Home / Hoofdstuk II / Gezonde, veilige en goed aangepaste werkomgeving en gegevensbescherming

Principe 10

Gezonde, veilige en goed aangepaste werkomgeving en gegevensbescherming

COVID-19 is de grootste gezondheids-, economische en sociale uitdaging in de geschiedenis van de Europese Unie. De dimensie van Veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) is een fundamenteel onderdeel van de Europese strategie om de verspreiding van het virus te beperken en de economische activiteiten in stand te houden. Er zijn tal van nationale maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, ook die met betrekking tot werkplekken en woon-werkverkeer.

Sinds de uitbraak van COVID-19 zijn werknemers in veel sectoren (de meeste van hen vrouwelijke werknemers) fysiek aanwezig op de werkplek, in de frontlinie, om het virus te bestrijden, zoals in de gezondheidszorg, de schoonmaakindustrie en de detailhandel. In het kader van een tweede besmettingsgolf hebben regeringen lockdown-maatregelen terzijde geschoven en een gecontroleerde hervatting van werk en toegang tot de werkplek ingevoerd. Het succes van de exitstrategie van de EU zal grotendeels afhangen van het voorstellen van effectief OSH-passend beleid.

Maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, via wetgeving of collectieve overeenkomsten, bieden praktische ondersteuning bij terugkeer naar de werkplek. De betrokkenheid van vakbonden bij het ontwikkelen van dergelijke maatregelen is essentieel. Passende preventieve maatregelen door werkgevers zullen bijdragen tot een veilige en gezonde terugkeer naar de werkplek, na matiging van de inperkingsmaatregelen, en in het bijzonder van fysieke afstandsmaatregelen en de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ze dragen ook bij aan het uitroeien van de overdracht van COVID-19.

Maatregelen om een ​​minimum aan rechten in de EU vast te stellen, een gelijk speelveld op de eengemaakte markt

  1. Snelle goedkeuring van het besluit van de Europese Commissie om de Covid-19 op te nemen in de lijst van biologische agentia in bijlage III van Richtlijn 2000/54 / EG betreffende de bescherming van werknemers tegen risico's in verband met blootstelling aan biologische agentia op het werk.
  2. Erkenning van Covid-19 als beroepsziekte in alle sectoren en voor alle werknemers, ongeacht hun status.
  3. De omzetting van de richtlijnen 2017/2398, 2019/130 en 2019/983 en de handhaving van het huidige EU-acquis monitoren en versterken.
  4. Onze eisen voor nul werkgerelateerde kanker ontwikkelen en nastreven, inclusief de ontwikkeling van risicobeoordelingen en een herziening van de asbestrichtlijn.
  5. Doorgaan met het nastreven van EU-richtlijnen over psychosociale risico's (PSR) en musculoskeletale aandoeningen (MSD).

Acties gericht op het bewerkstelligen van opwaartse convergentie in levens- en arbeidsomstandigheden

  1. Ontwikkelen en volgen van een strategie voor nultolerantie ten aanzien van dodelijke ongevallen en het voorkomen van arbeidsongevallen. "Visie op nul dodelijke ongevallen" in de aanstaande EU-OSH-strategie.
  2. In kaart brengen van de rol van werknemersvertegenwoordigers en beoordelen van de effectiviteit van vakbondsrechten om te zorgen voor daadwerkelijke handhaving van EU-wetgeving inzake V&G op de werkplek.
  3. Ontwikkeling van een uniforme / uniforme standaardmethodologie en een gemeenschappelijk informatiesysteem in de EU over: rapportage van arbeidsongevallen, informatie over verzekeringssystemen voor arbeidsongevallen en ziekten, en het delen van goede praktijken.