Strona Głowna / Rozdział II / Zdrowe, bezpieczne i dobrze przystosowane środowisko pracy oraz ochrona danych

Zasada 10

Zdrowe, bezpieczne i dobrze przystosowane środowisko pracy oraz ochrona danych

COVID-19 to największe wyzwanie zdrowotne, gospodarcze i społeczne w historii Unii Europejskiej. Wymiar Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) jest fundamentalną częścią europejskiej strategii ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa i utrzymania działalności gospodarczej. W celu zwalczania rozprzestrzeniania się COVID-19 wdrożono wiele środków krajowych, w tym również te dotyczące miejsc pracy i dojazdów do pracy.

Od wybuchu epidemii COVID-19 pracownicy w wielu sektorach (w większości kobiety) nadal są fizycznie obecni w miejscu pracy, na pierwszej linii frontu, walcząc z wirusem, na przykład w służbie zdrowia, przemyśle sprzątającym i handlu detalicznym. W ramach drugiej fali zarażenia rządy odrzuciły środki związane z blokadami i ustanowiły kontrolowany powrót do pracy i dostęp do miejsca pracy. Powodzenie strategii wyjścia z UE będzie w dużej mierze zależało od przedstawienia skutecznych polityk odpowiednich dla BHP.

Środki bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez ustawodawstwo lub układy zbiorowe, oferują praktyczne wsparcie w powrocie do pracy. Zaangażowanie związków zawodowych w opracowywanie takich środków jest kluczowe. Odpowiednie środki zapobiegawcze pracodawców pomogą osiągnąć bezpieczny i zdrowy powrót do miejsca pracy, po ograniczeniu środków ograniczających, w szczególności środków dystansu fizycznego i dostępności środków ochrony indywidualnej. Przyczyniają się również do wyeliminowania przenoszenia COVID-19.

Działania mające na celu ustalenie minimalnego progu praw w UE, równych szans na jednolitym rynku

  1. Szybkie przyjęcie decyzji Komisji Europejskiej o wpisaniu Covid-19 na listę czynników biologicznych w załączniku III dyrektywy 2000/54 / WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na czynniki biologiczne w miejscu pracy.
  2. Uznanie Covid-19 za choroby zawodowe we wszystkich sektorach i dla wszystkich pracowników niezależnie od ich statusu.
  3. Monitorowanie i wzmacnianie transpozycji dyrektyw 2017/2398, 2019/130 i 2019/983 oraz egzekwowania obecnego dorobku prawnego UE.
  4. Rozwijać i realizować nasze postulaty dotyczące zerowego raka związanego z pracą, w tym opracowywanie ocen ryzyka i rewizję dyrektywy „azbestowej”.
  5. Kontynuować realizację dyrektyw UE w sprawie zagrożeń psychospołecznych (PSR) i zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego (MSD).

Działania zmierzające do uzyskania pozytywnej konwergencji warunków życia i pracy

  1. Opracować i realizować strategię zerowej tolerancji dla śmiertelnych wypadków i zapobiegania wypadkom przy pracy. „Wizja braku wypadków śmiertelnych” w przyszłej strategii UE w zakresie BHP.
  2. Mapowanie roli przedstawicieli pracowników i ocena skuteczności praw związków zawodowych w celu zapewnienia faktycznego egzekwowania prawodawstwa UE w zakresie BHP w miejscu pracy.
  3. Opracowanie jednolitej / jednolitej standardowej metodologii i wspólnego systemu informacyjnego w UE w zakresie: zgłaszania wypadków przy pracy, informacji o systemach ubezpieczenia wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz wymiany dobrych praktyk.