Domov / Kapitola III Inklúzia ľudí so zdravotným postihnutím

Zásada 17

Zahrnutie osôb so zdravotným postihnutím

80 miliónov ľudí v Európe žije so zdravotným postihnutím a veľa z nich je obeťou diskriminácie. Pre týchto ľudí by mala byť EÚ zdrojom rozšírenia sloboda a príležitosti. Ľudia so zdravotným postihnutím čelia katastrofálnej situácii na európskom trhu práce s mierou zamestnanosti 48.1% v porovnaní so 73.9% v prípade bežnej populácie. Ženy a mladí ľudia so zdravotným postihnutím čelia ešte nižšej miere zamestnanosti. Tieto čísla však neposkytujú prehľad o kvalite zamestnanosti. EÚ by mala vyčleniť finančné prostriedky, najmä ESF +, na zvýšenie zdrojov, ktoré členské štáty vyčleňujú na rovnaké príležitosti, začlenenie infraštruktúry a aktivačné opatrenia. Legislatívna ochrana a podpora ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu a o udržanie si zamestnania, sa budú hodnotiť a monitorovať vo všetkých členských štátoch s cieľom vyplniť medzery.

Opatrenia zamerané na stanovenie minimálnej úrovne práv v EÚ, rovnakých podmienok na jednotnom trhu

  1. Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (CRPD) a objasnenie pojmu primerané prispôsobenie. Nadväzovanie na európsku stratégiu pre zdravotné postihnutie a smernicu 2000/78.
  2. Kontrola vhodnosti právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov s cieľom navrhnúť ďalšie pravidlá, ktoré zabezpečia úplné začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti a na trh práce.
  3. Nová európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia, ktorá má byť postavená na cieľoch, ktoré súčasná európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia nedosahuje, na záväzkoch európskeho piliera sociálnych práv a cieľoch OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Akcie zamerané na zabezpečenie vzostupnej konvergencie životných a pracovných podmienok

  1. Monitorovať mieru zamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím v súvislosti s investíciami do aktívneho začlenenia, poskytovania podporných služieb, chudoby a vylúčenia.
  2. Monitorovať účinnosť existujúcich právnych rámcov v členských štátoch zameraných na integráciu ľudí so zdravotným postihnutím na trh práce a predpokladať právny rámec EÚ.