Domů / Kapitola III Zahrnutí osob se zdravotním postižením

Zásada 17

Začleňování osob se zdravotním postižením

80 milionů lidí v Evropě žije se zdravotním postižením a mnoho z nich je obětí diskriminace. Pro tyto lidi by měla být EU rozšířeným zdrojem svoboda a příležitosti. Lidé se zdravotním postižením čelí katastrofální situaci na evropském trhu práce s mírou zaměstnanosti 48.1% ve srovnání se 73.9% u běžné populace. Ženy a mladí lidé se zdravotním postižením čelí ještě nižší míře zaměstnanosti. Tato čísla však neposkytují pohled na kvalitu zaměstnání. EU by měla přidělit finanční prostředky, zejména ESF +, na zvýšení zdrojů, které členské státy přidělují na rovné příležitosti, začlenění infrastruktury a aktivační opatření. Legislativní ochrana a podpora osob se zdravotním postižením na trhu práce, a to jak v přístupu k zaměstnání, tak při zachování zaměstnání, budou hodnoceny a sledovány ve všech členských státech, aby byly vyplněny mezery.

Akce zaměřené na stanovení minimální úrovně práv v EU, rovných podmínek na jednotném trhu

  1. Provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (CRPD) a vyjasnění pojmu přiměřené úpravy. Staví na evropské strategii pro zdravotní postižení a směrnici 2000/78.
  2. Kontrola účelnosti právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů s cílem navrhnout další pravidla, která zajistí plné začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti a na trh práce.
  3. Nová evropská strategie pro oblast zdravotního postižení, která má být postavena na cílech, kterých nebylo dosaženo současnou evropskou strategií pro oblast zdravotního postižení, závazky evropského pilíře sociálních práv a cílů udržitelného rozvoje OSN.

Akce zaměřené na dosažení vzestupné konvergence životních a pracovních podmínek

  1. Monitorovat míru zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v souvislosti s investicemi do aktivního začleňování, poskytování podpůrných služeb, chudoby a vyloučení.
  2. Monitorovat účinnost stávajících právních rámců v členských státech zaměřených na integraci osob se zdravotním postižením na trh práce a předpokládat právní rámec EU.