Home / Kapitel II / Sundt, sikkert og godt tilpasset arbejdsmiljø og databeskyttelse

Princip 10

Sundt, sikkert og godt tilpasset arbejdsmiljø og databeskyttelse

COVID-19 er den største sundhedsmæssige, økonomiske og sociale udfordring i Den Europæiske Unions historie. Dimensionen af Arbejdsmiljø (OSH) er en grundlæggende del af den europæiske strategi til begrænsning af spredning af virussen og opretholdelse af økonomiske aktiviteter. Talrige nationale foranstaltninger er blevet implementeret for at bekæmpe spredningen af ​​COVID-19, herunder også dem, der vedrører arbejdspladser og pendling til arbejde.

Siden COVID-19-udbruddet har arbejdere i mange sektorer (de fleste af dem kvindelige arbejdere) fortsat været fysisk til stede på arbejdspladsen ved frontlinjen og bekæmpet virussen, såsom inden for sundhedsvæsen, rengøringsindustri og detailhandel. Inden for en anden bølge af smitte har regeringer ophævet lockdown-foranstaltninger og etableret en kontrolleret gentagelse af arbejde og adgang til arbejdspladsen. Succesen med EU's exitstrategi vil i vid udstrækning afhænge af at fremlægge effektive politikker, der passer til arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøforanstaltninger gennem lovgivning eller kollektive aftaler giver praktisk støtte til at vende tilbage til arbejdspladsen. Fagforeningsinddragelse i udviklingen af ​​sådanne foranstaltninger er nøglen. Passende forebyggende foranstaltninger fra arbejdsgivere vil bidrage til at opnå en sikker og sund tilbagevenden til arbejdspladsen efter moderering af indeslutningsforanstaltningerne og især fysiske distanceringsforanstaltninger og tilgængeligheden af ​​personlige værnemidler. De bidrager også til at udrydde transmissionen af ​​COVID-19.

Foranstaltninger, der sigter mod at fastsætte et minimumsniveau for rettigheder i EU, lige vilkår i det indre marked

  1. Hurtig vedtagelse af Europa-Kommissionens beslutning om at optage Covid-19 på listen over biologiske agenser i bilag III til direktiv 2000/54 / EF om beskyttelse af arbejdstagere mod risici i forbindelse med eksponering for biologiske agenser på arbejdspladsen.
  2. Anerkendelse af Covid-19 som erhvervssygdomme i alle sektorer og for alle arbejdstagere uanset deres status.
  3. Overvåge og styrke gennemførelsen af ​​direktiver 2017/2398, 2019/130 og 2019/983 og håndhævelse af den nuværende EU-ret.
  4. Udvikle og forfølge vores krav om nul arbejdsrelateret kræft, herunder udvikling af risikovurderinger og en revision af "Asbest" -direktivet.
  5. Fortsæt forfølgelsen af ​​EU-direktiver om psykosociale risici (PSR) og muskuloskeletale lidelser (MSD).

Foranstaltninger, der sigter mod at skabe konvergens opad i leve- og arbejdsvilkår

  1. Udvikle og forfølge en strategi for nultolerance over for dødsulykker og forebyggelse af arbejdsulykker. "Nul vision om dødsulykker" i den kommende EU-arbejdsmiljøstrategi.
  2. Kortlægning af medarbejderrepræsentanters rolle og vurdering af effektiviteten af ​​fagforeningsrettigheder for at sikre faktisk håndhævelse af EU-lovgivningen om H&S på arbejdspladsen.
  3. Udvikle en ensartet / enkelt standardmetode og et fælles informationssystem i EU om: rapportering af arbejdsulykker, information om forsikringssystemer for arbejdsulykker og sygdomme og deling af god praksis.