Home / Rozdział III / Integracja osób niepełnosprawnych

Zasada 17

Integracja osób niepełnosprawnych

80 milionów ludzi w Europie żyje z niepełnosprawnością, a wielu z nich jest ofiarami dyskryminacji. Dla tych ludzi UE powinna być źródłem poszerzenia wolność i możliwości. Osoby niepełnosprawne znajdują się w tragicznej sytuacji na europejskim rynku pracy, na którym stopa zatrudnienia wynosi 48.1%, w porównaniu z 73.9% ogółu populacji. Niepełnosprawne kobiety i młodzi ludzie borykają się z jeszcze niższymi wskaźnikami zatrudnienia. Liczby te nie dają jednak wglądu w jakość zatrudnienia. UE powinna przeznaczyć środki, zwłaszcza EFS +, na zwiększenie środków, które państwa członkowskie przeznaczają na równość szans, integrację infrastruktury i działania aktywizujące. Prawna ochrona i promocja osób niepełnosprawnych na rynku pracy, zarówno pod względem dostępu do zatrudnienia, jak i utrzymania pracy, będzie oceniana i monitorowana we wszystkich państwach członkowskich, tak aby wypełnić luki.

Działania mające na celu ustalenie minimalnego progu praw w UE, równych szans na jednolitym rynku

  1. Wdrożenie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (CRPD) i wyjaśnienie pojęcia racjonalnego usprawnienia. Opierając się na europejskiej strategii na rzecz niepełnosprawności i dyrektywie 2000/78.
  2. Kontrola sprawności prawa UE i prawa krajowego w celu zaproponowania dalszych przepisów zapewniających pełną integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i na rynku pracy.
  3. Nowa europejska strategia w sprawie niepełnosprawności, która ma być zbudowana na celach nieosiągniętych w obecnej europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności, zobowiązaniach zawartych w Europejskim filarze praw socjalnych i celach zrównoważonego rozwoju ONZ.

Działania zmierzające do uzyskania pozytywnej konwergencji warunków życia i pracy

  1. Monitoruj wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w związku z inwestycjami na rzecz aktywnej integracji, świadczeniem usług wspomagających, ubóstwem i wykluczeniem.
  2. Monitorować skuteczność istniejących ram prawnych w państwach członkowskich, których celem jest integracja osób niepełnosprawnych na rynku pracy i przewidzieć ramy prawne UE.