Domov / III. Poglavje Nadomestila za brezposelnost

Načelo 13

Nadomestila za brezposelnost

Pakt stabilnosti in rasti (Pakt stabilnosti in rasti) skuša zmanjšati ustreznost in pokritost sistemov nadomestil za primer brezposelnosti v prid uravnoteženju državnih proračunov, vendar na škodo zaščite delavcev. Dajatve za brezposelnost so se kljub temu zmanjšale (razmerje nadomestitve ali trajanje dajatev, obveznosti upravičenca, ki niso povezane z udeležbo v APTR itd.). Cilj, da bi ga bolj uskladili z aktivnimi politikami trga dela, ostaja veljaven v nekaterih državah. To je odvisno od nacionalnih modelov in EU ne usklajuje izvajanja aktivacijskih ukrepov. Posledice tega so vidne v nacionalnih računih in stopnjah revščine kot del postopka primerjalnega preizkušanja znotraj semestra EU.

Pobuda EU o prostem pretoku delavcev in prenosljivosti pravic pri prehodih na trgu dela lahko povzroči konvergenco na področju pravic delavcev do ustreznih nadomestil za brezposelnost in / ali aktivacijskih ukrepov za prehod iz brezposelnosti v zaposlitev ali iz začasnih v običajne pogodbe o zaposlitvi .

Evropska komisija pripravlja predlog za evropski sistem pozavarovanja za prejemke za primer brezposelnosti. Verjetno bo zasnovan kot instrument fiskalne stabilnosti in ne instrument trga dela, z neželeno posledico, da bo trajnost bolj pomembna kot ustreznost uspešnosti. Pozavarovalni sistem ne bi smel posegati v pravila in prakse nacionalnih sistemov ali služiti kot nov instrument za discipliniranje držav članic in / ali usklajevanje nacionalnih sistemov za zavarovanje za primer brezposelnosti. Evropski sistem pozavarovanja za primer brezposelnosti bi lahko prispeval k zagotavljanju osnovnega standarda podpore med cikli brezposelnosti. O zamisli o ustanovitvi EURS so govorili že pred izbruhom Covid-19, vendar so zaradi ekonomskih in socialnih posledic pandemije razprave o takem instrumentu še toliko bolj potrebne. Jasno mora biti, da SURE ne nadomešča potrebe po razpravi o bolj trajni shemi.

Kar zadeva primerjalne analize v evropskem semestru, bi bilo mogoče dati večji poudarek mladi delavci ki so na začetku svoje poklicne poti še posebej prizadete zaradi negotovosti in so včasih še bolj kaznovane v okviru obstoječega nacionalnega sistema nadomestil za brezposelnost ali celo prezrte. Enako lahko velja za delavce, stare med 52 in 67 let. Vprašanje kazni se zdi pomembno tudi glede na strukturne reforme, ki se širijo po Evropi za zmanjšanje dostopa iskalcev zaposlitve do sistemov nadomestil za brezposelnost ali ustvarjanje večje negotovosti med iskalci zaposlitve skozi prizmo varčevanja. . Poleg tega je treba obravnavati tudi naraščajočo težnjo, da iskalci zaposlitve postanejo "nevidni", da bi služili kratkoročnim političnim dobičkom - začenši z mladimi NEET-i..

Ukrepi, katerih cilj je določiti minimalno dno pravic v EU, enake pogoje na enotnem trgu

  1. Preučite dodano vrednost pravnega instrumenta, ki bi v okviru prostega pretoka delavcev vzpostavil pravico do dostopa in prenosljivosti pravic do nadomestil za brezposelnost in paketov APZ, ki so na voljo brezposelnim delavcem.
  2. Vzpostavitev evropskega sistema pozavarovanja za primer brezposelnosti.
  3. Sklicevanje na naslov X PDEU, določitev pravno zavezujočih minimalnih standardov za nadomestila za primer brezposelnosti v smislu pokritosti, ustreznosti, pravice do usposabljanja in trajanja pravic.

Ukrepi, katerih cilj je vzpostavitev konvergence navzgor v življenjskih in delovnih pogojih

  1. Primerjalni sistemi za kazalnike: dolgotrajna brezposelnost in javni izdatki za APTR.
  2. Evropsko strategijo zaposlovanja in Evropsko mrežo javnih služb za zaposlovanje je treba še naprej razvijati.
  3. Razvoj kazalnikov in meril uspešnosti, ki vodijo k zbliževanju uspešnosti sistemov nadomestil za brezposelnost navzgor, v podporo določitvi minimalnih standardov in zaščitnih značilnosti nacionalnih sistemov.