Baile / Caibidil II / Idirphlé sóisialta agus rannpháirtíocht oibrithe

Prionsabal 8

Idirphlé sóisialta agus rannpháirtíocht oibrithe

Is réamhriachtanas é idirphlé sóisialta le haghaidh obair mhaith agus pá cóir, agus is príomhphrionsabal é de Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta. I gcomhthéacs chur i bhfeidhm phlean gníomhaíochta an Cholúin, leagann an ETUC béim air go n-éilíonn Idirphlé Sóisialta éifeachtach go mbeadh acmhainní agus saineolas leordhóthanach ag comhpháirtithe sóisialta chun comhaontuithe a chaibidliú agus a chur i bhfeidhm. Tá tacaíocht maidir le forbairt cumais ríthábhachtach, agus beidh eagraíochtaí láidre comhpháirtíochta sóisialta ag teastáil chun téarnamh ón ngéarchéim COVID-19 gan fasach. Ina theannta sin, caithfear sainchumais an idirphlé shóisialta a chaomhnú don dá thaobh den tionscal, agus ciallaíonn sin go gcaithfidh an Coimisiún tosaíocht a thabhairt do chomhairliúcháin le comhpháirtithe sóisialta maidir le comhairliúcháin phoiblí agus ní mór dó a ráthú go n-áireofar ceardchumainn mar ionadaithe don lucht saothair. Mar an gcéanna, ní gá idirphlé na sochaí sibhialta a mheascadh le hidirphlé sóisialta, ní mór idirphlé na sochaí sibhialta a chur chun cinn ach ní ar bhealach a dhéanann dochar do cheardchumainn nó d’idirphlé sóisialta déthaobhach. Tá ról lárnach ag idirphlé sóisialta maidir le cearta sóisialta a threisiú agus fás inbhuanaithe agus uilechuimsitheach a fheabhsú. Tá ról le himirt ag Comhpháirtithe Sóisialta na hEorpa maidir le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a shaothrú agus a chur i bhfeidhm, de réir a n-uathriail agus a sainchumais. Ina theannta sin, tá sé riachtanach go dtacaíonn an Plean Gníomhaíochta le Idirphlé Sóisialta na hEorpa agus a thorthaí. Is féidir le comhpháirtithe sóisialta na hEorpa rannchuidiú le híoschearta a bhunú agus gné shóisialta an mhargaidh aonair a threisiú trí phoist ar leibhéal an AE, comh-anailísiú agus, nuair is mian leo, comhaontuithe uathrialacha a shíniú atá dírithe freisin ar bhunú agus ar fheidhmiú uirlisí agus reachtaíochta nuálacha an AE. Caithfear ról an Idirphlé Shóisialta ag céimeanna luatha, eatramhacha agus cur chun feidhme na forbartha beartais agus reachtaíochta a fhorbairt ina phróiseas intuartha agus ráthaithe agus teastaíonn ráthaíocht uainn maidir le sainchumais an cheardchumainn mar an comhpháirtí sóisialta a dhéanann ionadaíocht ar oibrithe.

Taispeánann Innéacs Rannpháirtíochta Ceardchumann an ETUC do Sheimeastar an AE nach bhfuil torthaí á seachadadh ag iarrachtaí atá dírithe ar an gceart a bhunú do chomhpháirtithe sóisialta a bheith bainteach le Seimeastar an AE. Baineann sé go háirithe le gné náisiúnta an tSeimeastair Eorpaigh. D’fhéadfadh riail Eorpach (b’fhéidir trí Threoir nua nó trí leasuithe ar Rialachán 1466/1997) oibleagáid a bhunú ar rialtais náisiúnta dul i gcomhairle le comhpháirtithe sóisialta ag cloch mhíle an tSeimeastair mar aon le roinnt critéar cáilíochta amhail uainiú iomchuí, leibhéal iomchuí idirphlé, rochtain bhríoch ar fhaisnéis agus cumais ábhartha agus neamhábhartha na gcomhpháirtithe sóisialta a chinntiú.

Tá rannpháirtíocht na bhfostaithe i bpróisis chinnteoireachta cuideachtaí i mbaol mar gheall ar shoghluaisteacht chorparáideach laistigh den Mhargadh Aonair. Taispeánann fianaise gur minic a dhéantar cinntí corparáideacha chun rannpháirtíocht na bhfostaithe a sheachaint. Mar shampla, cuireann lochtanna i ndlíthe náisiúnta a thrasuíonn treoracha AE agus, go háirithe, athmhúnlú na Treorach EWC, bac ar chearta faisnéise agus comhairliúcháin. Is annamh a bhíonn smachtbhannaí a sholáthraítear i ndlíthe náisiúnta comhréireach, éifeachtach agus athchomhairleach. Ní cheadaíonn cearta faisnéise agus comhairliúcháin oibrithe a bheith páirteach agus cosanta. Ba cheart go spreagfadh reachtaíocht an AE cóineasú aníos san Eoraip.

Faoi phrionsabal 8, ba cheart cás a dhéanamh maidir leis an ceart oibrithe (go neamhspleách ar chineál a gconartha oibre) chun margadh a dhéanamh le chéile. Is ceart bunúsach é an ceart chun cómhargála agus aithníonn an AE é mar sin. Tugann comhaontuithe comhchoiteanna sochar sochaíoch comhaontuithe den sórt sin i dtéarmaí cothroime, cothrom na féinne agus dul chun cinn sóisialta a chuimsíonn oibrithe neamhchaighdeánacha agus oibrithe i gcuideachtaí ardáin (lena n-áirítear daoine féinfhostaithe) ,. ba cheart a mheas go dtagann sé go hiomlán faoi raon feidhme Airteagal 101 CFAE agus rialacha iomaíochais náisiúnta. Ní mór dlí iomaíochta an AE agus rialacha iomaíochais náisiúnta a léirmhíniú i bhfianaise cearta bunúsacha, ag aithint an chirt chun cómhargála do gach oibrí, oibrí aitíopúil agus ardáin (lena n-áirítear daoine féinfhostaithe).

Caingne atá dírithe ar íos-urlár cearta a leagan síos san AE, cothrom na Féinne sa Mhargadh Aonair

 1. Creat treisithe do rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe sóisialta i bPleananna Seimeastair / Aisghabhála an AE, b’fhéidir trí thionscnamh reachtach.
 2. Athbhreithniú ar Threoir an EWC d’fhonn a chinntiú go n-urramaítear go hiomlán ceart oibrithe a bheith ar an eolas agus dul i gcomhairle leo sula ndéantar cinntí ábhartha
 3. Tionscnamh reachtach ar fhaisnéis, ar chomhairliúchán agus ar rannpháirtíocht, lena n-áirítear íoschaighdeáin atá ceangailteach ó thaobh dlí maidir le hionadaíocht oibrithe ar leibhéal an bhoird
 4. Daingniú ar Choinbhinsiún Ionadaithe Oibrithe ILO, 1971 (Uimh. 135
 5. Treoir Eorpach maidir le dícheall cuí, ag díriú ar urramú, chur chun cinn agus fhorfheidhmiú chearta an duine agus iompar freagrach gnó.

Gníomhartha atá dírithe ar chóineasú aníos a bhunú i ndálaí maireachtála agus oibre

 1. Infheistiú san Idirphlé Sóisialta chun idirphlé sóisialta trasearnála agus earnála ar leibhéal na hEorpa a fheabhsú chun cumais chomhpháirtithe sóisialta a fhorbairt chun dul i mbun caibidlíochta agus chun teagmháil a dhéanamh lena mbaill, lena n-áirítear i dtimpeallacht dhigiteach.
 2. Rialacha soiléire, trédhearcacha agus ráthaithe a sheachadadh, le rannpháirtíocht iomlán na gcomhpháirtithe sóisialta, ar féidir a bheith ag brath orthu maidir leis na bearta a dhéanfaidh an Coimisiún chun Comhaontuithe comhpháirtithe sóisialta a chur ar aghaidh lena nglacadh i bhfoirmeacha ceangailteacha.
 3. Meas a bheith agat ar shainchumais na gceardchumann mar an comhpháirtí sóisialta a dhéanann ionadaíocht ar oibrithe
 4. Tacú le comhpháirtithe sóisialta chun creat-chomhaontuithe uathrialacha a chur i bhfeidhm trí mhaoiniú tiomnaithe atá nasctha leis na comhaontuithe
 5. Tacaíocht airgeadais thiomnaithe a sholáthar do Chomhpháirtithe Sóisialta chun déileáil le géarchéim COVID-19 ionas gur féidir leo a ról iomlán a imirt san téarnamh.
 6. Ceart na n-oibrithe chun cómhargáil a neartú trí dheireadh a chur le cleachtais um fhuascailt ceardchumainn agus trí phróisis soláthair phoiblí nach dtugann ach conarthaí do chuideachtaí a chuireann comhaontú comhchoiteann i bhfeidhm.
 7. Acmhainní a mhéadú sa MFF chun comhlachtaí ionadaithe oibrithe a oiliúint. Acmhainní a mhéadú do thionscnaimh chun tacú le bunú agus feidhmiú ceart EWCanna agus comhlachtaí trasnáisiúnta eile le haghaidh faisnéise agus comhairliúcháin oibrithe.