Αρχική / Κεφάλαιο ΙΙΙ / Ένταξη ατόμων με αναπηρία

Αρχή 17

Ένταξη ατόμων με αναπηρία

80 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν με αναπηρία και πολλοί είναι θύματα διακρίσεων. Για αυτούς τους ανθρώπους, η ΕΕ πρέπει να είναι μια πηγή επαυξημένης ελευθερία και ευκαιρίες. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν μια τρομερή κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, με ποσοστό απασχόλησης 48.1% σε σύγκριση με 73.9% για τον γενικό πληθυσμό. Οι γυναίκες και οι νέοι με αναπηρία αντιμετωπίζουν ακόμη χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης. Αυτά τα στοιχεία, ωστόσο, δεν παρέχουν μια εικόνα για την ποιότητα της απασχόλησης. Η ΕΕ θα πρέπει να διαθέσει κονδύλια, ιδίως το ΕΚΤ +, για να αυξήσει τους πόρους που διαθέτουν τα κράτη μέλη για ίσες ευκαιρίες, ένταξη στην υποδομή και μέτρα ενεργοποίησης. Η νομοθετική προστασία και προώθηση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, τόσο στην πρόσβαση στην απασχόληση όσο και στη διατήρηση της εργασίας, θα αξιολογηθεί και θα παρακολουθείται σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά.

Δράσεις που αποσκοπούν στον καθορισμό ενός ελάχιστου ορίου δικαιωμάτων στην ΕΕ, ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά

  1. Εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) και αποσαφήνιση της έννοιας της εύλογης προσαρμογής. Με βάση την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία και την οδηγία 2000/78.
  2. Έλεγχος καταλληλότητας της ΕΕ και των εθνικών νόμων για την πρόταση περαιτέρω κανόνων που διασφαλίζουν την πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.
  3. Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, που θα βασιστεί στους στόχους που δεν επιτεύχθηκαν από την τρέχουσα ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, τις δεσμεύσεις του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη ανοδικής σύγκλισης στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

  1. Παρακολούθηση των ποσοστών απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία σε σχέση με επενδύσεις για ενεργή ένταξη, παροχή υπηρεσιών που επιτρέπουν, φτώχεια και αποκλεισμό.
  2. Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων νομικών πλαισίων στα κράτη μέλη με στόχο την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας και την πρόβλεψη ενός νομικού πλαισίου της ΕΕ.