Domov / Kapitola III Sociálna ochrana

Zásada 12

Sociálna ochrana

Posúdenie vplyvu návrhu a Odporúčanie o prístupe k sociálnej ochrane výstižne popisuje výzvy, ktoré stoja za zásadou 12. EOK predložila v rámci semestra EÚ v roku 2019 argument pre sociálnu ochranu a poskytuje dôkazy o zaujatom prístupe EÚ, v ktorom sa udržateľnosť národných systémov považuje za hlavný a často jediný cieľ politiky konkrétnej krajiny odporúčania.

O štyri roky by malo hodnotenie vplyvu vyvodiť závery o tom, či je odporúčanie vhodným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa, alebo či by bola vhodnejšia smernica.

Prístup k sociálnej ochrane úzko súvisí s kvalitou zamestnania. Preto bude táto zásada musieť byť v súlade so zásadou 5. Pokiaľ ide o sociálnu ochranu, mali by sa monitorovať tieto položky:

 • pokrytie a primeranosť dávok sociálnej ochrany bez ohľadu na formu zamestnania;
 • záruka účinná minimálna ochrana pre všetkých;
 • vyvážený kompromis medzi prvkami flexibility zamestnanosti a prístupom, trvaním a úrovňou dávok sociálnej ochrany;
 • úrovne zamestnanosti pracovných síl;
 • stanoviť primerané dávky (najmä pre dôchodky));
 • zlepšiť prístup pracovníkov k odbornej príprave;
 • nástrojov na zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom;
 • zabezpečiť prístup k zdravotnej starostlivosti a predchádzať úrazom pri práci.
 • medzery v dôsledku profesionálnej kariéry v prípade dlhých období nezamestnanosti, najmä medzery založené na pohlaví alebo veku alebo vyplývajúce z neistých foriem zamestnania.

ostatné prvky možno skúmať prostredníctvom sociálneho dialógu, ako napríklad budúcnosť práce vrátane ochrany pred nespravodlivým prepúšťaním, práva na zamestnanie na plný úväzok a zvrchovanosti pracovného času.

Opatrenia zamerané na stanovenie minimálnej úrovne práv v EÚ, rovnakých podmienok na jednotnom trhu

 1. Vykonávanie odporúčania o prístupe k sociálnej ochrane. Priority: rozšírenie formálneho (povinného) a efektívneho pokrytia, efektívnosti a primeranosti dávok pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby.

Akcie zamerané na zabezpečenie vzostupnej konvergencie životných a pracovných podmienok

 1. Hodnotiaca tabuľka sociálnej ochrany - konvergencia smerom nahor s cieľmi v rámci programu Kvalitné pracovné miesta.