Home / глава III / Включване на хора с увреждания

Принцип 17

Включване на хора с увреждания

80 милиона души в Европа живеят с увреждания и много от тях са жертви на дискриминация. За тези хора ЕС трябва да бъде разширен източник свобода и възможности. Хората с увреждания са изправени пред тежко положение на европейския пазар на труда, като коефициентът на заетост е 48.1% в сравнение с 73.9% за общото население. Жените и младите хора с увреждания са изправени пред още по-ниски нива на заетост. Тези цифри обаче не дават представа за качеството на заетостта. ЕС трябва да разпредели средства, особено ЕСФ +, за да увеличи ресурсите, които държавите-членки разпределят за равни възможности, включване на инфраструктурата и мерки за активиране. Законодателната защита и насърчаване на хората с увреждания на пазара на труда, както при достъпа до заетост, така и при запазването на работното място, ще бъдат оценявани и наблюдавани във всички държави-членки, така че да се запълнят вратичките.

Действия, насочени към определяне на минимален минимален праг в ЕС, равнопоставени условия в единния пазар

  1. Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (CRPD) и изясняване на концепцията за разумно приспособяване. Надграждайки върху Европейската стратегия за хората с увреждания и Директива 2000/78.
  2. Проверка на пригодността на законодателството на ЕС и националните закони, за да се предложат допълнителни правила, които гарантират пълното включване на хората с увреждания в обществото и на пазара на труда.
  3. Нова европейска стратегия за хората с увреждания, която ще бъде изградена върху целите, които не са постигнати от настоящата европейска стратегия за хората с увреждания, ангажиментите на Европейския стълб на социалните права и целите на ООН за устойчиво развитие.

Действия, насочени към установяване на конвергенция нагоре в условията на живот и труд

  1. Наблюдавайте нивата на заетост на хората с увреждания във връзка с инвестиции за активно включване, предоставяне на благоприятни услуги, бедност и изключване.
  2. Наблюдавайте ефективността на съществуващите правни рамки в държавите-членки, насочени към интеграция на хората с увреждания на пазара на труда и предвижда правна рамка на ЕС.