Home / Hoofdstuk II / Werk leven balans

Principe 9

Balans werk-privé

Als onderdeel van de grotere strijd tegen discriminatie op grond van geslacht, is het evenwicht tussen werk en privé een van de uitdagingen van de eeuw​ Terwijl de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt verslechtert, wordt door populistische krachten een oogje dichtgeknepen voor de moeilijkheden waarmee vrouwen op de arbeidsmarkt en in de samenleving worden geconfronteerd. Innovatieve oplossingen binnen en buiten de arbeidsrelatie kunnen huishoudens ondersteunen en de gelijke kansen van de werkende leden van een gezin vergroten. SDG-monitoring is bijzonder effectief om deze gendergerelateerde nadelen te identificeren.

Het is belangrijk om het implementatie van de richtlijn inzake het evenwicht tussen werk en privéleven, begeleiding bieden aan sociale partners en interprofessionele overeenkomsten aanmoedigen die de tijd die nodig is om de richtlijn om te zetten, verkorten. De "EVV-toolkit over de uitvoering en omzetting van de richtlijn inzake het evenwicht tussen werk en privéleven”- richtlijnen voor ETUC-filialen - zouden in deze fase nuttig kunnen zijn.

De ervaring van de Covid19-pandemie zou de investeringen in openbare zorg en sociale diensten om vrouwen in staat te stellen actiever deel te nemen aan de arbeidsmarkt​ Bovendien moeten de sociale partners erop toezien dat de nationale wetgevingen flexibele werkregelingen voorzien en moeten zij de mogelijkheid krijgen om te onderhandelen om ervoor te zorgen dat deze worden uitgevoerd zonder nadelige gevolgen voor de loopbaan of het loonniveau van vrouwen.

Het EU-semester zou EU-praktijken kunnen onderzoeken waarmee instrumenten voor het evenwicht tussen werk en privéleven worden gefinancierd (bijv. Openbare middelen en collectieve onderhandelingsmaatregelen) om opwaartse convergentie te bewerkstelligen. Dit beginsel zal verband houden met innovatie op het gebied van arbeidswetgeving, zoals soevereiniteit op het gebied van werktijden, garanties voor kinderopvang en eerlijke overgangen naar arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en voltijds werk.

Maatregelen om een ​​minimum aan rechten in de EU vast te stellen, een gelijk speelveld op de eengemaakte markt

  1. Toezicht houden op de vroege implementatie van de richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven, inclusief aandacht voor verlof.
  2. Ontwikkeling van een pan-Europees EVV-kader voor het monitoren van de impact van collectieve overeenkomsten op het evenwicht tussen werk en privéleven op alle niveaus.
  3. Beoordeel de toereikendheid en doeltreffendheid van de moederschapsrichtlijn.

Acties gericht op het bewerkstelligen van opwaartse convergentie in levens- en arbeidsomstandigheden

  1. Uitwisseling van EU-praktijken ter financiering van instrumenten voor het evenwicht tussen werk en privéleven (overheidsmiddelen en collectieve onderhandelingsmaatregelen)
  2. Het EU-semester moet toezicht houden op: (i) de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en een uitsplitsing geven naar voltijds / deeltijdwerk; (ii) vrouwen en mannen die niet werken vanwege zorgtaken.
  3. Verbanden ontwikkelen en bewaken tussen overheidsinvesteringen in onderwijs en opleiding, activeringsbeleid en -diensten en werkgelegenheid voor vrouwen; gebruik de gendergelijkheidsindex.
  4. Ondersteun en stimuleer sociale partners om te onderhandelen over / overeenkomsten te sluiten die de WLB-richtlijn implementeren. Ontwikkel instrumenten en training voor collectieve overeenkomsten over maatregelen met betrekking tot het evenwicht tussen werk en privéleven.