Home / Hoofdstuk III / Ouderdomsinkomen en pensioenen

Principe 15

Ouderdomsinkomen en pensioenen

De behoeften van een vergrijzende bevolking moeten beter worden begrepen en er moeten oplossingen worden gevonden om te zorgen voor hulp aan ouderen, toereikende pensioenen, goede gezondheids- en sociale zorg en vangnetten​ Alomvattende socialebeschermingsstelsels kunnen niet alleen via wetgeving worden opgebouwd. Ze hebben financiële middelen nodig en een toezegging van de lidstaten om de nodige middelen beschikbaar te stellen om vooruitgang te boeken bij de uitvoering van de EPSR. In deze context is de rol van de EU cruciaal om ervoor te zorgen dat mensen het einde van hun professionele loopbaan in goede gezondheid en met voldoende middelen bereiken - voornamelijk gegarandeerd door sterke wettelijke pensioenstelsels - om van een waardig pensioen te genieten. Werknemers die zware werkzaamheden verrichten, hebben specifieke regels nodig binnen de brede sfeer van pensioenregelingen om een ​​goede gezondheid bij pensionering en een toereikend inkomen op de pensioengerechtigde leeftijd te garanderen.

In het EU-semester worden pensioenen nog steeds behandeld als puur budgettaire houdbaarheidskwesties in plaats van sociale eisen die verband houden met demografische uitdagingen. Dekking, kwaliteit en toegang hebben geleden onder bezuinigingen op overheidsuitgaven, ontmanteling van collectieve risicodeling en vermarkting vaak voorgeschreven door landspecifieke aanbevelingen (CSR's).

De toereikendheid van de socialezekerheidsuitkeringen moet worden gegarandeerd door wettelijke openbare en collectieve systemen voor alle werknemers en zelfstandigen. Fiscale doelstellingen moeten verenigbaar zijn met fatsoenlijke levensomstandigheden voor ouderen​ De aanbeveling van de Raad betreffende toegang tot sociale bescherming moet worden ondersteund en uitgevoerd. De voortgang van werknemers en zelfstandigen moet worden gecontroleerd. In het kader van nauwere samenwerking tussen de lidstaten moet een reeks indicatoren worden ingevoerd om alternatieven te vinden voor het verhogen van de pensioenleeftijd en om langdurige loopbanen werkbaar te maken. Er moeten inspanningen worden geleverd om voor alle leeftijden meer en betere banen te creëren, de pensioenen in de eerste pijler te versterken, universele dekking en toereikendheid in alle lidstaten te waarborgen en de coördinatie op Europees en nationaal niveau te ondersteunen voor de ontwikkeling van bedrijfspensioenen op basis van collectieve overeenkomsten en als vrijwillige aanvulling op een sterker openbaar pensioenstelsel.

Maatregelen om een ​​minimum aan rechten in de EU vast te stellen, een gelijk speelveld op de eengemaakte markt

  1. Tenuitvoerlegging van de aanbeveling betreffende toegang tot sociale bescherming

Acties gericht op het bewerkstelligen van opwaartse convergentie in levens- en arbeidsomstandigheden

  1. Invoering van een "toereikendheid" -indicator die budgettaire middellangetermijndoelstellingen voor de lidstaten vaststelt en toezicht houdt op de levenskwaliteit van bejaarden.
  2. Het koppelen van fiscale houdbaarheid en toereikendheid van pensioenen aan arbeidsmarktprestaties, werkafhankelijkheidsratio, kwaliteit van werk en beloning, billijkheid van premieverplichting tussen werkgevers en werknemers, beloning tussen mannen en vrouwen en pensioenkloof.
  3. Bewaken van gegevens over demografische, migratie- en pensioentrends voor verschillende categorieën werknemers, inclusief werknemers met zware banen.
  4. Actieprogramma voor armoedebestrijding zoals in principe 11.