Hem / Kapitel III / Inkludering av personer med funktionsnedsättning

Princip 17

Inkludering av personer med funktionsnedsättning

80 miljoner människor i Europa lever med funktionshinder och många är offer för diskriminering. För dessa människor bör EU utgöra en förstärkt källa frihet och möjligheter. Människor med funktionsnedsättning står inför en allvarlig situation på den europeiska arbetsmarknaden med en sysselsättningsgrad på 48.1% jämfört med 73.9% för den allmänna befolkningen. Kvinnor och ungdomar med funktionsnedsättning ställs inför ännu lägre sysselsättningsgrader. Dessa siffror ger dock ingen inblick i sysselsättningens kvalitet. EU bör avsätta medel, särskilt ESF +, för att öka de resurser som medlemsstaterna tilldelar för lika möjligheter, införande av infrastruktur och aktiveringsåtgärder. Lagstiftningsskyddet och främjandet av funktionshindrade på arbetsmarknaden, både när det gäller tillgång till anställning och för att behålla jobbet, kommer att bedömas och övervakas i alla medlemsstater för att fylla kryphålen.

Åtgärder som syftar till att fastställa ett minimumsnivå för rättigheter i EU, lika villkor på den inre marknaden

  1. Implementering av FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) och förtydliga begreppet rimlig anpassning. Bygga vidare på den europeiska handikappstrategin och direktiv 2000/78.
  2. Konditionskontroll av EU och nationella lagar för att föreslå ytterligare regler som säkerställer fullständig inkludering av personer med funktionsnedsättning i samhället och på arbetsmarknaden.
  3. Ny europeisk handikappstrategi, som bygger på de mål som inte uppnås med den nuvarande europeiska handikappstrategin, åtagandena från den europeiska pelaren för sociala rättigheter och FN: s mål för hållbar utveckling.

Åtgärder som syftar till att skapa konvergens uppåt i levnads- och arbetsförhållanden

  1. Övervaka sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning i samband med investeringar för aktiv inkludering, tillhandahållande av möjliggörande tjänster, fattigdom och utestängning.
  2. Övervaka effektiviteten i befintliga rättsliga ramar inom medlemsstaterna som syftar till att integrera personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden och förutse en EU-rättslig ram.