Domů / Kapitola II / Zdravé, bezpečné a dobře přizpůsobené pracovní prostředí a ochrana dat

Zásada 10

Zdravé, bezpečné a dobře přizpůsobené pracovní prostředí a ochrana dat

COVID-19 je největší zdravotní, ekonomickou a sociální výzvou v historii Evropské unie. Rozměr Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je základní součástí evropské strategie pro omezení šíření viru a pro udržení ekonomických aktivit. Byla přijata řada vnitrostátních opatření k boji proti šíření COVID-19, včetně těch, která se týkají pracovišť a dojíždění za prací.

Od vypuknutí epidemie COVID-19 jsou pracovníci v mnoha odvětvích (většinou ženy) nadále fyzicky přítomni na pracovišti, v první linii a bojují proti virům, například ve zdravotnictví, v úklidovém průmyslu a v maloobchodu. V rámci druhé vlny nákazy vlády zrušily opatření blokování a zavedly kontrolované opakování práce a přístup na pracoviště. Úspěch odchodové strategie EU bude do značné míry záviset na předložení účinných politik vhodných pro BOZP.

Opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prostřednictvím právních předpisů nebo kolektivních smluv nabízejí praktickou podporu pro návrat na pracoviště. Klíčové je zapojení odborů do přípravy těchto opatření. Vhodná preventivní opatření ze strany zaměstnavatelů pomohou dosáhnout bezpečného a zdravého návratu na pracoviště po zmírnění opatření k omezení úniku, zejména opatření fyzického distancování a dostupnosti osobních ochranných prostředků. Přispívají také k vymýcení přenosu COVID-19.

Akce zaměřené na stanovení minimální úrovně práv v EU, rovných podmínek na jednotném trhu

  1. Rychlé přijetí rozhodnutí Evropské komise zařadit Covid-19 na seznam biologických činitelů v příloze III směrnice 2000/54 / ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci.
  2. Uznání Covid-19 jako nemoci z povolání ve všech sektorech a pro všechny pracovníky bez ohledu na jejich status.
  3. Monitorovat a posilovat provádění směrnic 2017/2398, 2019/130 a 2019/983 a prosazování stávajícího acquis EU.
  4. Rozvíjet a plnit naše požadavky na nulovou rakovinu související s prací, včetně vývoje hodnocení rizik a revize směrnice o „azbestu“.
  5. Pokračovat v plnění směrnic EU o psychosociálních rizicích (PSR) a muskuloskeletálních poruchách (MSD).

Akce zaměřené na dosažení vzestupné konvergence životních a pracovních podmínek

  1. Vypracovat a usilovat o strategii nulové tolerance smrtelných úrazů a prevence pracovních úrazů. „Vize nulové smrtelné nehody“ v připravované strategii EU v oblasti BOZP.
  2. Mapování role zástupců zaměstnanců a hodnocení účinnosti práv odborů s cílem zajistit skutečné vymáhání právních předpisů EU v oblasti BOZP na pracovišti.
  3. Vypracovat jednotnou / jednotnou standardní metodiku a společný informační systém v EU týkající se: hlášení pracovních úrazů, informací o systémech pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání a sdílení osvědčených postupů.