Home / Hoofdstuk III / Opname van mensen met een handicap

Principe 17

Opname van mensen met een handicap

80 miljoen mensen in Europa leven met een handicap en velen zijn het slachtoffer van discriminatie. Voor deze mensen zou de EU een bron van augmented moeten zijn vrijheid en kansen. Mensen met een handicap hebben te maken met een moeilijke situatie op de Europese arbeidsmarkt, met een arbeidsparticipatie van 48.1% in vergelijking met 73.9% voor de algemene bevolking. Vrouwen en jongeren met een handicap worden geconfronteerd met nog lagere arbeidsparticipatiecijfers. Deze cijfers geven echter geen inzicht in de kwaliteit van de werkgelegenheid. De EU zou middelen moeten toewijzen, met name het ESF +, om de middelen die de lidstaten toewijzen voor gelijke kansen, integratie van infrastructuur en activeringsmaatregelen te vergroten. De wettelijke bescherming en bevordering van mensen met een handicap op de arbeidsmarkt, zowel wat betreft de toegang tot werk als het behouden van de baan, zal in alle lidstaten worden beoordeeld en gecontroleerd om de lacunes op te vullen.

Maatregelen om een ​​minimum aan rechten in de EU vast te stellen, een gelijk speelveld op de eengemaakte markt

  1. Implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) en verduidelijking van het concept van redelijke aanpassingen. Voortbouwend op de Europese strategie voor handicaps en Richtlijn 2000/78.
  2. Geschiktheidscontrole van de EU- en nationale wetgeving om verdere regels voor te stellen die ervoor zorgen dat mensen met een handicap volledig in de samenleving en op de arbeidsmarkt worden opgenomen.
  3. Nieuwe Europese strategie inzake handicaps, voortbouwend op de doelstellingen die niet worden bereikt door de huidige Europese strategie inzake handicaps, de toezeggingen van de Europese pijler van sociale rechten en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Acties gericht op het bewerkstelligen van opwaartse convergentie in levens- en arbeidsomstandigheden

  1. De arbeidsparticipatie van mensen met een handicap monitoren in verband met investeringen voor actieve inclusie, verstrekking van ondersteunende diensten, armoede en uitsluiting.
  2. Toezicht houden op de doeltreffendheid van de bestaande wettelijke kaders in de lidstaten die gericht zijn op de integratie van mensen met een handicap op de arbeidsmarkt en een EU-rechtskader overwegen.