Avaleht / III peatükk Vanadussissetulek ja pensionid

Põhimõte 15

Vanadussissetulek ja pensionid

Vananeva elanikkonna vajadusi tuleks paremini mõista ja leida lahendused eakate inimeste abistamiseks, piisavate pensionide, hea tervise- ja sotsiaalhoolduse ning turvavõrkude tagamiseks.. Terviklikke sotsiaalkaitsesüsteeme ei saa üles ehitada üksnes õigusaktide abil. Neil on vaja rahalisi ressursse ja liikmesriikide kohustust teha vajalikud vahendid kättesaadavaks EPSRi rakendamisel edasiliikumiseks. Selles kontekstis on ELi roll ülioluline tagamaks, et inimesed saaksid oma tervisliku karjääri lõpule viia tervena ja piisavate ressurssidega - mida tagavad peamiselt tugevad riiklikud pensionisüsteemid - väärika pensioni saamiseks. Raskel tegevusel töötavad töötajad vajavad pensioniskeemide laias valdkonnas erireegleid, et tagada hea tervis pensionieas ja piisav sissetulek pensionieas.

EL-i poolaastal käsitletakse pensione pigem puhtalt eelarve jätkusuutlikkuse kui demograafiliste väljakutsetega seotud sotsiaalsete nõudmistena. Katvus, kvaliteet ja juurdepääs on kannatanud riiklike kulutuste kärpimise, kollektiivse riskijagamise kaotamise ja turustamise kaudu sageli ette nähtud riigipõhiste soovitustega (CSR).

Sotsiaalkaitsetoetuste piisavus tuleb tagada kõigi töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks riiklikes ja kollektiivsetes seadustes. Maksueesmärgid peaksid olema kooskõlas eakate inimväärsete elamistingimustega. Tuleks toetada ja rakendada nõukogu soovitust sotsiaalkaitsele juurdepääsu kohta. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arengut tuleks jälgida. Liikmesriikide tihedama koostöö raames tuleks kehtestada näitajate kogum, et leida alternatiive pensioniea tõstmisele ja muuta pikaajaline karjäär toimivaks. Tuleks teha jõupingutusi, et luua igas vanuses rohkem ja paremaid töökohti, tugevdada esimese samba pensione, tagada üldine katvus ja piisavus kõigis liikmesriikides ning toetada Euroopa ja riiklikul tasandil tööandjapensionide väljatöötamise kooskõlastamist kollektiivlepingutel ja tugevama riikliku pensionisüsteemi vabatahtliku täiendusena.

Meetmed, mille eesmärk on kehtestada ELis õiguste miinimummäär, võrdsed võimalused ühtsel turul

  1. Sotsiaalkaitsele juurdepääsu soovituse rakendamine

Meetmed, mille eesmärk on elu- ja töötingimuste ülespoole lähenemine

  1. Tutvustada piisavuse näitajat, mis seab keskpika perioodi eelarve-eesmärgid liikmesriikidele ja jälgib vanurite elukvaliteeti.
  2. Eelarve jätkusuutlikkuse ja pensionide piisavuse sidumine tööturu tulemuslikkuse, töösuhte sõltuvuse määra, töö kvaliteedi ja töötasu, tööandjate ja töötajate sissemaksekohustuste õigluse, soolise palga ja pensionilõhe vahel.
  3. Demograafiliste, rände- ja pensionile jäämise suundumuste jälgimine eri töötajate kategooriate, sealhulgas raskete töökohtade puhul
  4. Vaesusevastane tegevusprogramm vastavalt 11. põhimõttele.