Αρχική / Κεφάλαιο ΙΙ / Υγιές, ασφαλές και καλά προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας και προστασία δεδομένων

Αρχή 10

Υγιές, ασφαλές και καλά προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας και προστασία δεδομένων

Το COVID-19 είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την υγεία, την οικονομική και την κοινωνία στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάσταση του Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (OSH) αποτελεί θεμελιώδες μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και για τη διατήρηση οικονομικών δραστηριοτήτων. Έχουν εφαρμοστεί πολυάριθμα εθνικά μέτρα για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του COVID-19, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εμφανίζονται σε χώρους εργασίας και μετακινούνται στην εργασία.

Από το ξέσπασμα του COVID-19, οι εργαζόμενοι σε πολλούς τομείς (οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν γυναίκες) συνέχισαν να βρίσκονται φυσικά στο χώρο εργασίας, στην πρώτη γραμμή, καταπολεμώντας τον ιό, όπως στην υγειονομική περίθαλψη, στη βιομηχανία καθαρισμού και στο λιανικό εμπόριο. Στο πλαίσιο ενός δεύτερου κύματος μετάδοσης, οι κυβερνήσεις έχουν αφήσει κατά μέρος τα μέτρα κλειδώματος και έχουν καθιερώσει μια ελεγχόμενη επανάληψη της εργασίας και την πρόσβαση στον χώρο εργασίας. Η επιτυχία της στρατηγικής εξόδου από την ΕΕ θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την προώθηση αποτελεσματικών πολιτικών κατάλληλων για την OSH.

Τα μέτρα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, μέσω νομοθεσίας ή συλλογικών συμβάσεων, προσφέρουν πρακτική υποστήριξη για την επιστροφή στο χώρο εργασίας. Η συμμετοχή των συνδικάτων στην ανάπτυξη τέτοιων μέτρων είναι βασική. Τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα από τους εργοδότες θα βοηθήσουν στην επίτευξη ασφαλούς και υγιούς επιστροφής στον χώρο εργασίας, μετά τον μετριοπάθεια των μέτρων περιορισμού, και ιδίως των μέτρων φυσικής απόστασης και της διαθεσιμότητας εξοπλισμού ατομικής προστασίας. Συμβάλλουν επίσης στην εξάλειψη της μετάδοσης του COVID-19.

Δράσεις που αποσκοπούν στον καθορισμό ενός ελάχιστου ορίου δικαιωμάτων στην ΕΕ, ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά

  1. Ταχεία έγκριση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμπεριλάβει το Covid-19 στον κατάλογο των βιολογικών παραγόντων στο παράρτημα III της οδηγίας 2000/54 / ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία.
  2. Αναγνώριση του Covid-19 ως επαγγελματικών ασθενειών σε όλους τους τομείς και σε όλους τους εργαζομένους ανεξάρτητα από το καθεστώς τους.
  3. Παρακολούθηση και ενίσχυση της μεταφοράς των οδηγιών 2017/2398, 2019/130 και 2019/983 και επιβολή του ισχύοντος κοινοτικού κεκτημένου.
  4. Αναπτύξτε και ακολουθήστε τις απαιτήσεις μας για μηδενικό καρκίνο που σχετίζεται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αξιολογήσεων κινδύνου και της αναθεώρησης της Οδηγίας «Αμίαντος».
  5. Συνέχιση της επιδίωξης οδηγιών της ΕΕ για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους (PSR) και των μυοσκελετικών διαταραχών (MSD).

Δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη ανοδικής σύγκλισης στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

  1. Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής για τη μηδενική ανοχή των θανατηφόρων ατυχημάτων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. «Όραμα μηδενικών θανατηφόρων ατυχημάτων» στην επικείμενη στρατηγική της ΕΕ για την OSH.
  2. Χαρτογράφηση του ρόλου των εκπροσώπων των εργαζομένων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων για την εξασφάλιση της πραγματικής επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ για την Ε & Α στο χώρο εργασίας.
  3. Ανάπτυξη μιας ενιαίας / ενιαίας τυποποιημένης μεθοδολογίας και ενός κοινού συστήματος πληροφοριών στην ΕΕ σχετικά με: αναφορά επαγγελματικών ατυχημάτων, πληροφορίες σχετικά με συστήματα ασφάλισης για επαγγελματικά ατυχήματα και ασθένειες και ανταλλαγή ορθών πρακτικών.