Sākumlapa / III nodaļa Cilvēku ar invaliditāti iekļaušana

17. princips

Cilvēku ar invaliditāti iekļaušana

80 miljoni cilvēku Eiropā dzīvo ar invaliditāti un daudzi ir diskriminācijas upuri. Šiem cilvēkiem ES vajadzētu būt papildināta avotam brīvība un iespējas. Cilvēki ar invaliditāti Eiropas darba tirgū saskaras ar briesmīgu situāciju - nodarbinātības līmenis ir 48.1% salīdzinājumā ar 73.9% vispārējiem iedzīvotājiem. Sievietes un jaunieši ar invaliditāti saskaras ar vēl zemāku nodarbinātības līmeni. Šie skaitļi tomēr nedod ieskatu par nodarbinātības kvalitāti. ES būtu jāpiešķir līdzekļi, jo īpaši ESF +, lai palielinātu resursus, ko dalībvalstis piešķir vienlīdzīgām iespējām, infrastruktūras iekļaušanai un aktivizācijas pasākumiem. Lai novērstu nepilnības, visās dalībvalstīs tiks novērtēta un uzraudzīta cilvēku ar invaliditāti likumīgā aizsardzība un veicināšana darba tirgū gan attiecībā uz piekļuvi nodarbinātībai, gan saglabājot darbu.

Darbības, kuru mērķis ir noteikt minimālo tiesību līmeni ES, vienlīdzīgus konkurences apstākļus vienotajā tirgū

  1. Īstenot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) un precizēt saprātīgas piemērošanas jēdzienu. Pamatojoties uz Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā un Direktīvu 2000/78.
  2. ES un valstu likumu piemērotības pārbaude, lai ierosinātu turpmākus noteikumus, kas nodrošina cilvēku ar invaliditāti pilnīgu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.
  3. Jauna Eiropas invaliditātes stratēģija, kuras pamatā būs mērķi, kas nav sasniegti pašreizējā Eiropas invaliditātes stratēģijā, Eiropas sociālo tiesību pīlāra saistības un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi.

Darbības, kuru mērķis ir izveidot augšupejošu dzīves un darba konverģenci

  1. Pārraudzīt cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības līmeni saistībā ar ieguldījumiem aktīvai iekļaušanai, veicinošu pakalpojumu sniegšanai, nabadzībai un atstumtībai.
  2. Pārraudzīt dalībvalstīs esošo tiesisko regulējumu efektivitāti, kuru mērķis ir cilvēku ar invaliditāti integrācija darba tirgū, un paredzēt ES tiesisko regulējumu.