Baile / Caibidil III / Sochair dífhostaíochta

Prionsabal 13

Sochair dífhostaíochta

Is gnách go laghdaíonn an Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis (SGP) leordhóthanacht agus clúdach scéimeanna sochar dífhostaíochta i bhfabhar buiséid an rialtais a chothromú, ach chun aimhleasa chosaint oibrithe. Mar sin féin, tá laghdú tagtha ar shochair dífhostaíochta (cóimheas athsholáthair, nó fad na sochar, oibleagáidí an tairbhí nach bhfuil nasctha le rannpháirtíocht in ALMP, etc.). Tá an cuspóir é a ailíniú níos mó le Polasaithe Gníomhacha an Mhargaidh Saothair bailí do chúpla tír. Tá sé ag brath ar mhúnlaí náisiúnta agus ní dhéanann an AE feidhmíocht na mbeart gníomhachtaithe a chomhchuibhiú. Is féidir iarmhairtí air seo a fheiceáil i gcuntais náisiúnta agus i rátaí bochtaineachta mar chuid den phróiseas tagarmharcála laistigh de Sheimeastar an AE.

D’fhéadfadh tionscnamh de chuid an AE maidir le saorghluaiseacht oibrithe agus iniomparthacht na gceart in aistrithe sa mhargadh saothair cóineasú a spreagadh i réimse chearta na n-oibrithe chuig sochair dhífhostaíochta leordhóthanacha agus / nó bearta gníomhachtaithe chun aistriú ó dhífhostaíocht go fostaíocht, nó ó chonarthaí fostaíochta sealadacha go caighdeánacha. .

Tá an Coimisiún Eorpach ag obair ar thogra le haghaidh scéim Eorpach um Athárachas Sochair Dífhostaíochta. Is dóigh go gceapfar é mar ionstraim le cobhsaíocht fhioscach seachas ionstraim sa mhargadh saothair, agus an iarmhairt nach dteastaíonn uaidh go mbeidh inbhuanaitheacht níos ábhartha ná leordhóthanacht feidhmíochta. Níor cheart go gcuirfeadh an Scéim Athárachais isteach ar rialacha agus ar chleachtais na gcóras náisiúnta ná go mbeadh sí mar ionstraim nua chun na Ballstáit a smachtú agus / nó chun córais náisiúnta um árachas dífhostaíochta a chomhchuibhiú. D’fhéadfadh scéim athárachais dífhostaíochta Eorpach rannchuidiú le bunchaighdeán tacaíochta a chinntiú le linn timthriallta dífhostaíochta. Pléadh an smaoineamh EURS a bhunú cheana féin roimh ráig Covid-19, ach mar gheall ar iarmhairtí eacnamaíocha agus sóisialta na paindéime tá sé níos tábhachtaí fós plé a dhéanamh ar ionstraim den sórt sin. Ní mór a dhéanamh soiléir nach gcuireann SURE in ionad an ghá le plé ar scéim níos buaine.

Maidir le tagarmharcáil laistigh den Seimeastar Eorpach, d’fhéadfaí níos mó béime a leagan air oibrithe óga a mbíonn tionchar áirithe ag an mbéim orthu ag tús a gcosán gairme agus a ngearrtar pionós níos mó orthu uaireanta laistigh den scéim náisiúnta um shochar dífhostaíochta nó a ndéantar neamhaird orthu fiú. D’fhéadfadh sé go mbeadh feidhm ag an rud céanna maidir le hoibrithe idir 52 agus 67. Tá ceist na bpionós ábhartha freisin i bhfianaise na n-athchóirithe struchtúracha atá ag leathadh ar fud na hEorpa chun rochtain lucht cuardaigh fostaíochta ar scéimeanna sochair dífhostaíochta a laghdú nó chun níos mó neamhbhuana a chruthú i measc lucht cuardaigh fostaíochta trí phriosma na déine . Ina theannta sin, ba cheart aghaidh a thabhairt freisin ar an gclaonadh atá ag fás, i roinnt Ballstát, lucht cuardaigh fostaíochta a dhéanamh “dofheicthe” d’fhonn freastal ar ghnóthachain pholaitiúla gearrthéarmacha - ag tosú le NEETanna óga..

Caingne atá dírithe ar íos-urlár cearta a leagan síos san AE, cothrom na Féinne sa Mhargadh Aonair

  1. Imscrúdú a dhéanamh ar bhreisluach ionstraime dlí a bhunódh, faoi chreat saorghluaiseachta oibrithe, ceart rochtana agus iniomparthacht teidlíochtaí ar shochair dhífhostaíochta agus ar phacáistí ALMP atá ar fáil d’oibrithe dífhostaithe.
  2. Scéim Athárachais Eorpach Dífhostaíochta a bhunú.
  3. Tagairt do Theideal X den CFAE, íoschaighdeáin atá ceangailteach ó thaobh dlí a leagan síos maidir le sochair dhífhostaíochta i dtéarmaí cumhdaigh, leordhóthanacht, an ceart chun oiliúna, agus fad na dteidlíochtaí.

Gníomhartha atá dírithe ar chóineasú aníos a bhunú i ndálaí maireachtála agus oibre

  1. Córais tagarmharcála do tháscairí: dífhostaíocht fhadtéarmach agus caiteachas rialtais do ALMP.
  2. Ba cheart an Straitéis Eorpach Fostaíochta agus Líonra Eorpach na Seirbhísí Fostaíochta Poiblí a fhorbairt tuilleadh.
  3. Táscairí agus tagarmharcanna a fhorbairt a spreagann cóineasú aníos i bhfeidhmíocht scéimeanna sochair dífhostaíochta, chun tacú le híoschaighdeáin a bhunú agus gnéithe cosanta do chórais náisiúnta.