πολιτικής και της νομοθετικής ανάπτυξης πρέπει να εξελιχθεί σε μια προβλέψιμη και εγγυημένη διαδικασία και χρειαζόμαστε μια εγγύηση των προνομίων του συνδικάτου ως κοινωνικού εταίρου που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους.

Ο Δείκτης Συμμετοχής των Συνδικάτων της ETUC για το Εξάμηνο της ΕΕ δείχνει ότι οι προσπάθειες που αποσκοπούν στον καθορισμό του δικαιώματος συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στο Εξάμηνο της ΕΕ δεν αποφέρουν αποτελέσματα. Αφορά ιδιαίτερα την εθνική διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ένας ευρωπαϊκός κανόνας (πιθανώς μέσω νέας οδηγίας ή μέσω τροποποιήσεων του κανονισμού 1466/1997) θα μπορούσε να θεσπίσει υποχρέωση για τις εθνικές κυβερνήσεις να συμβουλεύονται τους κοινωνικούς εταίρους στο ορόσημο του εξαμήνου μαζί με ορισμένα ποιοτικά κριτήρια όπως ο κατάλληλος χρόνος, το κατάλληλο επίπεδο διαλόγου, ουσιαστική πρόσβαση σε πληροφορίες και διασφάλιση υλικής και άυλης ικανότητας των κοινωνικών εταίρων.

Η συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της εταιρείας κινδυνεύει λόγω της εταιρικής κινητικότητας εντός της ενιαίας αγοράς. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εταιρικές αποφάσεις λαμβάνονται συχνά για να αποφευχθεί η συμμετοχή των εργαζομένων. Για παράδειγμα, οι αδυναμίες της εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ και, ειδικότερα, της αναδιατυπωμένης οδηγίας EWC, εμποδίζουν τα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία είναι σπάνια αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές. Τα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή και την προστασία των εργαζομένων. Η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να προκαλέσει ανοδική σύγκλιση στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την αρχή 8, πρέπει να υποβληθεί μια υπόθεση για το δικαίωμα των εργαζομένων (ανεξάρτητα από τη φύση της σύμβασης εργασίας τους) να διαπραγματεύονται συλλογικά. Το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι θεμελιώδες δικαίωμα και αναγνωρίζεται ως τέτοιο από την ΕΕ. Οι συλλογικές συμβάσεις για τα κοινωνικά οφέλη επιφέρουν ισότητα, ισότιμους όρους και κοινωνική πρόοδο, οι οποίες καλύπτουν μη τυπικούς εργαζομένους και εργαζόμενους σε εταιρείες πλατφόρμας (συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων) πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν εμπίπτει πλήρως στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και των εθνικών κανόνων ανταγωνισμού. Η νομοθεσία της ΕΕ περί ανταγωνισμού και οι εθνικοί κανόνες ανταγωνισμού πρέπει να ερμηνεύονται υπό το φως των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων για όλους τους εργαζόμενους, τους άτυπους και τους εργαζόμενους στην πλατφόρμα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων).

Δράσεις που αποσκοπούν στον καθορισμό ενός ελάχιστου ορίου δικαιωμάτων στην ΕΕ, ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά

 1. Ενισχυμένο πλαίσιο για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στα σχέδια εξαμήνου / ανάκαμψης της ΕΕ, πιθανώς μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας.
 2. Αναθεώρηση της οδηγίας EWC προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τηρείται πλήρως το δικαίωμα των εργαζομένων να ενημερώνονται και να ζητούνται διαβουλεύσεις πριν ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.
 3. Νομοθετική πρωτοβουλία για ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων των νομικά δεσμευτικών ελάχιστων προτύπων για την εκπροσώπηση των εργαζομένων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου
 4. Επικύρωση της Σύμβασης των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων της ΔΟΕ, 1971 (Αρ. 135
 5. Μια ευρωπαϊκή οδηγία για τη δέουσα επιμέλεια, με επίκεντρο τον σεβασμό, την προώθηση και την επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά.

Δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη ανοδικής σύγκλισης στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

 1. Επενδύστε στον κοινωνικό διάλογο για να βελτιώσετε τον διατομεακό και τομεακό κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αναπτύξετε τις ικανότητες των κοινωνικών εταίρων να διαπραγματεύονται και να αλληλεπιδρούν με τα μέλη τους, συμπεριλαμβανομένου ενός ψηφιακού περιβάλλοντος.
 2. Να εκδώσει σαφείς, διαφανείς και εγγυημένους κανόνες, με την πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, τους οποίους μπορεί να επικαλεστεί όταν πρόκειται για τις ενέργειες που θα αναλάβει η Επιτροπή για την υποβολή συμφωνιών κοινωνικών εταίρων για έγκριση σε δεσμευτικές μορφές
 3. Σεβαστείτε τα προνόμια των συνδικάτων ως κοινωνικού εταίρου που εκπροσωπεί τους εργαζομένους
 4. Υποστήριξη των κοινωνικών εταίρων για την εφαρμογή αυτόνομων συμφωνιών-πλαισίων μέσω ειδικής χρηματοδότησης που συνδέεται με τις συμφωνίες
 5. Παρέχετε ειδική οικονομική υποστήριξη στους Κοινωνικούς Συνεργάτες για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19, ώστε να μπορούν να διαδραματίσουν τον πλήρη ρόλο τους στην ανάκαμψη.
 6. Ενίσχυση του δικαιώματος των εργαζομένων να διαπραγματεύονται συλλογικά τερματίζοντας τις πρακτικές αποτυχίας των συνδικάτων και μέσω διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων που αναθέτουν μόνο συμβάσεις σε εταιρείες που εφαρμόζουν συλλογική σύμβαση.
 7. Αύξηση πόρων στο ΠΔΠ για την κατάρτιση των αντιπροσωπευτικών οργάνων των εργαζομένων. Αύξηση πόρων για πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ίδρυσης και της σωστής λειτουργίας των EWC και άλλων διακρατικών φορέων για ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους.