Domů / Kapitola II / Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Zásada 9

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

V rámci širšího boje proti diskriminaci na základě pohlaví je rovnováha mezi pracovním a soukromým životem jednou z výzev tohoto století. Zatímco se postavení žen na trhu práce zhoršuje, populistické síly zavírají oči před obtížemi, kterým ženy na trhu práce a ve společnosti čelí. Inovativní řešení v rámci pracovního vztahu i bez něj mohou podporovat domácnosti a zvyšovat rovné příležitosti mezi pracujícími členy rodiny. Monitorování cílů udržitelného rozvoje je zvláště účinné při identifikaci těchto nevýhod založených na pohlaví.

Je důležité sledovat provádění směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, poskytovat poradenství sociálním partnerům a podporovat mezioborové dohody, které zkracují čas potřebný k provedení směrnice. „Sada nástrojů EOK o provádění a provedení směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem„- pokyny pro přidružené organizace ETUC - mohou být v této fázi užitečné.

Zkušenost s pandemií Covid19 by měla povzbudit investice do veřejné péče a sociálních služeb s cílem umožnit ženám aktivněji se zapojit do trhu práce. Sociální partneři by navíc měli sledovat, zda vnitrostátní právní předpisy stanoví flexibilní pracovní ujednání, a měli by být zmocněni vyjednávat, aby bylo zajištěno, že k nim bude docházet bez negativních dopadů na kariéru nebo úroveň platů žen.

Semestr EU by mohl prozkoumat postupy EU, které financují nástroje pro vyvážení pracovního a osobního života (např. Veřejné prostředky a opatření kolektivního vyjednávání), aby se spustila konvergence vzestupně. Tento princip bude spojen s inovacemi v pracovněprávních předpisech, jako je svrchovanost pracovní doby, záruky péče o děti a spravedlivé přechody k pracovním smlouvám na dobu neurčitou a na plný úvazek.

Akce zaměřené na stanovení minimální úrovně práv v EU, rovných podmínek na jednotném trhu

  1. Monitorovat včasné provádění směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, včetně zaměření na platy za dovolenou.
  2. Rozvoj celoevropského rámce EOK pro monitorování dopadu kolektivních smluv na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem na všech úrovních.
  3. Posoudit přiměřenost a účinnost směrnice o mateřství.

Akce zaměřené na dosažení vzestupné konvergence životních a pracovních podmínek

  1. Výměna postupů EU za účelem financování nástrojů k zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem (veřejné prostředky a opatření kolektivního vyjednávání)
  2. Semestr EU by měl sledovat: i) účast žen na trhu práce a poskytovat rozpis zaměstnání na plný / částečný úvazek; ii) ženy a muži, kteří nepracují z důvodu pečovatelských povinností.
  3. Rozvíjet a sledovat vazby mezi veřejnými investicemi do vzdělávání a odborné přípravy, aktivačními politikami a službami a zaměstnáváním žen; použijte index rovnosti žen a mužů.
  4. Podporovat a povzbuzovat sociální partnery k vyjednávání / uzavírání dohod provádějících směrnici WLB. Vypracovat nástroje a školení pro kolektivní smlouvy o opatřeních souvisejících s vyvážením pracovního a osobního života.