Domov / Kapitola III Príjem a dôchodky v starobe

Zásada 15

Príjem v starobe a dôchodky

Mali by sa lepšie pochopiť potreby starnúceho obyvateľstva a mali by sa nájsť riešenia na zabezpečenie pomoci pre starších ľudí, primeraných dôchodkov, dobrej zdravotnej a sociálnej starostlivosti a bezpečnostných sietí.. Komplexné systémy sociálnej ochrany nemožno vytvoriť iba prostredníctvom právnych predpisov. Potrebujú finančné zdroje a záväzok členských štátov, aby sprístupnili potrebné finančné prostriedky na ďalší pokrok vo vykonávaní EPSR. V tejto súvislosti je úloha EÚ rozhodujúca pri zabezpečovaní toho, aby ľudia skončili svoju profesionálnu kariéru v zdraví a dostatočnými prostriedkami - zaručenými predovšetkým silnými zákonnými dôchodkovými systémami - na dôstojný odchod do dôchodku. Pracovníci zamestnaní v náročných činnostiach potrebujú osobitné pravidlá v širokej sfére dôchodkových systémov, aby zabezpečili dobré zdravie v dôchodku a primeraný príjem v dôchodkovom veku.

V semestri EÚ sa dôchodky stále považujú za čisto problémy fiškálnej udržateľnosti, a nie za sociálne požiadavky spojené s demografickými výzvami. Pokrytie, kvalita a prístup utrpeli v dôsledku zníženia verejných výdavkov, zrušenia spoločného zdieľania rizika a marketingu. často predpisujú odporúčania pre jednotlivé krajiny.

Primeranosť dávok sociálnej ochrany musia zabezpečiť zákonné verejné a kolektívne systémy pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. Fiškálne ciele by mali byť zlučiteľné s dôstojnými životnými podmienkami pre starších ľudí. Malo by sa podporiť a vykonať odporúčanie Rady o prístupe k sociálnej ochrane. Pokrok by sa mal monitorovať u pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb. V rámci užšej spolupráce medzi členskými štátmi by sa mal zaviesť súbor ukazovateľov s cieľom nájsť alternatívy k zvyšovaniu dôchodkového veku a umožniť realizáciu dlhodobej kariéry. Malo by sa vyvinúť úsilie na vytvorenie väčšieho počtu a lepších pracovných miest pre všetky vekové kategórie, na posilnenie dôchodkov v rámci prvého piliera, zabezpečenie všeobecného pokrytia a primeranosti vo všetkých členských štátoch a na podporu koordinácie na európskej a vnútroštátnej úrovni pri rozvoji zamestnaneckých dôchodkov na základe kolektívnych zmlúv a ako dobrovoľný doplnok k silnejšiemu verejnému dôchodkovému systému.

Opatrenia zamerané na stanovenie minimálnej úrovne práv v EÚ, rovnakých podmienok na jednotnom trhu

  1. Vykonávanie odporúčania o prístupe k sociálnej ochrane

Akcie zamerané na zabezpečenie vzostupnej konvergencie životných a pracovných podmienok

  1. Zaviesť ukazovateľ „primeranosti“, ktorý stanovuje strednodobé rozpočtové ciele pre členské štáty a monitorovanie kvality života ľudí v starobe.
  2. Prepojenie fiškálnej udržateľnosti a primeranosti dôchodkov s výkonnosťou trhu práce, pomerom závislostí od zamestnanosti, kvalitou práce a odmeňovaním, spravodlivosťou odvodových povinností medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi, mzdovým ohodnotením a rozdielmi v dôchodkoch.
  3. Monitorovanie dôkazov týkajúcich sa demografických, migračných a dôchodkových trendov pre rôzne kategórie pracovníkov vrátane tých, ktorí vykonávajú náročné práce.
  4. Akčný program boja proti chudobe podľa zásady 11.