Hem / Kapitel II / Hälsosam, säker och väl anpassad arbetsmiljö och dataskydd

Princip 10

Hälsosam, säker och väl anpassad arbetsmiljö och dataskydd

COVID-19 är den största hälso-, ekonomiska och sociala utmaningen i Europeiska unionens historia. Dimensionen av Arbetsmiljö (OSH) är en grundläggande del av den europeiska strategin för att begränsa spridningen av viruset och för att upprätthålla ekonomisk verksamhet. Många nationella åtgärder har genomförts för att bekämpa spridningen av COVID-19, även de som gäller arbetsplatser och pendling till arbete.

Sedan COVID-19-utbrottet har arbetare i många sektorer (de flesta kvinnliga arbetare) fortsatt att vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen, i frontlinjen och bekämpa viruset, såsom inom vården, städindustrin och detaljhandeln. Inom ramen för en andra våg av smitta har regeringar uteslutit låsningsåtgärder och etablerat en kontrollerad återtagande av arbete och tillgång till arbetsplatsen. Framgången för EU: s exitstrategi beror till stor del på att man lägger fram effektiva arbetsmiljöanpassade politikområden.

Arbetsmiljöåtgärder, genom lagstiftning eller kollektivavtal, erbjuder praktiskt stöd för att återvända till arbetsplatsen. Fackligt engagemang i utvecklingen av sådana åtgärder är nyckeln. Lämpliga förebyggande åtgärder från arbetsgivare hjälper till att åstadkomma en säker och hälsosam återkomst till arbetsplatsen, efter att åtgärderna för inneslutning har modererats, och särskilt när det gäller fysisk distansering och tillgänglighet av personlig skyddsutrustning. De bidrar också till att utrota överföringen av COVID-19.

Åtgärder som syftar till att fastställa ett minimumsnivå för rättigheter i EU, lika villkor på den inre marknaden

  1. Snabbt antagande av Europeiska kommissionens beslut att inkludera Covid-19 i förteckningen över biologiska agenser i bilaga III till direktiv 2000/54 / EG om skydd för arbetstagare mot risker relaterade till exponering för biologiska agenser på jobbet.
  2. Erkännande av Covid-19 som yrkessjukdomar inom alla sektorer och för alla arbetstagare oavsett deras status.
  3. Övervaka och förstärka införlivandet av direktiven 2017/2398, 2019/130 och 2019/983 och genomförandet av det nuvarande EU-regelverket.
  4. Utveckla och eftersträva våra krav på noll arbetsrelaterad cancer, inklusive utveckling av riskbedömningar och en översyn av ”Asbest” -direktivet.
  5. Fortsätt strävan efter EU-direktiv om psykosociala risker (PSR) och muskuloskeletala störningar (MSD).

Åtgärder som syftar till att skapa konvergens uppåt i levnads- och arbetsförhållanden

  1. Utveckla och driva en strategi för nolltolerans mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor. ”Nollvision om dödsolyckor” i den kommande EU-arbetsmiljöstrategin.
  2. Kartlägga rollen för arbetstagarrepresentanter och bedöma effektiviteten hos fackliga rättigheter för att säkerställa verklig tillämpning av EU: s lagstiftning om H&S på arbetsplatsen
  3. Utveckla en enhetlig / enhetlig standardmetod och ett gemensamt informationssystem i EU om: rapportering av arbetsolyckor, information om försäkringssystem för arbetsolyckor och sjukdomar och utbyte av god praxis.