Domů / Kapitola III Dávky v nezaměstnanosti

Zásada 13

Dávky v nezaměstnanosti

Pakt o stabilitě a růstu (SGP) má tendenci snižovat přiměřenost a pokrytí systémů dávek v nezaměstnanosti ve prospěch vyrovnávání vládních rozpočtů, ale na úkor ochrany pracovníků. Dávky v nezaměstnanosti se přesto snížily (poměr náhrady nebo doba trvání dávek, povinnosti příjemce nesouvisející s účastí v APTP atd.). Cíl sladit jej ve větší míře s aktivními politikami trhu práce zůstává platný pro několik zemí. Závisí to na národních modelech a EU neharmonizuje výkon aktivačních opatření. Důsledky toho lze vidět v národních účtech a míře chudoby jako součást procesu srovnávání v rámci semestru EU.

Iniciativa EU o volném pohybu pracovníků a přenositelnosti práv na přechody na trhu práce může vyvolat sbližování v oblasti práv pracovníků na odpovídající dávky v nezaměstnanosti nebo aktivační opatření k přechodu od nezaměstnanosti k zaměstnání nebo od dočasných ke standardním pracovním smlouvám .

Evropská komise pracuje na návrhu pro evropský systém zajištění v nezaměstnanosti. Pravděpodobně bude koncipován jako nástrojem fiskální stability spíše než nástrojem trhu práce, s nežádoucím důsledkem, že udržitelnost bude důležitější než přiměřenost výkonu. Systém zajištění by neměl zasahovat do pravidel a postupů vnitrostátních systémů ani sloužit jako nový nástroj k ukázňování členských států a / nebo harmonizaci vnitrostátních systémů pojištění v nezaměstnanosti. Evropský systém zajištění v nezaměstnanosti by mohl přispět k zajištění základní úrovně podpory během cyklů nezaměstnanosti. Myšlenka založení EURS byla diskutována již před vypuknutím Covid-19, ale hospodářské a sociální důsledky pandemie činí diskusi o takovém nástroji ještě nezbytnější. Je třeba objasnit, že SURE nenahrazuje potřebu diskuse o trvalejším schématu.

Pokud jde o srovnávání v rámci evropského semestru, lze klást větší důraz na mladí pracovníci které jsou zvláště postiženy nejistotou na začátku jejich kariérního postupu a které jsou v rámci stávajícího vnitrostátního systému dávek v nezaměstnanosti někdy dokonce ještě více penalizovány nebo dokonce ignorovány. Totéž může platit pro pracovníky ve věku 52 až 67 let. Otázka sankcí se také jeví jako relevantní z hlediska strukturálních reforem, které se šíří po celé Evropě s cílem omezit přístup uchazečů o zaměstnání k systémům dávek v nezaměstnanosti nebo vytvořit větší nejistotu mezi uchazeči o zaměstnání skrz prism úsporných . Dále je třeba řešit rostoucí tendenci v některých členských státech učinit uchazeče o zaměstnání „neviditelnými“, aby sloužili krátkodobým politickým ziskům - počínaje mladými NEET -.

Akce zaměřené na stanovení minimální úrovně práv v EU, rovných podmínek na jednotném trhu

  1. Zkoumat přidanou hodnotu právního nástroje, který by v rámci volného pohybu pracovníků zavedl právo na přístup a přenositelnost nároků jak na dávky v nezaměstnanosti, tak na balíčky APTP dostupné pro nezaměstnané pracovníky.
  2. Zřízení evropského systému zajištění v nezaměstnanosti.
  3. Odkaz na hlavu X SFEU, stanovení právně závazných minimálních standardů pro dávky v nezaměstnanosti, pokud jde o pokrytí, přiměřenost, právo na školení a dobu trvání nároků.

Akce zaměřené na dosažení vzestupné konvergence životních a pracovních podmínek

  1. Benchmarkingové systémy pro ukazatele: dlouhodobá nezaměstnanost a vládní výdaje pro APTP.
  2. Měla by se dále rozvíjet Evropská strategie zaměstnanosti a Evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti.
  3. Rozvoj ukazatelů a referenčních hodnot, které vedou k vyšší konvergenci výkonnosti systémů dávek v nezaměstnanosti, na podporu stanovení minimálních standardů a ochranných prvků pro vnitrostátní systémy.