Avaleht / III peatükk Puuetega inimeste kaasamine

Põhimõte 17

Puuetega inimeste kaasamine

80 miljonit inimest elab Euroopas puudega ja paljud on diskrimineerimise ohvrid. Nende inimeste jaoks peaks EL olema täiendatud allikas vabadus ja võimalused. Puuetega inimesed on Euroopa tööturul kohutava olukorraga - tööhõive määr on 48.1% võrreldes 73.9% -ga kogu elanikkonna seas. Puuetega naised ja noored on silmitsi veelgi madalama tööhõivemääraga. Need arvud ei anna aga ülevaadet tööhõive kvaliteedist. EL peaks eraldama vahendeid, eriti ESF +, et suurendada vahendeid, mida liikmesriigid eraldavad võrdsete võimaluste, infrastruktuuri kaasamise ja aktiveerimismeetmete jaoks. Puuduste kõrvaldamiseks hinnatakse ja kontrollitakse puuetega inimeste seadusandlikku kaitset ja edendamist tööturul nii töö saamisel kui ka töökoha säilitamisel.

Meetmed, mille eesmärk on kehtestada ELis õiguste miinimummäär, võrdsed võimalused ühtsel turul

  1. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (CRPD) rakendamine ja mõistliku majutuse mõiste selgitamine. Tuginedes Euroopa puuetega inimeste strateegiale ja direktiivile 2000/78.
  2. ELi ja riiklike seaduste sobivuse kontroll, et teha ettepanek uute eeskirjade kohta, mis tagavad puuetega inimeste täieliku kaasamise ühiskonda ja tööturule.
  3. Uus Euroopa puuetega inimeste strateegia, mis peab põhinema eesmärkidel, mida praegune Euroopa puuetega inimeste strateegia ei ole saavutanud, Euroopa sotsiaalõiguste samba kohustustele ja ÜRO säästva arengu eesmärkidele.

Meetmed, mille eesmärk on elu- ja töötingimuste ülespoole lähenemine

  1. Jälgige puuetega inimeste tööhõivemäära seoses aktiivse kaasamise, soodustavate teenuste pakkumise, vaesuse ja tõrjutusega seotud investeeringutega.
  2. Jälgida liikmesriikides kehtivate õiguslike raamistike tõhusust, mille eesmärk on puuetega inimeste tööturule integreerimine, ja kavandada ELi õigusraamistikku.