Domov / Kapitola II / Zdravé, bezpečné a dobre prispôsobené pracovné prostredie a ochrana údajov

Zásada 10

Zdravé, bezpečné a dobre prispôsobené pracovné prostredie a ochrana údajov

COVID-19 je najväčšou zdravotnou, ekonomickou a sociálnou výzvou v histórii Európskej únie. Rozmer Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je základnou súčasťou Európskej stratégie pre obmedzenie šírenia vírusu a pre udržanie ekonomických aktivít. Na boj proti šíreniu COVID-19 sa prijalo množstvo vnútroštátnych opatrení, vrátane opatrení týkajúcich sa pracovísk a dochádzania za prácou.

Od vypuknutia COVID-19 sú pracovníci v mnohých odvetviach (väčšinou pracovníčky) naďalej fyzicky prítomní na pracovisku, v prvej línii a bojujú proti vírusu, ako napríklad v zdravotníctve, čistiacom priemysle a maloobchode. V rámci druhej vlny nákazy vlády zrušili opatrenia blokovania a zaviedli kontrolované opakované vykonávanie práce a prístup na pracovisko. Úspešnosť stratégie ukončenia EÚ bude do značnej miery závisieť od predloženia účinných politík vhodných pre BOZP.

Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv ponúkajú praktickú podporu pri návrate na pracovisko. Kľúčové je zapojenie odborov do vývoja týchto opatrení. Primerané preventívne opatrenia zamestnávateľov pomôžu dosiahnuť bezpečný a zdravý návrat na pracovisko po zmiernení opatrení na zabránenie šíreniu, najmä po fyzických dištančných opatreniach a dostupnosti osobných ochranných prostriedkov. Prispievajú tiež k eliminácii prenosu COVID-19.

Opatrenia zamerané na stanovenie minimálnej úrovne práv v EÚ, rovnakých podmienok na jednotnom trhu

  1. Rýchle prijatie rozhodnutia Európskej komisie o zaradení látky Covid-19 do zoznamu biologických činiteľov v prílohe III k smernici 2000/54 / ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým činiteľom pri práci.
  2. Uznanie látky Covid-19 ako choroby z povolania vo všetkých odvetviach a pre všetkých pracovníkov bez ohľadu na ich stav.
  3. Monitorovať a posilňovať transpozíciu smerníc 2017/2398, 2019/130 a 2019/983 a presadzovanie súčasného acquis EÚ.
  4. Rozvíjať a plniť naše požiadavky na nulovú rakovinu súvisiacu s prácou, vrátane vývoja hodnotení rizík a revízie smernice o „azbeste“.
  5. Pokračovať v implementácii smerníc EÚ o psychosociálnych rizikách (PSR) a muskuloskeletálnych poruchách (MSD).

Akcie zamerané na zabezpečenie vzostupnej konvergencie životných a pracovných podmienok

  1. Vypracovať a uskutočňovať stratégiu nulovej tolerancie smrteľných úrazov a prevencie pracovných úrazov. „Vízia nulových smrteľných nehôd“ v pripravovanej stratégii EÚ v oblasti BOZP.
  2. Mapovanie úlohy zástupcov zamestnancov a hodnotenie efektívnosti práv odborov s cieľom zabezpečiť skutočné presadzovanie právnych predpisov EÚ v oblasti BOZP na pracovisku.
  3. Vypracovať jednotnú a jednotnú štandardnú metodiku a spoločný informačný systém v EÚ o hlásení pracovných úrazov, informáciách o systémoch poistenia pre prípad pracovných úrazov a chorôb z povolania a zdieľaní osvedčených postupov.