Domov / Kapitola III / Podpora v nezamestnanosti

Zásada 13

Podpora v nezamestnanosti

Pakt stability a rastu (SGP) má tendenciu znižovať primeranosť a pokrytie systémov dávok v nezamestnanosti v prospech vyváženia vládnych rozpočtov, ale na úkor ochrany pracovníkov. Dávky v nezamestnanosti sa napriek tomu znížili (výmenný pomer alebo trvanie dávok, povinnosti príjemcu, ktoré nesúvisia s účasťou na APTP atď.). Cieľ zosúladiť ho vo väčšej miere s aktívnymi politikami trhu práce zostáva v platnosti pre niekoľko krajín. Závisí to od národných modelov a EÚ neharmonizuje výkon aktivačných opatrení. Dôsledky toho možno vidieť v národných účtoch a miere chudoby ako súčasť procesu porovnávania v rámci semestra EÚ.

Iniciatíva EÚ o voľnom pohybe pracovníkov a prenosnosti práv na prechode na trhu práce môže spustiť konvergenciu v oblasti práv pracovníkov na primerané dávky v nezamestnanosti a / alebo aktivačné opatrenia na prechod z nezamestnanosti na zamestnanie alebo z dočasných na štandardné pracovné zmluvy .

Európska komisia pracuje na návrhu pre európsky systém zaistenia dávok v nezamestnanosti. Pravdepodobne to bude koncipované ako nástrojom fiškálnej stability a nie nástrojom trhu práce, s nežiaducim dôsledkom, že udržateľnosť bude relevantnejšia ako primeranosť výkonu. Systém zaistenia by nemal zasahovať do pravidiel a postupov vnútroštátnych systémov ani slúžiť ako nový nástroj na disciplinárne stíhanie členských štátov a / alebo harmonizáciu vnútroštátnych systémov poistenia v nezamestnanosti. Európsky systém zaistenia v nezamestnanosti by mohol prispieť k zabezpečeniu základnej úrovne podpory počas cyklov nezamestnanosti. Myšlienka zriadenia EURS bola diskutovaná už pred vypuknutím Covid-19, avšak o ekonomických a sociálnych dôsledkoch pandémie je diskusia o takomto nástroji o to nevyhnutnejšia. Musí sa objasniť, že SURE nenahrádza potrebu diskusie o trvalejšej schéme.

Pokiaľ ide o porovnávanie v rámci európskeho semestra, mohol by sa klásť väčší dôraz na mladých pracovníkov ktoré sú obzvlášť postihnuté neistotou na začiatku ich kariérneho postupu a ktoré sú niekedy ešte viac penalizované v rámci existujúceho národného systému dávok v nezamestnanosti alebo dokonca ignorované. To isté môže platiť pre pracovníkov vo veku 52 až 67 rokov. Otázka sankcií sa zdá byť relevantná aj z hľadiska štrukturálnych reforiem, ktoré sa šíria po celej Európe s cieľom obmedziť prístup uchádzačov o zamestnanie k schémam dávok v nezamestnanosti alebo vytvoriť väčšiu neistotu medzi uchádzačmi o zamestnanie prostredníctvom prizmu úsporných opatrení. . Ďalej by sa mala riešiť aj rastúca tendencia v niektorých členských štátoch „zneviditeľňovať“ uchádzačov o zamestnanie, aby slúžili krátkodobým politickým ziskom - počnúc mladými NEET..

Opatrenia zamerané na stanovenie minimálnej úrovne práv v EÚ, rovnakých podmienok na jednotnom trhu

  1. Preskúmať pridanú hodnotu právneho nástroja, ktorý by v rámci voľného pohybu pracovníkov zaviedol právo na prístup a prenosnosť nárokov na dávky v nezamestnanosti, ako aj na balíčky APTP dostupné pre nezamestnaných pracovníkov.
  2. Zriadenie európskeho systému zaistenia v nezamestnanosti.
  3. Odkaz na hlavu X ZFEÚ, stanovenie právne záväzných minimálnych noriem pre dávky v nezamestnanosti, pokiaľ ide o pokrytie, primeranosť, právo na odbornú prípravu a trvanie nárokov.

Akcie zamerané na zabezpečenie vzostupnej konvergencie životných a pracovných podmienok

  1. Systémy referenčného porovnávania pre ukazovatele: dlhodobá nezamestnanosť a vládne výdavky pre APTP.
  2. Mali by sa ďalej rozvíjať Európska stratégia zamestnanosti a Európska sieť verejných služieb zamestnanosti.
  3. Vypracovanie ukazovateľov a referenčných hodnôt, ktoré zvyšujú konvergenciu výkonnosti systémov dávok v nezamestnanosti, na podporu zavedenia minimálnych štandardov a ochranných prvkov pre národné systémy.