Domov / Kapitola III Minimálny príjem

Zásada 14

minimálny príjem

EÚ vykazuje iba vylepšenia v boji proti absolútnej chudobe (materiálna deprivácia)). Snahy sa však nevyvíjajú zabrániť ľuďom v chudobe alebo sociálnom vylúčení: chudoba pracujúcich sa zvyšuje. Väčšina systémov minimálneho príjmu v celej EÚ zďaleka nezabezpečuje dostatočné krytie, trvanie a primeranosť dávok. To má za následok rastúce spoločenské rozdiely a narušenie trhu práce a hospodárstva.

EOK tomu verí Európski občania by tiež mali mať právo na zaručený minimálny príjem všetkých vekových skupín. To sa dá dosiahnuť kombináciou nástrojov sociálnej ochrany a verejných investícií do odbornej prípravy nezamestnaných s verejnými službami zamestnanosti a aktivačnými politikami, ktoré pomáhajú každému človeku v EÚ, ktorému hrozí chudoba alebo sociálne vylúčenie. Normy EÚ týkajúce sa minimálneho príjmu nemožno považovať za prekážku v práci.

Systémy minimálneho príjmu musia zaručiť dostatočný príjem na uspokojenie základných potrieb ľudí a závislých osôb a musia byť vysoko inkluzívne a prístupné; pre tých, ktorí sú schopní pracovať, musia byť kombinované s radom služieb a zakomponované do širšej reakcie EÚ a vnútroštátnej politiky na aktívne začlenenie. Nedávno prijaté závery Rady o systémoch minimálneho príjmu oprávňujú ES posilniť rámec EÚ pre boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.  Legislatívny návrh v tejto oblasti by mal zabezpečiť rovnocenný výkon vnútroštátnych systémov bez toho, aby sa zmenili ich vlastnosti, za predpokladu, že systém zabezpečí výsledky zosúladené s európskymi normami. EOK požaduje záväznú iniciatívu, napríklad európsku rámcová smernica ustanovuje spoločné zásady, definície a minimálne normy na udeľovanie tohto práva v celej EÚ. V mnohých krajinách sú odbory kľúčovými hráčmi v riadení orgánov sociálneho zabezpečenia, často so subjektmi spoločných orgánov, a prostredníctvom kolektívne vyjednávaných nástrojov na sociálne začlenenie a ochranu zraniteľných skupín. Je to prínos, na ktorom by každá iniciatíva EÚ mala stavať a zdôrazňovať ju a nemala by hroziť nežiaducimi harmonizačnými právnymi rámcami.

Opatrenia zamerané na stanovenie minimálnej úrovne práv v EÚ, rovnakých podmienok na jednotnom trhu

  1. Definovať vlastnosti európskej rámcovej smernice o primeranom minimálnom príjme na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v EÚ.
  2. Nástroj na definovanie a návrh funkcií minimálneho príjmu vrátane koša s tovarom ako parametra na stanovenie úrovne životného príjmu.

Akcie zamerané na zabezpečenie vzostupnej konvergencie životných a pracovných podmienok

  1. Vytváranie prepojení s SDG 1 a akčným plánom boja proti chudobe, ako je uvedené v zásade 11.
  2. Vypracovať rámec sociálneho dialógu pre sociálnych partnerov a vlády na hodnotenie pokrytia, primeranosti a efektívnosti schém minimálneho príjmu v kombinácii so sociálnymi dávkami a aktivačnými politikami.